eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Usługa polegająca na wykonaniu szczegółowej specyfikacji techniczno-funkcjonalnej dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej, w wersji mobilnej i desktopowejOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na wykonaniu szczegółowej specyfikacji techniczno-funkcjonalnej dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej, w wersji mobilnej i desktopowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122456180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kuźnice 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tpn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tpn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001064858

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Wawelska 52/54

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 00-922

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: info@klimat.gov.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: bip.mos.gov.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na wykonaniu szczegółowej specyfikacji techniczno-funkcjonalnej dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej, w wersji mobilnej i desktopowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9bdb76c-4307-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072779/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Wykonanie szczegółowej specyfikacji techniczno-funkcjonalnej dla 23 stron internetowych PN oraz jednej strony głównej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,402093,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przetargi@tpn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Wymagania szczegółowo zostały opisane w SWZ oraz załącznikach

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OPISANO W SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKACH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): OPISANO W SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKACH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/511/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szczegółowej specyfikacji techniczno-funkcjonalnej dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej, w wersji mobilnej i desktopowej . Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części:
1.1. Przeprowadzenie analizy UX (User Experience), badania architektury informacji, analizę tree testing istniejącego Serwisu TPN a także Bramy Wejściowej PPN. Dodatkowo w ramach tej Części wykonawca zrealizuje warsztaty co-creation oraz badanie eksploracyjne (Część I).
1.2. Opracowanie koncepcji Serwisu TPN a także Bramy Wejściowej PPN, ich prototypów funkcjonalnych oraz wersji graficznych wraz z testami użytkowników typu RITE (Część II).
1.3. Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie UX (User Experience), do czasu zakończenia prac programistyczno-wdrożeniowych, które będą przedmiotem odrębnego zamówienia (Część III).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
2.1. Załączniku nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia,
2.2. Załączniku nr 3 do SWZ: wzór umowy.
3. Wymagana gwarancja na wykonaną usługę objętą przedmiotem zamówienia: co najmniej 26 miesięcy. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi za wady.
4. Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części:
4.1. Przedmiot zamówienia jest jednym ciągiem technologicznym polegającym na:
4.1.1. Przeprowadzeniu analizy UX (User Experience), badania architektury informacji, analizę tree testing istniejącego Serwisu TPN a także Bramy Wejściowej PPN. Dodatkowo w ramach tej części wykonawca zrealizuje warsztaty co-creation oraz badanie eksploracyjne. (część 1 zamówienia). Dodatkowo w ramach tej części wykonawca zrealizuje warsztaty co-creation oraz badanie eksploracyjne,
4.1.2. Opracowaniu koncepcji Serwisu TPN a także Bramy Wejściowej PPN, ich prototypów funkcjonalnych oraz wersji graficznych wraz z testami użytkowników typu RITE,
7.1.3. Świadczeniu usług doradztwa eksperckiego w zakresie UX do czasu zakończenia etapu programistyczno-wdrożeniowego, który będzie przedmiotem odrębnego postępowania,
Wszystkie wyżej wymienione zadania są ze sobą ściśle powiązane i stanowią jedną funkcjonalną całość, stąd muszą by wykonane przez jednego wykonawcę, gdyż wykonanie kolejnego zadania jest uzależnione od wyników poprzedniego. Z uwagi na powyższy zakres czynności wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia i konieczności osiągnięcia końcowego efektu prac nie uzasadnionym jest podział zamówienia na części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

73110000-6 - Usługi badawcze

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonanie próbki audytu UX

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu w projektach wykonywanych dla podmiotów związanych z ochroną środowiska

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał 4 usługi obejmujące:
1.1.1. co najmniej dwie (2) usługi realizowane w ramach odrębnych umów polegającą na przeprowadzeniu analizy UX (User Experience) lub badaniu architektury informacji lub analizy tree testing istniejącego serwisu, każda o wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych brutto
1.1.2. co najmniej dwie (2) usługi realizowane w ramach odrębnych umów polegającą na opracowaniu koncepcji Serwisu, Bramy Wejściowej, ich prototypów funkcjonalnych oraz wersji graficznych wraz z testami użytkowników typu RITE, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto
1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami::
1.2.1. Projektant UX/UI który wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji min. 3 projektów, których przedmiotem było wdrożenie portalu internetowego lub aplikacji mobilnej (zakończonych i odebranych przez zlecającego), w których pełnił rolę specjalisty Projektanta UX/UI.
1.2.2. Badacz UX (User Experience), który wykaże że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji badania użyteczności w roli moderatora w co najmniej 10 badaniach UX (zakończonych i odebranych przez zlecającego),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W związku z bezpośrednim powiązaniem warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej (Dział V pkt 3 SWZ) oraz kryterium nr 3, na podstawie art. 126 ust. 2 Pzp, Zamawiający wzywa do złożenia wraz z ofertą wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. wykazu usług, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi, czy usługi wykazane w wykazie usług zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy- stanowiący załącznik nr 8 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych do oceny oferty w kryterium „Wykonanie próbki audytu UX (User Experience) dla www.tpn.pl”
2. Wraz z ofertą należy złożyć próbkę. Próbka powinna być zrobiona w następujący sposób:, iż Wykonawca powinien:
2.1. Wybrać stronę zbliżoną profilem działalności do profilu Zamawiającego i zgodnie z przyjętym zestawem heurystyk dokonać mini audytu strony głównej takiego podmiotu. Może to być krajowa instytucja związaną z kulturą, edukacją bądź turystyką.
2.2. Przygotować spis treści audytu.
2.3. Opisać według jakiego zestawu heurystyk chce dokonać audytu strony, z podaniem ilości zastosowanych rodzajów heurystyk.
2.4. Wskazać problemy dla badanej strony.
2.5. Wskazać ilość rekomendacji projektowych dla wybranego problemu.
2.6. Przedstawić wykorzystanie standardów/dobrych praktyk/inspiracji projektowych w rekomendacjach.
2.7. Przedstawić ilość przeprowadzonych audytów (klient-zakres-cel-rok)
2.8. Przedstawić Zamawiającemu wyniki audytu w formie raportu wraz ze wstępem (spisem treści, wyborem zestawu heurystyk i ich krótką charakterystyką), który będzie podlegał ocenie kryterium „Wykonanie próbki audytu UX” opisanego w dziale XVI SWZ
3. Próbka nie podlegają uzupełnieniu. W przypadku, gdy próbka nie odpowiada wymogom SWZ oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 pkt 1 ust 5 PZP
4. Próbka ma zostać przygotowana i podpisana w taki sam sposób jak oferta co określa dział XII SWZ
5. Próbkę należy złożyć wraz z ofertą w taki sam sposób jak ofertę co określa dział XIII SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł na czas związania ofertą.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt 3.2- 3.4. powyżej, dokument winien być wystawiony na Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3.

5. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875. Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): INGBPLPW

6. Wnosząc wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego.

7. Wadium w formie niepieniężnej:
7.1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej,
7.2. treść dokumentu wadium winna zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego,
7.3. udzielona gwarancja:
7.3.1. musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
7.3.2. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp,
7.3.3. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty Zamawiającemu całej kwoty wadium,
7.3.4. treść gwarancji nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji,
7.3.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków, o który mowa powyżej w pkt. 3.1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w dziale VI pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie zapisy dotyczące zmian umowy znajdują się w § 18. "Zmiana Umowy" wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: skrzynkę ePuap Tatrzańskiego Parku Narodowego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.