eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Usługa transportu sanitarnego materiału tkankowego samochodami spełniającymi warunki dla wykonywania transportu biologicznego.Ogłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa transportu sanitarnego materiału tkankowego samochodami spełniającymi warunki dla wykonywania transportu biologicznego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://clo.com.pl/zamowienia_klasyczne/clo-zp-38-2022/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa transportu sanitarnego materiału tkankowego samochodami spełniającymi warunki dla wykonywania transportu biologicznego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a70c0e41-f850-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017955/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Transport sanitarny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233132/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CLO/ZP/38/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 60000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport sanitarny materiału tkankowego samochodami spełniającymi warunki dla wykonywania transportu biologicznego.
Usługi transportu sanitarnego materiału tkankowego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego samochodami spełniającymi warunki transportu biologicznego. Łączna ilość kilometrów do zrealizowania w okresie obowiązywania umowy wynosi 15 000 km. Zakresem usługi transportu objęte są:
1. wyjazdy Zespołu Transplantacyjnego z siedziby Zamawiającego na pobrania wielonarządowe. Transport zespołu pobraniowego Centrum Leczenia Oparzeń (1-2 osoby) z siedziby Zamawiającego do wskazanego przez Zamawiającego miejsca oraz powrót z materiałem tkankowym do siedziby Zamawiającego. Zamówienia transportu jak i realizacja transportu mogą odbywać się przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, w tym dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy. Zamawiający dysponuje własną lodówką do przewozu materiału tkankowego;
2. transport sanitarny materiału tkankowego na sterylizację radiacyjną z siedziby Zamawiającego
do Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Transport pracowników Centrum Leczenia Oparzeń (1-2 osób)
z siedziby Zamawiającego wraz z materiałem tkankowym do Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa oraz powrót do siedziby Zamawiającego. Wyjazd transportu w godzinach rannych pracy Zamawiającego (7:30-9:00); powrót po zakończonej sterylizacji (godziny wieczorne). Zamawiający dysponuje każdorazowo pojemnikami z suchym lodem do przewozu materiału tkankowego;
3. transport sanitarny, tj. odbiór na zlecenie Zamawiającego materiału tkankowego wraz z dokumentacją i próbkami krwi
z wskazanych przez Zamawiającego Zakładów Medycyny Sądowej lub innych placówek wskazanych przez Zamawiającego, a następnie transport materiału tkankowego, dokumentacji i próbek krwi do siedziby Zamawiającego. Wykonawca odbiera materiał tkankowy wraz z dokumentacją i próbkami krwi z wskazanego przez Zamawiającego Zakładu Medycyny Sądowej lub innej placówki (znajdujących się w odległości maksymalnie do 150 km od siedziby Zamawiającego) i transportuje go do siedziby Zamawiającego. Wyjazdy jak i powrót transportu w godzinach pracy Zamawiającego (7:30-15:00). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdorazowo min. 2 pojemników transportowych (o wymiarach co najmniej 60 cm x 40 cm x 50 cm) z suchym lodem do przewozu materiału tkankowego wraz z próbkami krwi. Pojemniki powinny mieć możliwość naklejenia etykiety dostarczanej przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
Wymagania Zamawiającego:
1. Usługi transportu sanitarnego wykonywane będą pojazdami, posiadającymi niezbędne wyposażenie oraz odpowiadającymi wszelkim wymaganiom, w tym technicznym i higienicznym, określonym przepisami prawa - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz odpowiadającymi wszelkim wymaganiom, w tym technicznym i sanitarnym, określonym przepisami prawa polskiego
i Unii Europejskiej.
2. Dla transportu ludzkiego materiału biologicznego usługi wykonywane będą przez Wykonawcę pojazdami spełniającymi warunki wymagane zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
3. Pojazdy używane do realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania techniczne
i ubezpieczenie OC, NNW.
4. Samochód powinien dysponować dużą pojemnością bagażową - powierzchnia bagażowa powinna pomieścić sprzęt specjalistyczny Zespołu Transplantacyjnego, m.in. skrzynię pobraniową z narzędziami chirurgicznymi (wymiary: 65 cm x 45 cm x 45 cm) i przenośne lodówki (wymiary 45 cm x 45 cm x 35 cm). Dodatkowo powierzchnia bagażowa powinna pomieścić minimum 5 pojemników transportowych o wymiarach 60 cm x 40 cm x 50 cm.
5. Samochód powinien dysponować odpowiednią ilością miejsc siedzących – minimum 2 miejsca siedzące dla pasażerów.
6. Kilometraż korzystania z usługi transportowej w przypadku wyjazdów Zespołu Transplantacyjnego oraz wyjazdów na sterylizację radiacyjną liczony jest każdorazowo od wyjazdu z siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego
w zleceniu i z powrotem do siedziby Zamawiającego, a w przypadku transportu materiału tkankowego wraz z dokumentacją i próbkami krwi z Zakładów Medycyny Sądowej lub innych placówek liczony jest od Zakładu Medycyny Sądowej lub wskazanej placówki do siedziby Zamawiającego. Obowiązuje stawka ryczałtowa za jeden kilometr.
7. Transport powinien być realizowany najkrótszą trasą lub trasą, która zapewnia najkrótszy czas dojazdu.
8. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem środków transportu sanitarnego, ich eksploatacją, kosztami paliwa, oraz kosztami osobowymi ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty.
9. Wykonawca zgłasza się do Zamawiającego w ustalonym wcześniej przez Zamawiającego terminie.
Zamawiający będzie informował o transporcie sanitarnym materiału tkankowego na sterylizację radiacyjną z siedziby Zamawiającego do Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz transporcie sanitarnym materiału tkankowego wraz z dokumentacją i próbkami krwi z wskazanych przez Zamawiającego Zakładów Medycyny Sądowej lub innych placówek wskazanych przez Zamawiającego do siedziby Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 2 dni przed planowanym terminem wyjazdu. W przypadku nagłych wyjazdów na pobrania wielonarządowe czas stawienia się Wykonawcy nie może być dłuższy niż 180 minut od wezwania telefonicznego.
10. Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana na podstawie zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego pisemnym zleceniem na transport podpisanym przez upoważnioną osobę Zamawiającego, po przyjeździe Wykonawcy do Zamawiającego.
11. Zamawiający będzie zlecał usługę transportu sukcesywnie według potrzeby Zamawiającego w dyspozytorni Wykonawcy pod wskazany przez Wykonawcę numer telefonu.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej i Zamawiającym.
13. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do zapewnienia ochrony danych osobowych i medycznych Zamawiającego.
14. Zamawiający podczas postoju związanego z realizacją usługi sterylizacji radiacyjnej lub pobrania wielonarządowego, dopuszcza stawienie się Wykonawcy najpóźniej do pół godziny od wezwaniu telefonicznego pracownika Centrum Leczenia Oparzeń informującego o gotowości do powrotu.
15. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 50 % wartości zamówienia zostanie zrealizowane.
Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 50% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 50% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PICH-MED GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8971863268

7.3.3) Ulica: Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-020

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.