eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bieżuń › Zakup dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczychOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bieżuń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 2

1.5.2.) Miejscowość: Bieżuń

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 23 657 80 56

1.5.8.) Numer faksu: +48 23 657 80 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@biezun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biezun.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/umig_biezun

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d34a6a4-2466-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000696/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320368/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRZPiFP.271.1.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: 1 samochód ratowniczo-gaśniczy 6-osobowy. Opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy określone w niniejszej Specyfikacji oraz w załączniku nr 1A do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji warunków zamówienia
b) być nowy i zgodny z obowiązującymi normami
c) posiadać komplet dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej
3WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi Pojazdu dla min. 2 max. 5 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w dniu odbioru faktycznego dostawy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 dla WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące na cały przedmiot zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

4.5.5.) Wartość części: 170000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: 1 samochód ratowniczo-gaśniczy 9-osobowy. Opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy określone w niniejszej Specyfikacji oraz w załączniku nr 1B do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji warunków zamówienia
b) być nowy i zgodny z obowiązującymi normami
c) posiadać komplet dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej
3. WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi Pojazdu dla min. 2 max. 5 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w dniu odbioru faktycznego dostawy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 dla WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące na cały przedmiot zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

4.5.5.) Wartość części: 162601,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 228000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 228000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 228000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): IPS STRAŻAK SAM s.c. A. Łączyński A. Tyjeński

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: IPS STRAŻAK SAM s.c Artur Tyjeński wspólnik spółki cywilnej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5662019538

7.3.3) Ulica: Mazowiecka

7.3.4) Miejscowość: Ciechanów

7.3.5) Kod pocztowy: 06-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 228000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221999,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221999,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 221999,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): IPS STRAŻAK SAM s.c. A. Łączyński A Tyjeński

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: IPS STRAŻAK SAM s.c. Artur Tyjeński wspólnik spółki cywilnej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5662019538

7.3.3) Ulica: Mazowiecka

7.3.4) Miejscowość: Ciechanów

7.3.5) Kod pocztowy: 06-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 221999,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.