eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wymiana i legalizacja urządzeń pomiarowych w budynkach mieszkalnych będących własnością TBS Wrocław Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-10-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana i legalizacja urządzeń pomiarowych w budynkach mieszkalnych będących własnością TBS Wrocław Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Techniczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934621

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-148

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tbs@tbs-wroclaw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tbs-wroclaw.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana i legalizacja urządzeń pomiarowych w budynkach mieszkalnych będących własnością TBS Wrocław Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ee707d4-42e1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postepowaniu za pomocą Platformy nie podpisuje się oferty, a jedynie składa. Zamawiający informuje, że :
a) podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Podpis osobisty nie jest podpisem odręcznym.
b) Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający: a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obejmujące: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, c) czas jego złożenia
2. Kontakt z upoważnioną osobą możliwy jest za pośrednictwem, platformy https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej
4. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
5. Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net
6. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, rtf.
7. Zamawiający informuje, że platforma zakupowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 50 MB. W związku z tym większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielkości.
8. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Wyjaśnienia, odpowiedzi, modyfikacje, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, zostaną opublikowane na powyższej platformie zakupowej
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub wprowadzonych zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320); dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na, tj.:https://tbs-wroclaw.logintrade.net/ustawowe.html
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych ― MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Spółka z o.o. z siedzibą 51-146 Wrocław, ul. Stanisława Przybyszewskiego 102/104.
1.2. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym może się Pani/Pan kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com).
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp
1.4. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont wybranych klatek schodowych oraz korytarzy w budynkach należących do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.”
1.5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.).
1.6. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania umowy, obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto informuję, że zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) , a umowa w sprawie zamówienia publicznego posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat). Po tym okresie przechowywania/przetwarzania dane będą zniszczone lub zanonimizowane
1.7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
1.11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.360.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana wodomierzy wody zimnej i ciepłej z wykorzystaniem modułów radiowych i przeprogramowaniem nakładek radiowych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Zamawiającego, zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicy:
a) Dolnobrzeska 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31a, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
b) Prężycka 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 66, 68, 70, 72, 74, 76
c) Błońska 1, 3, 5, 7, 9
d) Pakistańska 5, 7, 9, 11
e) Wietnamska 3
f) Mościckiego 42a, 42b, 42c
g) Birmańska 1
2.1.1 W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać :
1) wymianę wodomierzy wody zimnej na nowe z przełożeniem i przeprogramowaniem starych nakładek radiowych w ilości 513 szt. zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
2) wymianę wodomierzy wody ciepłej na nowe z przełożeniem i przeprogramowaniem starych nakładek radiowych w ilości 511 szt. zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
Wodomierze muszą mieć rok produkcji 2022 lub 2023.
2.1.2 Legalizacja ciepłomierzy i wodomierzy w kotłowniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Zamawiającego, zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicy:
a) Dolnobrzeska 15, 21, 27, 31a, 35,41, 47 - kotłownie
b) Prężycka 21, 27, 33, 39, 68,74 - kotłownie
c) Błońska 3, 7 - kotłownie
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać :
a) Legalizację ciepłomierzy w ilości 15 szt.
b) Legalizację wodomierzy w ilości 15 szt.
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
Urządzenia muszą mieć cechę legalizacyjną. 2023r

4.2.6.) Główny kod CPV: 38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi SWZ
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt dla każdej części odrębnie.
3. Zamawiający przy wyborze oferty dla Części nr 1 oraz dla części nr 2 będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp. Kryterium oceny Znaczenie kryterium w %
(maksymalna liczba punktów)
1. Cena oferty brutto (C) 1000% = 100 pkt

3.1. Zasady oceny kryterium „Cena oferty brutto (C)”
1) Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium wynosi 100 pkt
2) Ocena kryterium „Cena oferty brutto (C)” będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Formularza ofertowego zgodnie z poniższym wzorem.
3) Sposób obliczenia punktów

