eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Usługa transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu "S", "P" i "T".Ogłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu „S”, „P” i „T”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://clo.com.pl/zamowienia_klasyczne/clo-zp-34-2022/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu „S”, „P” i „T”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddb06349-f871-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017955/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Transport sanitarny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233340/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CLO/ZP/34/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 367487,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich w zakresie transportu specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu:
1. specjalistycznego „S”
realizowanego przez zespoły specjalistyczne, tj. co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny
2. podstawowego „P”
realizowanego przez zespoły podstawowe, tj. co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące pielęgniarką lub ratownikiem medycznym
3. transportowego „T”

Wymagania Zamawiającego:
1. Wykonawca gwarantuje całodobową gotowość do świadczenia usługi transportu przez co należy rozumieć przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, w tym również w dni wolne od pracy, niedziele i święta na każde zlecenie Zamawiającego.
2. Usługi transportu realizowane będą niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 90 minut od momentu telefonicznego wezwania w formie wiadomości głosowej lub sms.
3. Rodzaj środka transportu oraz skład zespołu uzależniony jest od wskazań medycznych i ciągłości udzielania świadczeń, gwarantujący najkrótszy czas transportu pacjenta, odpowiedni do jego stanu zdrowia, o którym decyduje lekarz zlecający.
4. Świadczone usługi muszą być na wysokim poziomie jakościowym, zgodne z obowiązującymi normami technicznymi
i przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
5. Pojazdy używane do realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania techniczne
i ubezpieczenie OC, NNW.
6. Specjalistyczne środki transportu sanitarnego muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, tj.
1) specjalistyczny środek transportu sanitarnego typu „S” musi być ambulansem typu „C” zgodnie z normą PN-EN 1789 lub równoważne w zakresie wymagań, które muszą spełniać ambulanse drogowe i wyposażenie tych ambulansów,
2) specjalistyczny środek transportu sanitarnego typu „P” musi być ambulansem typu „B” zgodnie z normą PN-EN 1789 lub równoważne w zakresie wymagań, które muszą spełniać ambulanse drogowe i wyposażenie tych ambulansów,
3) specjalistyczny środek transportu sanitarnego typu „T” musi być ambulansem typu „A1” (odpowiedni do transportu jednego pacjenta) albo „A2” (odpowiedni do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów) zgodnie z normą PN-EN 1789 lub równoważne w zakresie wymagań, które muszą spełniać ambulanse drogowe i wyposażenie tych ambulansów.
7. Usługi transportu specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu „S”, „P” i „T” wykonywane będą pojazdami posiadającymi ważne zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego (art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988)).
8. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa podlega obowiązkowi poddania się kontroli Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz kontroli Zamawiającego w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest zarejestrować fakt zawarcia niniejszej umowy w systemie prowadzonym przez NFZ
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
10. Realizacja usług winna odbywać się najkrótszą drogą, a w przypadku jej wydłużenia, w razie wątpliwości Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wyjaśnienia przyczyn wydłużenia drogi przejazdu.
11. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem środków transportu sanitarnego, ich eksploatacją, kosztami paliwa oraz kosztami zespołów wyjazdowych ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty.
12. Przebieg i czas korzystania z usługi transportowej liczony jest od godziny wyjazdu zespołu z siedziby Wykonawcy do miejsca wskazanego w zleceniu i z powrotem do siedziby Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia stałej łączności Szpitala z osobami wykonującymi zlecenia. W tym celu Wykonawca przekaże numery telefonów do osób wykonujących zlecenia.
14. Zespół specjalistyczny, podstawowy oraz kierowca specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu „T” wykonujący zlecenie zobowiązani są do udzielania pacjentom pomocy przy wsiadaniu i opuszczaniu pojazdu oraz przekazania pacjenta do miejsca docelowego. Od chwili przejęcia pacjenta do momentu zakończenia zleconej usługi odpowiednio zespół albo kierowca specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu „T” przyjmujący zamówienia odpowiada za jego bezpieczeństwo.
15. W skład specjalistycznych i podstawowych zespołów wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.).
16. Kierowcy specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu „T” oprócz świadczenia usług transportu sanitarnego są zobowiązani do wykonywania czynności sanitariusza, tj. np. pomoc w przemieszczaniu się pacjenta i przekazanie pacjenta do punktu docelowego, i w tym zakresie są zobowiązani do wykonywania poleceń pracowników Zamawiającego, w szczególności lekarzy, pielęgniarek.
17. Zlecenie na transport w formie pisemnej musi być przekazane w momencie zgłoszenia się zespołu w miejscu rozpoczęcia transportu. Wykonawca ma obowiązek respektować wzór zlecenia zgodny z zaleceniami NFZ.
18. Zamawiający zlecając usługę zastrzega sobie prawo żądania transportu łączonego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu „T” (przewozu dwóch osób w przypadku dowozu do jednego miejsca przeznaczenia, bez dodatkowej opłaty).
19. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż:
1) co najmniej 70% wartości całości zamówienia zostanie zrealizowane;
2) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zostanie zrealizowane co najmniej 50% wartości całości zamówienia.
Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych odpowiednio 30% bądź 50% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż odpowiednio 30% bądź 50% wartości całości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249602,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 292972,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 249602,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Unia Bracka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6412348483

7.3.3) Ulica: ks. Ludwika Tunkla 139

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-707

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249602,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.