eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługi eksperckie realizowane w projekcie "uGranty B+R dla przedsiębiorstw"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi eksperckie realizowane w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Excento Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221890770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: areta.zygadlowska@pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://excento.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/excento

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka celowa uczelni wyższej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi eksperckie realizowane w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5dfe9ec-08f7-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„μGranty B+R dla przedsiębiorstw" (Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00271404/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZ/06/2022/mG/EX

4.3.2.) Szacunkowa maksymalna wartość umowy ramowej (bez VAT): 100000

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi eksperckie w obszarze ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się

4.5.3.) Główny kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biochemistry Research & Consulting Joanna Klimaszewska-Łata

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692283542

7.3.4) Miejscowość: Łapino

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-28

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa została zawarta (data zawarcia poniższych umów: 06.09.2022 r. ) z:
1. Dorota Kostrzewa-Nowak Szczecin 90000,00 zł brutto
2. Robert Nowak Szczecin 90000,00 zł brutto
3. Michał Ditrich Gdańsk 67 500,00 zł brutto
4. Angela Jadwiga Andrzejewska Bydgoszcz 90000,00 zł brutto
5. Robert Tylingo Gdańsk, Kartuska 100000,00 zł brutto
6. Katarzyna Zasińska Gdańsk 85000,00 zł brutto
7. Monika Woźniak Pomlewo 95000,00 zł brutto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.