Cn / Cb x 100% = ilość punktów C

gdzie :
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2 Zadanie nr 2 wymiana/montaż podzielników ciepła z odczytem radiowym znajdujących się w lokalach mieszkalnych, stanowiących własność Zamawiającego, zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicy:
a) Wojanowska 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
b) Rodzynkowa 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
c) Daktylowa 1, 3, 5
d) Zielna 4a, 4b, 4c, 4d
e) Faltzmanna 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
f) Kamieńskiego 200
2.2.1 W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać :
a) w pokojach -wymianę podzielników ciepła z odczytem radiowym w ilości 3 802 szt. zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
b) w łazienkach – montaż podzielników ciepła z odczytem radiowym w ilości 1198 szt. zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
Podzielniki muszą mieć rok produkcji 2022 lub 2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi SWZ
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt dla każdej części odrębnie.
3. Zamawiający przy wyborze oferty dla Części nr 1 oraz dla części nr 2 będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp. Kryterium oceny Znaczenie kryterium w %
(maksymalna liczba punktów)
1. Cena oferty brutto (C) 1000% = 100 pkt

3.1. Zasady oceny kryterium „Cena oferty brutto (C)”
1) Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium wynosi 100 pkt
2) Ocena kryterium „Cena oferty brutto (C)” będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Formularza ofertowego zgodnie z poniższym wzorem.
3) Sposób obliczenia punktów

Cn / Cb x 100% = ilość punktów C

gdzie :
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale XI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
Dla Zadania 1-2

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 90 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną umowę na roboty budowlane, mające w swoim zakresie wymianę urządzeń pomiarowych w ilości co najmniej 1000 sztuk urządzeń w budynkach mieszkalnych.

Zamawiający wymaga by warunek był spełniony w następujący sposób:
 przez Wykonawcę samodzielnie;
 przez jeden podmiot samodzielnie, na zdolnościach którego polega Wykonawca;
 samodzielnie przez jednego z Wykonawców – w przypadku składania oferty wspólnej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem
3) Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5, spełniających wymagania określone w SWZ Rozdział WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
2) 4) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. Przedmiotowe środki dowodowe obejmują specyfikacje techniczne, karty katalogowe, karty produktowe, instrukcje, certyfikaty, deklaracje zgodności, które będą potwierdzały spełnienie wymagań technicznych, parametrów funkcjonalnych dla dostarczanych elementów zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na zasadach opisanych w art. 107 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Przedmiotowe środki dowodowe obejmują specyfikacje techniczne, karty katalogowe, karty produktowe, instrukcje, certyfikaty, deklaracje zgodności, które będą potwierdzały spełnienie wymagań technicznych, parametrów funkcjonalnych dla dostarczanych elementów zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) – dalej „rozporządzenie” zamiast:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
2. W postępowaniu mogą̨ wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają̨ wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) dalej ustawa sankcyjna
3. Zamawiający informuje, że podstawa wykluczenia, o której mowa w ust. 2 będzie badana na podstawie oświadczenia
składanego, w związku z art. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE
L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z
dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.),
zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.:Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

XIV. WSPÓLNIE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – KONSORCJUM ORAZ SPÓŁKA CYWILNA

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
5. W odniesieniu do warunków określonych w Rozdziale X SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).
6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 7 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, , celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie w zakresie art. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp.
8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. załącznik 3.1 wzór dla Zad. nr 1 oraz załącznik 3.2 wzór dla Zad. nr 2
2. Wszelkie zmiany wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Dodatkowo przewiduje się zmiany w przypadku:
4.1 zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ
4.2 zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację,
4.3 wymagań wdrożonego przez Zamawiającego SZŚ, które będą miały wpływ na realizację umowy.
4.4 Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany:
a) zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
e) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4.4 pkt a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów.
4.6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4.4 pkt b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokość minimalnej stawki godzinowej.
4.7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4.4 pkt c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
4.8. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 4.4 pkt b), c), d) mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
4.9. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 4.4 pkt b), c) i pkt d) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. zanonimizowane kopie umów z pracownikami realizującymi przedmiot zamówienia, dokumenty/deklaracje ZUS:
a) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia,
b) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 4.4 pkt b), c) i pkt d) niniejszego rozdziału wpłynie na wysokość wynagrodzenia.
4.10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 4.4 niniejszego rozdziału nastąpi od dnia:
a) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub
b) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w ust. 4.10 pkt a) niniejszego rozdziału.
4.11. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4.4 niniejszego rozdziału może nastąpić na uargumentowany wniosek Wykonawcy jeden raz nie wcześniej niż po upływie 12 m-cy trwania umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może dotyczyć usług monitorowania, przyjazdu grupy interwencyjnej oraz usług konserwacji systemów. Zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć łącznej sumy cen jednostkowych powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-27 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.