eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Roboty budowlane o charakterze podobnym do zamówienia podstawowego dla inwestycji Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie.Ogłoszenie z dnia 2022-10-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane o charakterze podobnym do zamówienia podstawowego dla inwestycji Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 930

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.sopot.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.zdiz.sopot.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane o charakterze podobnym do zamówienia podstawowego dla inwestycji Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c1662d6-4306-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający zamówienie podstawowe uprzednio prowadził na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy Pzp w trybie podstawowym
z możliwością negocjacji , Zamawiający w postępowaniu podstawowym przewidywał udzielenie zamówień o charakterze
podobnym, zgodnie z § 214 ust.1 pkt 7) ustawy Pzp. Zamawiający przewidział w dokumentach zamówienia i w ogłoszeniu o
zamówieniu nr 2022/BZP 00054732, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy robót budowlanych na podstawie protokołu konieczności nr 1, którego zakres jest zamówieniem polegającym na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych, i jest zgodny z jego przedmiotem oraz jego całkowita wartość tego zamówienia
została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Wykonawca zamówienia dotychczas realizował roboty budowlane w
terminie, z należytą starannością. Dla wykonania zamówienia na roboty podobne Wykonawca zapewnia nie gorszy standard
prowadzenia robót niż dla zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 07/NZ/2022/KS/4/WR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres dla przedmiotu Umowy jest określony w kosztorysie ofertowym i w szczególności zawiera wykonanie robót budowlanych, które obejmują:
- wykonanie robót przygotowawczych,
- usunięcie kolizji sieci wodociągowej DN 500 z kanałem deszczowym DN 400,
- wymiana istniejącego uszkodzonego kanału betonowego DN 500 na GRP DN 500,
- wymiana kolektora DN 150 na odc. ul. Bitwy pod Płowcami – ul. Grunwaldzka oraz DN 500 na DN 315PVC odc. ul. Bitwy pod Płowcami – ul. Sobieskiego,
- podłączenie rur spustowych rynien do istniejącej kanalizacji deszczowej – 5 kpl,
- usunięcie kolizji przebudowywanego kanału DN 315 z przyłączem kamionkowym (na wysokości budynku nr 12),
- montaż dodatkowych 3 kpl wpustów DN 500 wraz z przykanalikami na wysokości ul. Bitwy pod Płowcami – ul. Karlikowska

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 523000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 523000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 523000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9581323406

7.3.3) Ulica: ul. Hutnicza 35

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-061

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

sanitarna

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 523000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.