eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ławki › Zaproszenie do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, na: "Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków w 2022 roku."Ogłoszenie z dnia 2022-10-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaproszenie do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, na: „Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków w 2022 roku.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Łuków.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012567186

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ławki 56

1.5.2.) Miejscowość: Ławki

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 25 798 22 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lukow@warszawa.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lukow.warszawa.lasy.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaproszenie do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, na: „Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków w 2022 roku.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f9b9814-252e-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00051981/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Łuków .

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00322123/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia polega na:
a. wyrównaniu kolein i zagłębień terenowych oraz uzupełnienie kruszywem o grubości średnio 5 cm na całej powierzchni drogi,
b. równanie dróg leśnych równiarką,
c. profilowanie nawierzchni drogi (dwustronny spadek 3 %),
d. zagęszczenie nawierzchni drogi walcem.
1. Leśnictwo Sarnów: równanie i uzupełnienie dróg 250,0 m3 kruszyw
2. Leśnictwo Kujawy: równanie i uzupełnienie dróg 300,0 m3 kruszywa,
3. Leśnictwo Wojcieszków: równanie i uzupełnienie dróg 50,0 m3 kruszywa,
4. Leśnictwo Gułów: równanie i uzupełnienie dróg 100,0 m3 kruszywa,
5. Leśnictwo Korwin: równanie i uzupełnienie dróg 900,0 m3 kruszywa,
6. Leśnictwo Kryńszczak: równanie i uzupełnienie dróg 50,0 m3 kruszywa,
7. Leśnictwo Jagodne: równanie i uzupełnienie dróg 200,0 m3 kruszywa,
8. Leśnictwo Róża: równanie i uzupełnienie dróg 100,0 m3 kruszywa,
9. Leśnictwo Stoczek: równanie i uzupełnienie dróg 200,0 m3 kruszywa,
10. Leśnictwo Ławki: równanie i uzupełnienie dróg 200,0 m3 kruszywa,
11. Zakres awaryjny: równanie i uzupełnienie dróg 50,0 m3 kruszywa,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 224352,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 224352,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 224352,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługową TAMEX, Jakub Kożuchowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 825-000-72-20

7.3.3) Ulica: Biardy 8

7.3.4) Miejscowość: Łuków

7.3.5) Kod pocztowy: 21-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 224352,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.