eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ujsoły › Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy UjsołyOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ujsoły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ujsoły

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000552099

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gminna 1

1.5.2.) Miejscowość: Ujsoły

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-371

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (33) 8647-350

1.5.8.) Numer faksu: +48 (33) 8647-354

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugujsoly@ujsoly.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ujsoly.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ujsoły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-022bed37-4230-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018029/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ujsoły

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/; http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=23

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Ujsoły /8yln956btq/skrytka oraz poczty elektronicznej ugujsoly@ujsoly.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując do postępowania Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika systemu miniPortal i ePUAP oraz z regulaminem korzystania z systemu miniPortal. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiający wskazuje, że obowiązują u niego następujące wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 3.5) ogłoszenia: a) załącznik nie może być zaszyfrowany, b) suma załączników w wiadomości email nie może przekraczać 30MB, c) wiadomość nie może zawierać „hiperlinków” (odnośników do innych stron).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, jest Wójt Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, tel. +48 (033) 8647-350;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ujsoły jest Pani Julia Grygny, tel. (033) 8647-350 wew. 31, email: j.grygny@ujsoly.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Pozostałe informacje zawarte w dokumentach zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część zamówienia nr 1 – „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ujsoły, zwalczanie śliskości zimowej w m. Glinka i Ujsoły”
1. Część zamówienia nr 1:
1) zakres zamówienia obejmuje:
a) odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej:

Nazwa ulicy Długość w mb
Kołodzieja 150
Królów 200
Krótka 200
Mostowa 500
Spacerowa 600
Targówek 450
Danielki do przysiółka Młada Hora 8000

SUMA 10100


b) zwalczanie śliskości zimowej w miejscowości Glinka – wszystkie przysiółki, Ujsoły – wszystkie ulice.
2) zimowe utrzymanie musi być wykonywane zgodnie z wymogami:
a) odśnieżanie dróg: na całej szerokości i długości drogi wg powyższego wykazu,
b) usuwanie śliskości zimowej dróg - utrzymanie na biało - przez posypywanie materiałami szorstkimi (piaskiem i kruszywem) w miejscach niebezpiecznych takich jak: skrzyżowanie z drogami, podjazdy, zjazdy, duże spadki dróg, w okolicach szkół, sklepów, kościołów, przystanków PKS, wlotów ulic, zatoczek przy drogach dla autobusów i samochodów osobowych (gdy zatrzymują się) oraz na wszystkich mostach.
2. Szczegóły sposób wykonania niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki raportów dziennych, w której każdorazowy wpis musi być potwierdzony przez Koordynatora wyznaczonego przez Zamawiającego.
4. Po sezonie zimowym, tj. po zakończeniu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia materiałów które służyły do posypywania dróg w terminie wskazanym przez zamawiającego.
5. Wykonawca realizujący usługę odśnieżania, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, ma obowiązek zaopatrzyć się w sprzęt w satelitarny – system monitorowania pojazdu oraz zawrzeć umowę z firmą monitorującą system GPS – więcej informacji w § 4 Projektu Umowy.
6. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1) Najniższa Cena (C): waga kryterium – 60,00 %;
2) Czas podstawienia pojazdów zastępczych w czasie awarii (P): waga kryterium – 40,00 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdów zastępczych w czasie awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część zamówienia nr 2 – „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Soblówka i przysiółku Kubiesówka”
1. Część zamówienia nr 2:
1) zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych:

Nazwa ulicy Długość odcinka
w mb
Soblówka Górna 1800
Hutyrowa 500
Snokówka, Smereków Wielki* 2000
Pod Grapy I 800
Pod Grapy II
500
Śliwkówka 1500
Kiełbasówka 1000
Kiełbasówka Mała, Berno * 500
Królowa 2500
Szczytówka* 1500
Młynarzowa 700
Petkówka 300
Gibaska 180
Kubiesówka* 2000
Parkingi: przy SSM w Soblówce, Morgi 1000 m2
SUMA 15780

* Drogi znajdujące się w trudnych warunkach terenowych o ograniczonych możliwościach dojazdu, odśnieżane tylko w sytuacji, która nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa dla osób wykonujących usługę.

