eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Przebudowa drogi w Sokołowicach, budowa chodnika w NieciszowieOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi w Sokołowicach, budowa chodnika w Nieciszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLEŚNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934791

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 24

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 314 02 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@olesnica.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://olesnica.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi w Sokołowicach, budowa chodnika w Nieciszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1dca901-42fc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374616

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022425/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 367/1 w m. Sokołowice

1.1.18 Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nieciszów - Oleśnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie "korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminaolesnica.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
2. Ofertę oraz korespondencję Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej w formatach danych opisanych w rozdz. I SWZ opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu (chyba że podpis taki z mocy prawa nie jest wymagany do ważności dokumentu). Zamawiający nie dopuszcza złożenia skanu dokumentu papierowego, opatrzonego następnie przez Wykonawcę lub wystawcę dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Oleśnica, adres ul. Listopada 24 , 56-400 Oleśnica tel. (71) 314 02 00,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: agatajs@olesnica.wroc.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) każdy Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku Wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 8 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Wykonawcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi na odcinku długości 153 m zakłada rozebranie istniejącej konstrukcji z kruszywa i wykonanie nowej o szerokości nawierzchni 3 m. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki betonowej typu „Ecofarm” grubości 8 cm. Nawierzchnia ułożona będzie na podsypce z miału kamiennego 0/4 mm grubość 3 cm, podbudowa wykonana będzie z mieszanki 0/63 mm C50/30 grubości 30 cm ułożonej na warstwie odsączającej z piasku k≥8m/dobę grubości 40 cm. W warstwie odsączającej ułożona zostanie warstwa z geowłókniny wykonanej z polipropylenu o wytrzymałości na rozciąganie min. 8 kN/m2. Jako oporniki zostaną ułożone krawężniki betonowe 15x22 na ławie betonowej.
UWAGA: w części opisowej Projektu Budowlanego oraz w przekroju konstrukcyjnym omyłkowo wskazano, że grubość warstwy podbudowy z mieszanki 0/63 mm C50/30 wynosi 25 cm. Poprawna grubość warstwy podbudowy to 30 cm.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych przygotuje projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, który przekaże Zamawiającemu w 2 egz. celem zatwierdzenia. Po uzyskaniu zatwierdzenia wdroży powyższy projekt. Nie przewiduje się zmian w stałej organizacji ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja obejmuje budowę fragmentu chodnika (jako kontynuacja istniejącego), poszerzenie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej o 0,5 m, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz ciągu pieszo-rowerowego. W ramach projektu zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa.
Dla ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej BEHATON w kolorze grafitowym (zjazdy) i szarym (ciąg pieszo - rowerowy). Wyniesione przejście dla pieszych należy wykonać z betonu asfaltowego.
Ciągi kanalizacji deszczowej wykonywać należy z rur GRP. Rury posiadać powinny nominalną sztywność obwodową na poziomie SN10. Średnice rur przewodowych wynoszą Ø400, przykanalików Ø200.
Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako Ø1200, z kinetą prefabrykowaną lub w formie wkładki prefabrykowanej z betonu min. C35/45, ze stopniami złazowymi (żeliwnymi) mocowanymi na etapie prefabrykacji. Studnie zaopatrzyć w pokrywę żeliwną typu przejazdowego na pierścieniu odciążającym oraz włazie klasy D400. Studnie rewizyjne wykonywać wyłącznie, jako systemowe żelbetowe dostosowane do wprowadzania przykanalików PVC ø200 w oparciu o systemowe rozwiązania z użyciem gniazd lub złączek dławikowych.
Studzienki wpustów ulicznych zaprojektowano w oparciu o betonowe rury Ø500 mm, z kratą żeliwną z wlotem z góry klasy D500. Kraty wpustów powinny posiadać zatrzask i zawias. Osadnik wpustu powinien posiadać głębokość min 0,50 m.
W ramach części nr 2 Wykonawca wdroży organizację ruchu zastępczego oraz organizację ruchu docelowego. Zamawiający zapewnia projekty dla obu organizacji ruchu (załączniki do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże minimalne poziomy zdolności:
a) w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) przynajmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze, obejmujące swym zakresem roboty drogowe polegające na wykonaniu nawierzchni drogowej (drogi, placu, chodnika lub innej) z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 każda;
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
a) wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdz. XI pkt 1 ppkt 2 lit. a SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg z załącznika nr 5 do SWZ,
b) wykaz osób, o których mowa w rozdz. XI pkt 1 ppkt 2 lit. b SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta składana w terminie określonym w rozdziale VIII pkt. 18 SWZ musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (podpisane elektronicznie i przesłane w formie elektronicznej):
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Składniki cenotwórcze zastosowane do kalkulacji cenowej ryczałtu – załącznik nr 4 do SWZ,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy); ponadto do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ (jeżeli dotyczy);
6) Pełnomocnictwo udzielone przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy);
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy);
8) Zobowiązanie, o którym mowa w dziale XI pkt 5 podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
9) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) dla części nr 1: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 367/1 w m. Sokołowice”,
- 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) dla części nr 2: „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nieciszów – Oleśnica”,

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio.
2. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wymagania w postępowaniu dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego oraz, na wezwanie Zamawiającego, dokumenty określone w rozdz. XII pkt 2 ppkt 1 lit. a - c SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na obszerny opis dotyczący rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia, ze względu na ograniczenia techniczne (ilość dozwolonych znaków) Zamawiający informuje, że zmiany umowy zostały określone w par. 13
załącznika nr 8 do SWZ "Istotne postanowienia umowy".
Są to m.in. zmiany:
- terminu realizacji przedmiotu umowy,
- osobowe,
- w zakresie rozszerzenia lub zmiany podwykonawstwa,
- technologiczne,
- wysokości wynagrodzenia,
- pozostałe.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.