eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarżysko-Kamienna › "Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-110

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: andrzejmarkiewicz54@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skarzysko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5e2892a-0e50-11ed-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku-Kamiennej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5e2892a-0e50-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00281319/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022.OSP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 944680,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Warunki ogólne:
− Samochód - fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Rok produkcji podwozia oraz nadwozia - 2022;
− Pojazd musi spełniać wymagania: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy; rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej, ( Dz. U. z 2019 r., poz 594).
− Pojazd musi posiadać: ważne na dzień składania ofert świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z poźn. zm.) zmienione rozporządzeniem Dz.U. 2010 nr 85 poz.553) – kopię dostarczyć w dniu przekazania pojazdu; producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego. Kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta zabudowy dostarczyć w dniu przekazania pojazdu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1107000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1159890,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1107000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOTO-TRUCK Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6572942226

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1107000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.