eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logotypami dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na cele prowadzonych szkoleń i działań promocyjnychOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logotypami dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na cele prowadzonych szkoleń i działań promocyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrala w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Oddział w Poznaniu, Oddział w Radomiu,Oddział w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015900539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pszczelińska 99

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.brwinow@cdr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cdr.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


państwowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logotypami dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na cele prowadzonych szkoleń i działań promocyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c0bf6d1-17e9-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071827/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa materiałów szkoleniowych z logotypami dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (zamówienie udzielane w częściach)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299057/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CB.DAG.26.79.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 572766,96 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 176585,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu materiałów szkoleniowych z logotypami w ramach realizacji szkoleń z projektu
pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” realizowanej przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 1.1,
Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie
działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu łącznie 1500 kompletów materiałów
szkoleniowych obejmujących w ramach jednego kompletu: teczkę formatu A4, notes formatu A4 i długopis z nadrukiem logo
zgodnie z załączoną wizualizacją.
3. Komplet materiałów obejmuje: teczkę, długopis, notes. Wycena zamówienia przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty
jej realizacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 15243,90 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu materiałów szkoleniowych z logotypami w ramach realizacji szkoleń z projektu
pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” realizowanej przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 1.1 ,
Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie
działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu łącznie 11300 kompletów materiałów
szkoleniowych obejmujących w ramach jednego kompletu: teczkę formatu A4, notes formatu A4 i długopis z nadrukiem logo
zgodnie z załączoną wizualizacją.
3. Komplet materiałów obejmuje: teczkę, długopis, notes. Wycena zamówienia przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty
jej realizacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 101341,5 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu materiałów reklamowych w ramach realizacji i promocji projektu Agrobank, finansowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG I.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu łącznie 2360 sztuk materiałów promocyjnych w postaci:
długopisów, ołówków drewnianych, kalendarzy książkowych, power banków z kablem, toreb na laptopa, toreb bawełnianych, t-shirtów,
przenośnych pamięci USB oraz teczek konferencyjnych z długopisem i notatnikiem z oznaczeniami (logo i slogan) zgodnie z załączoną
wizualizacją. Wycena zamówienia przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty jej realizacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 60000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14548,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20240,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16034,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DIADAL GROUP Mateusz Pasierbek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL 5342559888

7.3.3) Ulica: ul. Winogronowa 17

7.3.4) Miejscowość: Rozalin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-831

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16034,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97579,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 133431,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111920,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUREKA PLUS AGENCJA REKLAMY BARBARA FEDOROWICZ RYSZARD FEDOROWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL8131359042

7.3.3) Ulica: ul. 3 Maja 11 lok. 10

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-030

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111920,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65924,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76304,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76304,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DIADAL GROUP Mateusz Pasierbek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL5342559888

7.3.3) Ulica: ul. Winogronowa 17

7.3.4) Miejscowość: Rozalin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-831

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76304,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.