eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciężkowice › Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Centrum Paderewskiego w Kąśnej DolnejOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852463720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kąśna Dolna 17

1.5.2.) Miejscowość: Ciężkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-190

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@centrumpaderewskiego.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpaderewskiego.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7e9a022-4320-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00322092/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/cptkdolna,m,285555,ogloszenia-zamowienia.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 ust. 1 ustawy Pzp).
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną „(Dz.U. z 2020r. poz. 344) tj.:
a. Poczty elektronicznej adres email: biuro@centrumpaderewskiego.pl
b. MiniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl
c. ePUAP - CP/skrytka
4. Zgodnie z § 11 Rozporządzenia o elektronizacji ofertę składa się za pośrednictwem miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
OFERTĘ, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 ustawy Pzp).
a. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePuAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”, „Formularz do komunikacji”
b. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
c. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
d. Zamawiający przekazuje link do postępowania w ogłoszeniu w SWZ, natomiast ID postępowania z miniPortalu opublikuje na
stronie postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej
f. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Za datę przekazania oferty zawiadomień dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP
g. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku Wykonawca
zobowiązany jest podać numer ogłoszenia BZP (wtedy dane postępowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny
(wtedy dane postępowania należy wypełnić ręcznie.
UWAGA – w tym przypadku należy podawać numer Id Postępowania z miniPortalu).
h. Ofertę oraz ww. oświadczenia i dokumenty - sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować: poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod@centrumpaderewskiego.pl lub listownie – kierując korespondencję na
adres siedziby administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego oraz wykonaniem umowy a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz 2415)
3) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące Zamawiającemu asystę techniczną, podmioty wykonujące na
zlecenie Zamawiającego zadania związane z utrzymywaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych
oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm), zwanej dalej Ustawą. W
przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej odbiorcą danych będzie także
ZUS, bank, urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania;
4) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania;
5) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy;
6) Osoba, której dane dotyczą posiada prawdo dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może zadąć od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego), prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (prawo to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu z postępowania), oraz prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z tym, że
wystąpienie o ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wstrzymuje przetwarzania danych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7) W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO
ma ona prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CP-2710-3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 11

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe parametry i wyposażenie

4.3.6.) Waga: 9

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wzór zał. nr 5 do SWZ, sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.
3. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis parametrów oferowanego pojazdu zgodnie z zał. nr 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis parametrów oferowanego pojazdu zgodnie z zał. nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a. Ofertę – Formularz ofertowy
b. Oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowi podmiotowy środki dowodowe,
e. Pełnomocnictwo – jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych
dołączonych do oferty dokumentów - przy czym w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone Pełnomocnictwo określające jego zakres

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 - składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia
udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji zamówienia w sytuacji gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia, jednakże nie dłużej niż 5 dni od terminu realizacji zamówienia wskazanego w § 3 ust.1.
2. Strony mają prawo do zmiany w zakresie zaoferowanego pojazdu w przypadku pojawienia się na rynku pojazdu, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przez Zamawiającego lub umożliwiających uzyskanie pojazdu o lepszej jakości. Dopuszcza się wówczas zmianę poszczególnych elementów wyposażenia lub zmianę pojazdu, jednakże bez wpływu na cenę zamówienia wskazaną w złożonej ofercie z zachowaniem okresów gwarancji oraz zaoferowanego terminu realizacji zamówienia i elementu podlegającego ocenie w ramach punktowanego kryterium „Dodatkowe parametry i wyposażenie”.
3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu realizacji zamówienia na podstawie ust. 1 lub 2 Umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zostać przekazany niezwłocznie, po dniu, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
5. Po otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z propozycją zmiany i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
6. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
7. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się za pośrednictwem Miniportalu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePuAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: a. „Formularz do złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku” b. „Formularz do komunikacji"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.