eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630863147

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Wrzoska 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-663

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szoz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc0d221f-4097-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373831

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00096480/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Usługa prania bielizny szpitalnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://przetargi.propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl
2.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
4.Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w prowadzonych na Platformie e-ProPublico postępowaniach przetargowych jest
założenie przez Wykonawcę konta.
5. Użytkownik, chcąc korzystać z pełnej funkcjonalności Platformy e-ProPublico, powinien rozpoczynać pracę od zalogowania się w
systemie.
6. W celu wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym na Platformie e-ProPublico Wykonawca powinien zalogować się na
utworzone wcześniej indywidualne konto użytkownika i wyszukać interesującą go pozycję przetargu w menu „Ogłoszenia”.
Wykonawca przystępuje do udziału w postępowaniu za pomocą funkcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, dostępną w szczegółach
przetargu na zakładce „Informacje ogólne” oraz uaktywni w szczegółach ogłoszenia dostępne dla Wykonawcy karty
„Oferta/Załączniki, Zapytania/Wyjaśnienia” oraz „Wiadomości”, których funkcjonalność pozwoli na przesłanie dokumentów w formie
elektronicznej oraz komunikowanie się z Zamawiającym.
7.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec w prowadzonym postępowaniu przy składaniu ofert, jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie „Oferta/Załączniki”, w tabeli
„Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji „Załącz plik”.
8.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
9.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy) odbywa się również za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zampub@szoz.pl lub katarzyna.krolska@szoz.pl
10.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym
postępowaniem, w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej.
11.Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami zawarte są w „Podręczniku
Wykonawcy”.
12.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Adama Wrzoska 1, 60-663 Poznań, e-mail: sekretariat@szoz.pl;
z inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, można skontaktować się pod adres e-mail: iod@szoz.pl
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.;
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;
obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADZP-381-65/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał
należycie minimum 2 usługi w zakresie świadczenie usług prania bielizny szpitalnej na rzecz podmiotów świadczących
usługi medyczne o wartości nie mniej niż
130 000,00 zł netto. (każda).
b) dysponowania 1 środkiem transportu posiadającym szczelną
i podzieloną komorę załadunkową, uniemożliwiającą bezpośredni kontakt brudnej i czystej bielizny, Środek transportu musi
posiadać pozytywną opinię właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
albo
dysponowania 1 środkiem transportu posiadającym jedną komorę załadunkową pod warunkiem zachowania rozdzielczości
czasowej, tzn. po dostarczeniu czystej bielizny zdezynfekowanym samochodem- odbiór brudnej bielizny tym samym
środkiem transportu. Środek transportu musi posiadać pozytywną opinię właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
c) dysponuje automatycznym systemem dozującym środki piorące i dezynfekcyjne do maszyn pralniczych oraz urządzenia
kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji
d) dysponuje pralnią certyfikowaną na zgodność z normą PN-EN 14065 lub równoważną, wyposażoną w barierę
higieniczną, przystosowaną do prania bielizny szpitalnej, w tym noworodkowej oraz zakaźnej znajdującą się pod nadzorem
PPIS właściwego dla Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1.
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu usług, żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 3 do SWZ.
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://aukcje-pzp.logintrade.net

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Zamawiający przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
2. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert,
przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 227 –
238 ustawy Pzp.
3. Aukcja odbędzie się na stronie internetowej: https://aukcje-pzp.logintrade.net/.
4. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie techniczne:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
− dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
− dla Windows 8: Internet Explorer 11
− dla Windows 10: Internet Explorer 11
b) Pozostałe wymagania techniczne:
− dostęp do sieci internet
− obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
− włączona obsługa JavaScript
− zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
− zainstalowany Acrobat Reader
− zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime
− Environment 6 Update 24 lub nowszy
5. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie
umożliwiające złożenie takiego podpisu. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada powyższego podpisu, postąpienie
składać może inna osoba/podmiot niż ta/ten która/który składa ofertę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przesłać
odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwo/oświadczenie) w nie przekraczalnym terminie 1 dnia przed otwarciem aukcji.
6. W toku aukcji elektronicznej (dla każdego zamówienia) ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o kryterium:
– cena (brutto) (waga - 100%, maksymalna ilość punktów – 100) – podlega licytacji,
7. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen brutto powiększonych o stawkę podatku od towarów i
usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert.
8. Minimalna wysokość postąpienia: 800,00 zł.
9. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego
wprowadzenie niezbędnych danych
w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej
ocenie i klasyfikacji.
10. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. W toku aukcji elektronicznej na bieżąco przekazywana jest każdemu Wykonawcy informacja o pozycji złożonej przez
niego oferty i otrzymanej punktacji oraz
o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji
umożliwiających identyfikację Wykonawców.
12. Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego:
13. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający
wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem
stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
14. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu
o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
15. Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje:
- w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
- jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
- po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
16. Po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do przesłania pisemnej informacji z zaktualizowaną
ceną (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne pozycje. Zaktualizowana cena brutto nie
może być wyższa od kwoty zaproponowanej w aukcji elektronicznej. Ceny poszczególnych pozycji muszą zostać zmniejszone do zaktualizowanej ceny brutto. Nie dopuszcza się aktualizowania cen poszczególnych pozycji poprzez ich
zwiększenie ponad ceny wskazane w ofercie. Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do zaktualizowania ceny brutto
poprzez zmniejszenie cen jednej, kilku lub wszystkich pozycji.
17. Pisemną informację z zaktualizowaną ceną należy przesłać do Zamawiającego do następnego dnia roboczego od daty
zakończenia aukcji na adres: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul A. Wrzoska
1,
60-663 Poznań, e-mail: katarzyna.krolska@szoz.pl lub zampub@szoz.pl.
18. Zamawiający powiadomi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian został określony w załączniku nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający podstawy wykluczenia określił w rozdziale XV,XVI,XVII SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.