eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyraków › Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków - roboty uzupełniająceOgłoszenie z dnia 2022-10-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków - roboty uzupełniające

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyraków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żyraków 137

1.5.2.) Miejscowość: Żyraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-204

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zyrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zyrakow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków - roboty uzupełniające

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cdf6524-4035-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335999/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków-roboty uzupełniające

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Udziela się zamówienia w trybie z wolnej ręki polegające na powtórzeniu robót o podobnym charakterze jak w zdaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków” znak sprawy IiGK.271.2.2021. oraz zgodnie z umową nr 8/2022. Roboty uzupełniające przewidziane były w ogłoszeniu o zamówieniu sekcja IV 4.2.14) oraz w swz rozdział V.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IiGK.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 126016,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Nagoszynie.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. Przedmiot zamówienia obejmuję budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ø200 o długości 147,50 mb, jeden przewiert pod drogą, studzienki rewizyjne 5 szt na działkach nr ewid. gr. 1710, 2176, 2366, 2367, 2383, 4211, 2398/1 w miejscowości Nagoszyn.
2. Przebudowa kanalizacji w Żyrakowie.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. Przedmiot zamówienia obejmuję budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 97,50 mb oraz kanalizacji tłocznej o długości 78,75mb na działkach nr ewid. gr. 1431/2, 1432/8, 1427/6, 752, 1427/2, 1427/10 w Żyrakowie.
3. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Straszęcin.
Szczegółowy zakres robót określaj przedmiar robót. Przedmiot zamówienia obejmuję budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 165 mb na działkach nr ewid. gr. 51/26 i 51/20 w Straszęcinie.

Negocjowano warunki umowy:
Wykonawca przygotował wycenę trzech zadań stanowiących przedmiot zamówienia wymienionych powyżej na łączną kwotę 157 289,11 zł brutto. Kwoty kosztorysów przestawiają się następująco:
- zadanie 1 – 62 101,20 zł brutto
- zadanie 2 – 55 188,89 zł brutto
- zadanie 3 – 39 999,02 zł brutto
Zamawiający przedstawił kwotę jaką dysponuje na realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 155 000 zł brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232460-4 - Roboty sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 155000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 155000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hydrobud Piotr Babula

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 814-158-03-11

7.3.3) Ulica: Ducha 12

7.3.4) Miejscowość: Pilzno

7.3.5) Kod pocztowy: 39-220

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 155000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.