eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leżajsk › Nadzór inwestorski na zadaniu: "Przebudowa DP nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.)-Grodzisko-Giedlarowa w km 6+660-10+450" oraz "Przebudowa DP nr 1240R Wola Zarczycka-Nowa Sarzyna w km 4+070-8+310"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór inwestorski na zadaniu: „Przebudowa DP nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.)–Grodzisko–Giedlarowa w km 6+660–10+450” oraz „Przebudowa DP nr 1240R Wola Zarczycka–Nowa Sarzyna w km 4+070–8+310"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LEŻAJSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 8

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 172404500

1.5.8.) Numer faksu: 172404509

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@starostwo.lezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.lezajsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.starostwo.lezajsk.pl/12392/12392/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski na zadaniu: „Przebudowa DP nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.)–Grodzisko–Giedlarowa w km 6+660–10+450” oraz „Przebudowa DP nr 1240R Wola Zarczycka–Nowa Sarzyna w km 4+070–8+310"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5018e6d-1268-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019890/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Nadzór inwestorski na zadaniu: „Przebudowa DP nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.)–Grodzisko–Giedlarowa w km 6+660–10+450” oraz „Przebudowa DP nr 1240R Wola Zarczycka–Nowa Sarzyna w km 4+070–8+310"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288623/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 204878,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z prawem budowlanym w ramach zadań pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10+450” oraz „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 4+070 – 8+310 stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny”
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego związana jest z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesu budowy, egzekwowaniem warunków umowy od Wykonawcy/Wykonawców robót budowlanych, zatwierdzaniem wartości do zapłaty.
Wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musi być zgodne z przepisami prawa budowlanego tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). oraz na warunkach umowy jaka będzie zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik SWZ oraz zgodnie opisem przedmiotu zamówienia załącznika nr 2 SWZ.
Przedmiot inwestycji objętych nadzorem i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.5.5.) Wartość części: 107317,07 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z prawem budowlanym w ramach zadań pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10+450” oraz „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 4+070 – 8+310 stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny”
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego związana jest z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesu budowy, egzekwowaniem warunków umowy od Wykonawcy/Wykonawców robót budowlanych, zatwierdzaniem wartości do zapłaty.
Wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musi być zgodne z przepisami prawa budowlanego tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). oraz na warunkach umowy jaka będzie zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik SWZ oraz zgodnie opisem przedmiotu zamówienia załącznika nr 2 SWZ.
Przedmiot inwestycji objętych nadzorem i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.5.5.) Wartość części: 97560,97 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53997,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53997,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Budowlane i Inżynierskie Piotr Boguszewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 691619661

7.3.3) Ulica: Raki 28

7.3.4) Miejscowość: Żołynia

7.3.5) Kod pocztowy: 37-110

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53997,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44526,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44526,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Budowlane i Inżynierskie Piotr Boguszewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 691619661

7.3.3) Ulica: Raki 28

7.3.4) Miejscowość: Żołynia

7.3.5) Kod pocztowy: 37-110

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44526,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.