eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgrów › Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna - Wola Orzeszowska - granica powiatuOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Węgrowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581831

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Węgrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatwegrowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegrowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc804b70-1237-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038724/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288955/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.272.17.2022.EU

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6910536,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu.

Zakres rzeczowy zadania:
• klasa drogi Z
• prędkość projektowana – 40 km/h
• kategoria ruchu – KR2
• nośność – 115 kN/oś
• długość przebudowywanego odcinka 2 186,52 mb w km 2+497,48 – 4+684,00
• szerokość nawierzchni jezdni 6,0 m
• szerokość pasa ruchu 3,0 m
• zjazdy z kruszywa łamanego do nieruchomości niezabudowanych
• zjazdy z kostki betonowej do nieruchomości zabudowanych oraz w obrębie chodnika
• długość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni strona lewa 261,62 mb
w km 2+627,57 – 2+889,19, szerokość 2,0 m (szerokość liczona bez krawężnika
i obrzeża)
• długość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni strona prawa 1 505,48 mb
w km 2+874,39 – 4+379,87, szerokość 2,0 m (szerokość liczona bez krawężnika
i obrzeża)
• budowa peronu autobusowego strona lewa w km 3+402,19 – 3+464,21
• budowa peronu autobusowego strona prawa w km 2+567,44 – 2+633,57
• długość pobocza strona lewa 1 924,9 mb w km 2+497,48 – 2+627,57 oraz km 2+889,19 – 4+684,00 szerokości 1,0 m
• długość pobocza strona prawa 681,04 mb w km 2+497,48 – 2+874,39 oraz w km 4+379,87 – 4+684,00 szerokości 1,0 m
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
• budowa kanału technologicznego typu KTu1, KTp1
• przebudowa 6 skrzyżowań z drogami gminnymi
• odwodnienie drogi za pomocą istniejących rowów przewidzianych do odtworzenia i odmulenia
• odwodnienie drogi w obrębie chodnika za pomocą ścieku podchodnikowego oraz odwodnienie do kratek deszczowych

Długość przebudowywanego odcinka 2 186,52 mb w km 2+497,48 – 4+684,00. Projektuje się jezdnię z betonu asfaltowego szerokości 6.0 m, pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości 1.0 m. Istniejące zjazdy (znajdujące się przy jezdni) zostaną przebudowane. Zaprojektowano jednostronny chodnik. Przewidziano również perony przeznaczone do obsługi przystanków autobusowych. W celu podniesienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na chodniku zaprojektowano lokalne wygrodzenia szczeblinowe. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu. Nawierzchnia zjazdów w obrębie chodnika oraz do nieruchomości zabudowanych wykonana będzie z betonowej kostki brukowej. Zjazdy do dróg gminnych przewiduje się jako utwardzone masą mineralno – asfaltową. Zjazdy do pól posiadać będą nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
Projektowany przekrój drogi powiatowej:
- jezdnia szerokości 6.0 m
- chodnik szerokości 2.0 m
- odwodnienie powierzchniowe do rowu przydrożnego, drenu rozsączającego lub poza korpus drogi
W przekroju poprzecznym jezdni zaprojektowano spadek jezdni 2% (daszkowy) oraz pochylenie jednostronne na łukach poziomych. Jezdnia na łukach została poszerzona zgodnie z obowiązującymi wymogami. Zjazdy należy dostosować do poziomu przyległych posesji.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający zamieszcza cały projekt przebudowy drogi. Niniejsze postępowanie dotyczy robót w km 2+497,48 – 4+684,00.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8489028,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8489028,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8489028,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 140482520

7.3.3) Ulica: ul. Orzeszowska 5

7.3.4) Miejscowość: Miedzna

7.3.5) Kod pocztowy: 07-106

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8489028,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.