2) zimowe utrzymanie musi być wykonywane zgodnie z wymogami:
a) odśnieżanie dróg: na całej szerokości i długości drogi wg powyższego wykazu,
b) usuwanie śliskości zimowej dróg - utrzymanie na biało - przez posypywanie materiałami szorstkimi (piaskiem i kruszywem) w miejscach niebezpiecznych takich jak: skrzyżowanie z drogami, podjazdy, zjazdy, duże spadki dróg, w okolicach szkół, sklepów, kościołów, przystanków PKS, wlotów ulic, zatoczek przy drogach dla autobusów i samochodów osobowych (gdy zatrzymują się) oraz na wszystkich mostach.
2. Szczegóły sposób wykonania niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki raportów dziennych, w której każdorazowy wpis musi być potwierdzony przez Koordynatora wyznaczonego przez Zamawiającego.
4. Po sezonie zimowym, tj. po zakończeniu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia materiałów które służyły do posypywania dróg w terminie wskazanym przez zamawiającego.
5. Wykonawca realizujący usługę odśnieżania, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, ma obowiązek zaopatrzyć się w sprzęt w satelitarny – system monitorowania pojazdu oraz zawrzeć umowę z firmą monitorującą system GPS – więcej informacji w § 4 Projektu Umowy.
6. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1) Najniższa Cena (C): waga kryterium – 60,00 %;
2) Czas podstawienia pojazdów zastępczych w czasie awarii (P): waga kryterium – 40,00 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdów zastępczych w czasie awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część zamówienia nr 3 – „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Złatna”
1. Część zamówienia nr 3:
1) zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych:

Nazwa ulicy Długość w mb
Ciapkówka 300
Jastrzębie 1500
Lury 1100
Kotrysia Polana * Łobuzkówka* 2200
Zapolanka* 2800
Zagroń* 2000
Bucioryska* 700
Sułki 850
Motykówka* 850
Huta 650
Cerla* 700
Bura – Polana 400
Okrągłe* 2000
Ul. Letniskowa 700
Głębokie 400
Parkingi: przy Kaplicy, nad mostem „Jastrzębie” Ok. 2000 m2
SUMA 17200

* Drogi znajdujące się w trudnych warunkach terenowych o ograniczonych możliwościach dojazdu, odśnieżane tylko w sytuacji, która nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa dla osób wykonujących usługę.

2) zimowe utrzymanie musi być wykonywane zgodnie z wymogami:
a) odśnieżanie dróg: na całej szerokości i długości drogi wg powyższego wykazu,
b) usuwanie śliskości zimowej dróg - utrzymanie na biało - przez posypywanie materiałami szorstkimi (piaskiem i kruszywem) w miejscach niebezpiecznych takich jak: skrzyżowanie z drogami, podjazdy, zjazdy, duże spadki dróg, w okolicach szkół, sklepów, kościołów, przystanków PKS, wlotów ulic, zatoczek przy drogach dla autobusów i samochodów osobowych (gdy zatrzymują się) oraz na wszystkich mostach.

2. Szczegóły sposób wykonania niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki raportów dziennych, w której każdorazowy wpis musi być potwierdzony przez Koordynatora wyznaczonego przez Zamawiającego.
4. Po sezonie zimowym, tj. po zakończeniu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia materiałów które służyły do posypywania dróg w terminie wskazanym przez zamawiającego.
5. Wykonawca realizujący usługę odśnieżania, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, ma obowiązek zaopatrzyć się w sprzęt w satelitarny – system monitorowania pojazdu oraz zawrzeć umowę z firmą monitorującą system GPS – więcej informacji w § 4 Projektu Umowy.
6. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1) Najniższa Cena (C): waga kryterium – 60,00 %;
2) Czas podstawienia pojazdów zastępczych w czasie awarii (P): waga kryterium – 40,00 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdów zastępczych w czasie awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Dla wszystkich części zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Dla wszystkich części zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Dla wszystkich części zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

Dla wszystkich części zamówienia:

- Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi, tj.:

a) samochód (ciągnik) z pługiem – 1 szt. (w przypadku składania oferty dla więcej niż jednej albo wszystkich części zamówienia - 2 szt.),
b) samochód (ciągnik) z rozrzutnikiem – 1 szt.,
c) pług wirnikowy – 1 szt.

W przypadku uszkodzenia sprzętu zamiennik sprzętowy musi być o identycznych parametrach (dotyczy wszystkich części).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących środków dowodowych:
1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań dotyczących składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poza wynikającymi z przepisów ustawy Pzp oraz dokumentów zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach:
a) klęski żywiołowej;
b) sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;
c) wstrzymania wykonywania usług przez Zamawiającego;
d) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towaru i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strony dokonają ponownego ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o cenę netto z oferty, z uwzględnieniem już rozliczonych prac.;
e) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
f) w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.
3. Zmiana umowy może obejmować w szczególności:
a) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
b) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu obowiązków Wykonawcy,
c) zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym terminów poszczególnych usług,
d) modyfikacji warunków płatności.
Dodatkowe warunki dotyczące zmian umowy określono w Projekcie Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e mail oraz skrzynki ePUAP, na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.