eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prusice › Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Prusice -etap IIOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Prusice -etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Prusice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935106

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Prusice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-110

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 312 62 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: prusice@prusice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prusice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://prusice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Prusice -etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66e852cb-2aa7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035382/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Prusice etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00331220/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 731000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Gminy Prusice oraz pobudzenia aktywności gospodarczej w celu utrzymania dotychczasowych wpływów i maksymalizacji wpływów do budżetu Gminy w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych. Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosą 4 000 000 zł w czasie trwania umowy w latach 2022-2025.
2. Do obowiązków Wykonawcy wyłonionego w ramach prowadzonego postępowania jest podjęcie wszystkich możliwych dozwolonych prawem działań mających wpływ na skuteczne utrzymanie dotychczasowych wpływów i zwiększenie wpływów między innymi z tytułu podatku od środków transportowych od przedsiębiorców od IV kwartału 2022 r. do końca 2025 r., poprzez:
1) pobudzanie aktywności przedsiębiorców w szczególności prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie transportu,
2) promocja terenów i walorów inwestycyjnych (w tym otoczenia podatkowego) Gminy Prusice poprzez:
a) uczestnictwo w eventach branżowych, targach, spotkania biznesowych, aktywność w Internecie,
 docieranie do przedsiębiorców za pomocą kampanii telefonicznych, mailingowych, kolportaż ulotek i materiałów marketingowych, umieszczenie tablic informacyjnych w lokalizacjach o zwiększonym ruchu pojazdów oraz aktywne działania w mediach społecznościowych,
 współpraca przy organizacji wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w Gminie Prusice;
 przekazywanie aktualnych informacji celem zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Prusice zawierającej niezbędne informacje dla rozwoju przedsiębiorczości, informacje o firmach z terenu Gminy, ulgach dla przedsiębiorców itp.
3) pozyskiwanie nowych przedsiębiorców na terenie Gminy Prusice a w szczególności poprzez pomoc merytoryczną w zakładaniu na terenie Gminy Prusice ich siedzib, oddziałów, filii itd. przedsiębiorstw (utworzenie bazy biurowo-logistycznej umożliwiającej przeprowadzenie kompleksowego procesu rejestracji przedsiębiorcy planującego prowadzić działalność gospodarczą na terenie gminy Prusice),
4) doradztwo na rzecz przedsiębiorców istniejących oraz nowopowstających na terenie Gminy Prusice w następującym zakresie:
a) ubezpieczeń społecznych,
b) możliwości finansowania biznesu,
c) leasingu itp.
d) ubezpieczeń dotyczących przedsiębiorców,
e) wypełniania i wydawania druków identyfikacyjnych,
f) wymaganych ustawą o NIP załącznikach,
g) zakresu zasad rejestracji w podatku VAT,
h) form opodatkowania w podatku dochodowym,
i) form opodatkowania o podatkach lokalnych,
j) procedurze nadanie REGON,
5) udostępniania materiałów informacyjnych dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatków itp.
6) udostępnianie ofert pracy w nowo zarejestrowanych przedsiębiorstwach,
7) promowanie w sieci Internet nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw,
8) kreowanie świadomości roli przedsiębiorczości w rozwoju Gminy,
9) tworzenie warunków i możliwości realizacji przedsięwzięć gospodarczych,
10) wdrażania innowacyjnych form kontaktu na linii przedsiębiorca – samorząd,
11) ułatwianiu nawiązywania kontaktów pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym,
12) współpraca z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu, mająca na celu bieżący monitoring potrzeb podmiotów zewnętrznych oraz Gminy w zakresie lokalizacji inwestycji oraz obsługę inwestorów i świadczenie im wsparcia, w tym również w fazie przygotowawczej oraz po realizacji decyzji inwestycyjnych;
13) współpraca z przedsiębiorcami oraz władzami gminy na etapie opracowywania Studium i MPZP w ramach rozwoju przedsiębiorczości w gminie;
3. Przez nowo pozyskanego przedsiębiorcę rozumie się podmiot, który w okresie poprzedzającym realizację umowy tj. I-III kwartału 2022 r. nie zadeklarował oraz nie wpłacił w Gminie Prusice podatku od środków transportowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

75112000-4 - Usługi administracyjne dotyczące działalności gospodarczej

79221000-9 - Usługi w zakresie doradztwa podatkowego

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 600000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 600000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 600000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: E-Monaco Sp. z. o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 894-304-50-26

7.3.3) Ulica: Stara Kamienica 139

7.3.4) Miejscowość: Stara Kamienica 139

7.3.5) Kod pocztowy: 58-512

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 923115,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-03 do 2026-01-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.