eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w ŁowiczuOgłoszenie z dnia 2022-09-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŁOWICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147768

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Stanisławskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 811 53 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatlowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lowicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09820562-40ce-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (Adres skrytki ePUAP Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Łowiczu)): /2u86g2tsmx/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: przetargi@powiatlowicki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (Adres skrytki ePUAP Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Łowiczu)): /2u86g2tsmx/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: przetargi@powiatlowicki.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP, a przypadku przekazywania tych dokumentów dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2b63d6b2-3edd-479a-932e-69c35547a6f3 oraz ID postępowania w miniPortalu: 2b63d6b2-3edd-479a-932e-69c35547a6f3
Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: przetargi@powiatlowicki.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych
oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@powiatlowicki.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami
1) Magdalena Żurawska, 2) Rafał Pawłowski.
e-mail: przetargi@powiatlowicki.pl Tel. 46 811 53 65.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w
dokumentach zamówienia ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszego niniejszego pola (maksymalna długość pola 4000).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w
dokumentach zamówienia ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszego niniejszego pola (maksymalna długość pola 4000).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.272.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową sali gimnastycznej o powierzchni zabudowy 1692,3 m2, powierzchni użytkowej 2 138,93 m2 i kubaturze 15 971,00 m3.. Obiekt będzie usytuowany przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu na terenie zabudowy usługowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 2959/2, 2959/4, 2960/6, 2960/13 położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Łowicz, obręb Zielkówka przy ul. Kaliskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Specjalności, w których będzie pełniony nadzór:
- konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Określenie „bez ograniczeń” dotyczy robót stanowiących przedmiot nadzoru.
3. Łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym używanych do realizacji zamówienia wynosił będzie co najmniej 10%.
4. Wykonawca wykona przedmiot całość zamówienia w terminie 720 dni od zawarcia umowy lub do zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych objętych nadzorem, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego tych robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 720 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami
i ich wagami:
1) Kryterium A: cena
Waga kryterium 60%
Kryterium A będzie obliczane wg wzoru:

Cena najniższa
------------------------------------------- x 100 x waga = suma punktów
Cena oferty badanej

2) Kryterium B doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Waga kryterium 40%
Punkty w Kryterium B będą obliczane wg wzoru:

Suma punktów uzyskanych w podkryteriach:
B1, B2, B3 badanej oferty
-----------------------------------------------------------x 100 x waga = suma punktów
Maksymalna możliwa do uzyskania suma
punktów w kryterium doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj. 40

Podkryterium B1
Doświadczenie osoby, która będzie pełniła nadzór w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
Sposób przyznawania punktów:
- w przypadku, gdy ww. osoba sprawowała 1-2 nadzory inwestorskie nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie budynku o kubaturze minimum 10 000,00 m3 lub rozbudowie budynku o kubaturze wykonanej rozbudowy minimum 10 000,00 m3, Wykonawca otrzyma 10 punktów.
- w przypadku, gdy ww. osoba sprawowała 3 i więcej nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie budynku o kubaturze minimum 10 000,00 m3 lub rozbudowie budynku o kubaturze wykonanej rozbudowy minimum 10 000,00 m3, Wykonawca otrzyma 20 punktów.

Podkryterium B2
Doświadczenie osoby, która będzie pełniła nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Sposób przyznawania punktów:
- w przypadku, gdy ww. osoba sprawowała 1-2 nadzory inwestorskie nad wykonywaniem robót sanitarnych, Wykonawca otrzyma 5 punktów.
- w przypadku, gdy ww. osoba sprawowała 3 i więcej nadzorów inwestorskich nad wykonywaniem robót sanitarnych, Wykonawca otrzyma 10 punktów.

Podkryterium B3
Doświadczenie osoby, która będzie pełniła nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń.
Sposób przyznawania punktów:
- w przypadku, gdy ww. osoba sprawowała 1-2 nadzory inwestorskie nad wykonywaniem robót elektrycznych, Wykonawca otrzyma 5 punktów.
- w przypadku, gdy ww. osoba sprawowała 3 i więcej nadzorów inwestorskich nad wykonywaniem robót elektrycznych, Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszego pola (maksymalna długość pola 4000) Zamawiający szczegółowo określa sposób oceny ofert w SWZ udostępnionym na stronie postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli:
2.1. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski w poniżej wskazanej specjalności oraz będzie pełniła funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń*, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie.
2.2. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski w poniżej wskazanej specjalności, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie.
2.3. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski w poniżej wskazanej specjalności, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznyh w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie.

* Przez ww. uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa , osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Określenie „bez ograniczeń” dotyczy robót stanowiących przedmiot nadzoru.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunki, o których mowa w ust. 2 mogą być spełnione łącznie przez ww. podmioty.
4. Zasady polegania na zasobach innych podmiotów (podmiotów trzecich) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w lit. b, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
­ - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
­ - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
e) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Dokumenty wskazane w ust. 1 składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W terminie składania ofert należy złożyć:
1.1. ofertę,
1.2. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,
1.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólnie,
1.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów,
1.5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa pkt 1.5, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa pkt 1.5., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Wykonawca (jeśli dotyczy) przedstawia odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazuje w ofercie dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do nich.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie o reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
7. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
8. Zapisy ust. 4 -7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać Pełnomocnika do ich reprezentowania wraz z załączeniem pełnomocnictwa.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
4.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli:
4.2.1. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski w poniżej wskazanej specjalności oraz będzie pełniła funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń*, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie.
4.2.2. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski w poniżej wskazanej specjalności, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie.
4.2.3. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski w poniżej wskazanej specjalności, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie.
4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa powyżej mogą być spełnione łącznie przez ww. podmioty.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą również w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą Umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1, mogą nastąpić w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania Umowy:
a) na skutek zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych,
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
2) Zmiana osoby/osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia i wskazanych w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego, która może być wyrażona po spełnieniu warunków określonych w § 7 ust. 4 umowy.
3) Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez pojęcie siły wyższej strony uznają wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności za siłę wyższą uznaje się: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu Umowy.
4) W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanych dalej Okolicznościami, jeżeli Okoliczności uniemożliwiają wykonywanie zamówienia i są niezależne od Stron, w szczególności, jeżeli pracownicy Wykonawcy nie będą mogli świadczyć pracy w związku z Okolicznościami a decyzja ta będzie podjęta przez właściwy organ, a nie przez Wykonawcę.
5) Zmiana postanowień Umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia umownego (niepowiązanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) – w ramach i zgodnie z klauzulami waloryzacyjnymi określonymi w § 12 umowy.
2. Jeżeli Strona uważa się za uprawnioną do żądania zmiany Umowy na podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
4. Strona zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wszelkich dokumentów oraz informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Strona powiadomi drugą Stronę o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
6. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oprócz podstaw wykluczenia Wykonawców określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje również wykluczenie na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 z póżn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.