eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Kompleksowe wykonanie, dostawa oraz montaż obudów szklanych oraz balustrad szklanych dla dwóch zejść do pasażu podziemnego do zadania pn.: "Przeb. placu przed dworcem PKP przy ul.3Maja w Sosnowcu.Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowe wykonanie, dostawa oraz montaż obudów szklanych oraz balustrad szklanych dla dwóch zejść do pasażu podziemnego do zadania pn.: „Przeb. placu przed dworcem PKP przy ul.3Maja w Sosnowcu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515885

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Zwycięstwa 20

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.sosnowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,94885,264e480e6bcd0b8cc14787255f70adc7.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe wykonanie, dostawa oraz montaż obudów szklanych oraz balustrad szklanych dla dwóch zejść do pasażu podziemnego do zadania pn.: „Przeb. placu przed dworcem PKP przy ul.3Maja w Sosnowcu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32feca94-1247-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296516/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.1.66.2022.MW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie, dostawa oraz montaż obudów szklanych oraz balustrad szklanych dla dwóch zadaszeń przejść podziemnych (tzw. „Zejście nr 1” i „Zejście nr 2”) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ulicy 3 Maja w Sosnowcu”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na Placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu – działka nr 2187/2, 2187/3 obręb 11 Sosnowiec.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Minimalny wymagany okres gwarancji na Przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, z wyłączeniem gwarancji udzielanej przez producenta określonego urządzenia lub sprzętu. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XI, ust. 6 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

31671100-1 - Obudowy szklane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 393600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 393600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 393600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRUPA CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542805182

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 393600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.