eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejowiec › Wykonanie Pumptracka, ścieżki dydaktycznej oraz czterech pleców zabaw na terenie Gminy Rejowiec ( zamówienie podzielone jest na 3 części)Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie Pumptracka, ścieżki dydaktycznej oraz czterech pleców zabaw na terenie Gminy Rejowiec ( zamówienie podzielone jest na 3 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA REJOWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiktoryna Zaleskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Rejowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-360

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.rejowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminarejowiec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.gminarejowiec.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie Pumptracka, ścieżki dydaktycznej oraz czterech pleców zabaw na terenie Gminy Rejowiec ( zamówienie podzielone jest na 3 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4066d55d-d989-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005150/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Utworzenie szkolnego parku aktywności – budowa miasteczka ruchu drogowego - pumptrack oraz placu zabaw

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00099922/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PP.271.1-03.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 367997,40 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 95666,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1.1. Części I :

1.) Pumptrack w Rejowcu
Zadnie polega na budowie (na działce o nr ewidencyjnym 270/4 w Rejowcu) bezpiecznego toru „Pumptruck” o długości 60 m, w kolorze niebieskim ze strefą bezpieczeństwa z kruszywa łamanego oddzielonego od nawierzchni trawiastej za pomocą obrzeża betonowego , nie mniejszą niż 16,2 m x 26,5 m i kształcie oraz wymiarach przedstawionych w dokumentacji technicznej ( załącznik nr 1 do SWZ).
Pumptrack kompozytowy w typie PC3 składa się z zakrętów oraz pompek rozpędowych, dzięki czemu korzystanie z tego toru staje się bardziej ciekawe i atrakcyjne dla użytkownika. Pumptrack przeznaczony jest dla osób początkujących oraz już doświadczonych użytkowników. Pumptrack powinien zostać zamontowany na uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu. Z pumptracków mogą korzystać rowerzyści, rolkarze, deskarze jak oraz osoby jeżdżące na hulajnogach.

Wymagania dotyczące elementów:
- wysokość modułów zakrętów minimum 95 cm,
- wysokość modułów garbów minimum 49 cm,
- szerokość warstwy jezdnej minimum 1 m,
- elementy oparte o konstrukcję ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o
grubości 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,
- każdy moduł zakrętu stanowi 15° wycinek kąta pełnego,
- moduły winny być ze sobą połączone przy pomocy śrub 10/60 mm,
- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o żywice posiadającą wysokie parametry mechaniczne i wysoką odporność.
- Górna część kompozytu pokryta jest warstwą antypoślizgową TechGrip. Na górnej powierzchni warstwy jezdnej nie mogą znajdować się elementy łączące ją z elementami konstrukcyjnymi,
- dolne połączenia śrubowe muszą być wzmocnione ocynkowanymi ogniowo kątownikami z blachy stalowej o grubości min 4mm,
- urządzenia muszą być odizolowane od podłoża za pomocą podstawek ze sklejki.
- wszystkie elementy toru muszą posiadać uchwyty ułatwiające ich podnoszenie i manipulację,
- wszystkie elementy toru muszą być ze sobą sparowane z tolerancją 5mm,
- wykonawca udzieli co najmniej 2-letnią gwarancję na konstrukcję urządzeń i 5-letnią
gwarancję na element jezdny. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne,
- wszystkie zastosowane wkręty - TORX, cynkowane,
- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszą być cynkowane ogniwowo,
- rowerowy plac zabaw musi dawać możliwość rozbudowy o kolejne elementy,
- tor rowerowy musi być zgodny z normą PN-EN 14974+A1:2010,
- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna być koloru niebieskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.5.) Wartość części: 153048,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowę ścieżki dydaktycznej „Tropem leśnych zwierząt” wraz z placem zabaw w m. Rybie ( działka nr 524)

1). ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA
Projekt zakłada stworzenie ścieżki dydaktycznej nawiązującej do tematyki leśnej. Projektowana ścieżka będzie prowadzić od wejścia głównego, znajdującego się przy przystanku autobusowym. Pod istniejącymi brzozami zostało wydzielone miejsce wypoczynku. 3 ławki i jeden kosz na odpady zostały ustawione w pobliżu starych drzew, tak aby zapewnić schronienie przed słońcem w upalne dni, a rodzicom jak najlepszy widok na bawiące się dzieci.
2). Tablice
Wzdłuż ścieżki zostanie ustawionych 6 drewnianych tablic zawierających informacje dotyczące zwierząt, roślin i rozkładu śmieci w czasie, o następującej tematyce:
1. Mieszkańcy lasu,
2. Ptaki w leśne,
3. Drzewa iglaste i liściaste,
4. Zwierzęta i ich tropy,
5. Jaki to owad,
6. Rozkład śmieci w czasie.
Dwie z projektowanych tablic powinny zawierać ruchome panele edukacyjne. Szczegóły rozmieszczenia tablic oraz treści informacyjnych należy ustalić z zamawiającym na etapie wykonawstwa
3). Alejki
Na zagospodarowanym terenie zaprojektowano alejki - ciągi piesze i nawierzchnie na podłożu z warstwy kruszywa kwarcowego łamanego frakcji 0-16mm o grubości warstwy 5cm, z warstwą mrozoodporną z pospółki gr. 20cm i nawierzchnią mineralną – 3cm, oddzieloną od nawierzchni trawiastej obrzeżem betonowym 6 x 20 x 100. Szerokość nawierzchni z kruszywa powinna wynosić nie mniej niż 120 c
4). PLAC ZABAW
Urządzenia wyposażenia placu zabaw
W miejscowości Rybie zakłada się montaż jednego, wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, które zostanie umieszczone w niezagospodarowanej, południowej części działki, w pobliżu świetlicy wiejskiej i głównego wejścia oraz huśtawki typu kwartet z bocianim gniazdem. Przy nowopowstałym placu zabaw zostaną umieszczone 3 ławki wypoczynkowe i kosz na śmieci.
Elementy konstrukcyjne:
konstrukcja zestawu powinna być oparta na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 16, podestach kwadratowych szt.4, podeście prostokątnym szt.1, oraz schodach zewnętrznych w formie pieńków.
Wysokości podestów:
- 1 prostokątny podest startowy zjeżdżalni ślimakowej na wysokości 158 cm;
- 1 kwadratowy podest ściany wspinaczkowej z uchwytami na wysokości 120 cm;
- 1 kwadratowy podest zjeżdżalni dwutorowej na wys. 90 cm;
- 1 kwadratowy podest zjeżdżalni jednotorowej skrętnej na wys.150 cm;
- 1kwadratowy podest zjeżdżalni jednotorowej na wys. 90 cm;
Elementy zabawowo-dekoracyjne:
- 1 wieża z dachem dwuspadowym;
- 2 wieże częściowo zadaszone dekoracją w formie korony drzew;
- 1 wieża otwarta;
- 1 zjeżdżalnia ślimakowa o stopniu wygięcia 330° na h=158 cm;
- 1 zjeżdżalnia prosta jednotorowa na h=90 cm;
- 1 zjeżdżalnia prosta dwutorowa na h=90 cm;
- 1 zjeżdżalnia jednotorowa skrętna pięcioelementowa na h=150 cm;
- 1 przejście tunelowe z siatki i trzema pierścieni na h=120 cm;
- 1 ścianka wspinaczkowa łukowa z uchwytami na h=120 cm;
- 3 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych;
- 2 panele zabawowo-edukacyjne: gra w kółko i krzyżyk, pajęczyna;
- 1 kwadratowa przeplotnia z lin zamocowana w czterech punktach: w dwóch miejscach do gruntu oraz w dwóch do sąsiadujących wież;
- 1 element sprawnościowy tj. wejście grzybkowe z poręczami na h =150 cm,
- 6 stopni w formie ściętych pni drzew o wys. h= 30; 40; 70 cm;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.5.) Wartość części: 119283,40 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1). Plac zabaw w m. Marynin
(działka nr 72/1 i 73 ) Jako uzupełnienie projektowanej zieleni w elementy małej architektury zakłada się montaż jednego, wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego we wschodniej części terenu oraz dwóch ławek i jednego kosza na śmieci.
Urządzenie zabawowe powinno posiadać zjeżdżalnie ślimakową na h= 188 cm, zjeżdżalnię prostą jednotorową na h= 90 cm, 1 zjazd strażacki typu frisbee z 5 spodkami na h= 150 cm, 1 ścianka wspinaczkowa na h= 120 cm; grę w kółko i krzyżyk.

