eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › [D/64/2021/ZWR-cz.3] Zakup pakietu licencji na oprogr. od analizy danych: z miareczkowania potencjometrycznego, z miareczkowania spektrofotometrycznego dla Instytutu Nauk o Zdrowiu UO.Ogłoszenie z dnia 2022-10-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
[D/64/2021/ZWR-cz.3] Zakup pakietu licencji na oprogr. od analizy danych: z miareczkowania potencjometrycznego, z miareczkowania spektrofotometrycznego dla Instytutu Nauk o Zdrowiu UO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/ 452 70 61-64

1.5.8.) Numer faksu: 77/ 452 70 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

[D/64/2021/ZWR-cz.3] Zakup pakietu licencji na oprogr. od analizy danych: z miareczkowania potencjometrycznego, z miareczkowania spektrofotometrycznego dla Instytutu Nauk o Zdrowiu UO.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1e495d0-431f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375173

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037116/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 [80] Specjalistyczne oprogramowanie brażnowo-naukowe i oprogramowanie niepowszechne - AKTUALIZACJA Lipiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-84b1efd8-964b-11ec-94c8-de8df8ed9da1

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/64/2021/ZWR - cz. 3

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup licencji na oprogramowanie dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego
w części nr 3: Zakup pakietu licencji na oprogramowanie od analizy danych: z miareczkowania potencjometrycznego, z miareczkowania spektrofotometrycznego dla Instytutu Nauk o Zdrowiu UO.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu oraz załącznikach do Zaproszenia tj. w:
− Opisie przedmiotu zamówienia/umowy, który stanowi załącznik nr 1A do Zaproszenia
− Projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3B do Zaproszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48461000-7 - Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11562,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11562,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11562,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 531169676

7.3.3) Ulica: ul. Kośnego 50

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-372

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11562,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków projektu numer 19-32-007, „Oddziaływanie jonów żelaza z białkiem szoku cieplnego B1”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr umowy UMO-2018/31/D/ST4/02574.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.