eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w GlinianceOgłoszenie z dnia 2022-10-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-744218a6-431b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375130

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpotwock.eb2b.com.pl/edit-auction.html/369068

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej:
„Platforma”)
pod adresem: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/ , która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie
i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin
Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms
lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w
Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w
Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria
Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl ,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawi Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16
rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-23/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W
ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W ulicą Łąkową na pograniczu
miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna” w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
2) W ramach zamówienia należy:
a) Wycinka drzew kolidujących z inwestycją oraz wprowadzenie nasadzeń w obrębie pasa
drogowego ulicy Napoleońskiej i Łąkowej,
b) Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, kolidujących z nowym rozwiązaniem
projektowy wraz z krawężnikiem,
c) Wykopanie wykopów pod projektowany układ oświetlenia oraz układ teletechniczny,
demontaż słupów i opraw oświetleniowych w sposób bezpieczny,
d) Wykonanie wykopów pod układ rowów bezodpływowych,
e) Ułożenie drenażu, warstwy foli nieprzepuszczalnej,
f) Wykonanie przebudowy układu oświetlenia i sieci teletechnicznej,
g) Wykonanie koryt pod projektowaną nawierzchnię wraz z ewentualnym pogłębieniem
koryt uzyskanych po rozbiórce istniejącej nawierzchni,
h) Ułożenie warstwy odsączającej z pospółki
i) Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
4
j) Ułożenie ław betonowych
k) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
l) Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
m) Ułożenie warstwy ścieralnej z płyt betonowych na chodniku,
n) Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej w obrębie
projektowanych dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,
o) Ułożenie warstwy ścieralnej z płyt betonowych na wyspach
p) Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego (uwaga zamiast opaski należy wykonać
pobocza z kruszywa łamanego),
q) Wykonanie rowów przez ich wyprofilowanie, obłożenie ziemią roślinną i obsianie
trawą, a rów umocować płytami eco
r) Rekultywacja zieleńców przez ich oczyszczenie, pokrycie ziemią roślinną i obsianie
trawą, zasadzenie krzewów na wyspie ronda i na zieleńcach wokół ronda
s) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu
Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji rozbudowy skrzyżowania
drogi powiatowej Nr 2709W ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową nr 2710W ulicy Łąkowej na
pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy branży drogowej,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- opinia geotechniczna,
- decyzja Nr 9/2019 z dnia 13.02.2020 r.
3) UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do 20 grudnia 2022 roku zrealizować roboty
budowlane za kwotę 240 000,00 zł
4) UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na postawie posiadanego
przez Zamawiającego projektu stałej organizacji ruchu, uzyskania wszelkich
wymaganych opinii, w tym zatwierdzenia przez powiatowego inżyniera ruchu oraz
wprowadzenie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
5) UWAGA: Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia niesprzyjających
warunków atmosferycznych tj. ciągłych opadów śniegu lub deszczu, niskich temperatur powietrza w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. na wniosek
Zamawiającego lub Inspektora roboty zostaną wstrzymane na czas niekorzystnych
warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie może rościć z tego tytułu żadnych
roszczeń w szczególności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania prac biorąc pod uwagę powyższy
okres tak aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie.
6) UWAGA: Zamawiający informuje, iż prace brukarskie oraz prace związane z
wykonywaniem nakładki asfalto-betonowej należy wykonać w okresie czerwiec –
wrzesień
7) Informację dotyczące zadania:
Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
5
a) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia tablicy informacyjnej przed
realizacją inwestycji oraz po jej realizacji według wzoru określonego przez
Zamawiającego
b) Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązana jest do zawiadomienia o
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru
budowlanego
c) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu nadzoru
budowlanego o zakończeniu budowy
d) Prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji
bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca
zobowiązany jest do opracowania, uzyskania zatwierdzenia oraz wprowadzenia
czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Po zakończonych robotach
Wykonawca wprowadzi stałą organizację ruchu.
e) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie
materiałów pochodzących z rozbiórki,
f) Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca bierze odpowiedzialność za jego
prawidłowe zabezpieczenie co jest równoznaczne z prawidłowym jego
zabezpieczeniem i utrzymaniem w okresie zimowym oraz zabezpieczeniem
rozpoczętych robót przed ich degradacją
g) Po zakończeniu robót Wykonawca wykona dokumentację projektową w skład
której wchodzić będą między innymi:
- wyniki badań,
- atesty,
- deklarację zgodności,
- dokumentację fotograficzną,
- zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu,
- zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu,
- dokumenty wskazane w dokumentacji,
- dokument potwierdzający fakt łożenia inwentaryzacji powykonawczej
(Wykonawca po otrzymaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zobowiązany jest do dostarczenia oryginału do Zamawiającego)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 378 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł ((pięćset tysięcy złotych 00/100)), przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości. W przypadku gdy wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo wykonawcy łącznie wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wymagalnej wysokości.

4) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi publicznej minimum klasy Z w zakresie którego było wykonanie chodnika o długości nie mniejsze niż 400 mb
b) dysponuje następującymi osobami:
− 1 osobą pełniącą funkcje kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw., należącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum jednym zadaniami polegającym na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej minimum klasy Z.
− 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności teletechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw., należącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca doświadczenie
− 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie jw., należącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca doświadczenie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 1, 3, 4, 5

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla
spełnienia warunku określonego w SIWZ
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98
ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.
3. Przedłużenie związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach
a) Pieniądzu
b) Gwarancji bankowej,
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) Poręczeniach udzielonych przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
e) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto o numerze 97 8023 0009 2001
0009 8805 0014 Powiat Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w
Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05- 480 Karczew tytułem wadium
„Modernizacja infrastruktury drogowej” – ZDP/P-07/2022 Wadium musi wpłynąć na
wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu
składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
b) wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
− nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Powiat Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych
w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew
− określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
− kwotę gwarancji/poręczenia,
− termin ważności gwarancji/poręczenia,
− zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
c) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 pzp
d) Zmawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego
zatrzymania, określonych w art. 98 ust. 6 pzp.
e) Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy,
zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 pkt 14) ustawy pzp Zamawiający odrzuci taką ofertę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin
wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,
2) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi robotami przez Zamawiającego lub inne
podmioty w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania niemniejszej
umowy,
4) w przypadku nałożenia ograniczeń związanych z działaniem koronawirusa (wirusa SARS-CoV – 2) przejawiającym się
jako epidemia, pandemia lub kwarantanna, ale w sytuacji gdy ich zakres będzie większy niż zakres zaobserwowany w dniu
otwarcia ofert i jeżeli będą miały faktyczny wpływ na realizację niniejszej umowy,
5) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy,
6) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych itp. w stosunku do przewidzianych w SWZ wraz
załącznikami pod warunkiem, że zamiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno-użytkowych obiektu, o którym mowa w §
1 i będą korzystne dla Zamawiającego.
7) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz załącznikami pod warunkiem, że
wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotka istotne trudności, w szczególności spowodowane brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z
ograniczeniem zakresu realizacji umowy. Zmniejszenie zakresu umowy będzie proporcjonalne do zmniejszonych środków,
8) w zakresie zmian personalnych wśród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia pod warunkiem, iż
nowowprowadzone osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
9) w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
10) nie później niż 30 dni po wejściu w życie przepisów związanych z okolicznościami wskazanymi w:
11) Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę:
a) zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić w ciągu pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Po tym okresie
zmiana wynagrodzenia będzie możliwa raz w ciągu trwania umowy,
b) zmiana wynagrodzenia może dotyczyć tylko etapu realizacji robót budowlanych.
c) zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie będzie się odnosić do wykonanej części przedmiotu umowy.
d) Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia tylko w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że
ceny materiałów wzrosły o co najmniej 10% w stosunku do cen z dnia złożenia oferty
e) maksymalna wartość wynagrodzenia po waloryzacji nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §9
ust. 1 niniejszej umowy
f) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o wskaźnik opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
g) Wykonawca wnioskując o zmianę wynagrodzenia przedstawi obliczenie wartości zmienianego wynagrodzenia oraz kopii
odpowiednich stron Biuletynu Statystycznego GUS,
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian został określony w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/edit-auction.html/369068

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.