Elementy konstrukcyjne:
konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 12, podestach kwadratowych szt.2, podeście trójkątnym 3 szt, jednym prostokątnym podeście startowym oraz schodach zewnętrznych;

Wysokości podestów:
- 1 podest startowy zjeżdżalni ślimakowej na wys.188 cm;
- 1 podest kwadratowy wieży zadaszonej na wys. 150 cm;
- 1 podest kwadratowy wieży otwartej na wys. 120 cm;
- 1 podest trójkątny zjeżdżalni prostej dwutorowej na wys. 90 cm
- 1 podest trójkątny ścianki wspinaczkowej na wys. 120 cm;
- 1 podest trójkątny wejścia na poręcze do podciągania na wys. 90cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:
- 1 wieża z dachem czterospadowym;
- 2 wieże otwarte;
- 1 zjeżdżalnia ślimakowa na h= 188 cm;
- 1 zjeżdżalnia prosta jednotorowa na h= 90 cm;
- 1 zjazd strażacki typu frisbee z 5 spodkami na h= 150 cm;
- 1 ścianka wspinaczkowa na h= 120 cm;
- 2 element dekoracyjne z motywem roślinnym i/lub zwierzęcym zamontowane na szczycie słupa konstrukcyjnego;
- 3 panele zabawowo-edukacyjne: gra w kółko i krzyżyk, bulaj z elementem przezroczystym, płotek;
- elementy sprawnościowe takie jak: poręcze do podciągania się, dwuelementowa ścianka wspinaczkowa;

2). Plac zabaw w m. Hruszów
(działka nr 207)
W miejscowości Hruszów, obok świetlicy wiejskiej znajdującej się przy drodze gminnej, zakłada się montaż jednego, wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, przeznaczonego dla najmłodszych mieszkańców miejscowości. Plac zabaw powstanie w północno wschodniej części terenu. Przy placu zostanie zamontowana ławka wypoczynkowa i kosz na śmieci.
Urządzenie powinno posiadać zjeżdżalnię ślimakową, zjeżdżalnię prostą dwutorową,
ściankę wspinaczkową łukową oraz elementy edukacyjne.

Elementy konstrukcyjne:
konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt 6, podestach kwadratowych szt. 2, jednym prostokątnym podeście startowym, schodach zewnętrznych;

Wysokości podestów:
- podest startowy zjeżdżalni ślimakowej na wys.158 cm;
- podest wieży zadaszonej na wys. 120 cm;
- podest wieży otwartej na wys. 90 cm;


Elementy zabawowo-dekoracyjne:
- 1 wieża zadaszona z dachem szpiczastym;
- 1 zjeżdżalnia ślimakowa na h=158 cm;
- 1 zjeżdżalnia prosta dwutorowa na h= 90 cm;
- ścianka wspinaczkowa łukowa na h= 120 cm;
- 2 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych;
- 3 panele zabawowo-edukacyjne: kółko-krzyżyk, owady, siodełko;

3). Plac zabaw w m. Leonów ( działka nr 44)
W miejscowości Leonów, przy sklepie ABC, planuje się montaż jednego wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, przeznaczonego dla najmłodszych mieszkańców miejscowości oraz huśtawki „bocianie gniazdo”. Przy placu zabaw zostanie ustawiona ławka wypoczynkowa i kosz na śmieci. Urządzenie zabawowe zostanie umieszczone w południowej części działki, natomiast huśtawka została zaprojektowana po drugiej stronie budynku.
Urządzenie powinno posiadać zjeżdżalnię ślimakową, zjeżdżalnię prostą dwutorową,
ściankę wspinaczkową łukową oraz elementy edukacyjne.

Elementy konstrukcyjne:
konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 6, podestach kwadratowych szt. 2, jednym prostokątnym podeście startowym, schodach zewnętrznych;

Wysokości podestów:
- podest startowy zjeżdżalni ślimakowej na wys.158 cm;
- podest wieży zadaszonej na wys. 120 cm;
- podest wieży otwartej na wys. 90 cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:
- 1 wieża zadaszona z dachem szpiczastym;
- 1 zjeżdżalnia ślimakowa na h=158 cm;
- 1 zjeżdżalnia prosta dwutorowa na h= 90 cm;
- ścianka wspinaczkowa łukowa na h= 120 cm;
- 2 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych;
- 3 panele zabawowo-edukacyjne: kółko-krzyżyk, owady, siodełko;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.5.) Wartość części: 95666,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 164359,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

kwota oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147358,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 147358,92

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.