eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszczowa › "Wymiana pokrycia dachowego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ogarka"Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wymiana pokrycia dachowego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ogarka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włoszczowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 14

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 394 26 69

1.5.8.) Numer faksu: 41 394 23 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@gmina-wloszczowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wloszczowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana pokrycia dachowego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ogarka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebb6316d-40ce-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373044

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034768/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ogarka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.). Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, link: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa(dalej Platforma). Korzystanie z platformy jest bezpłatne.2)Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. 3)Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio w serwisie internetowym: na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 4)Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a)akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz uznaje go za wiążący, b)zapoznał oraz stosuje się do instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
6)Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włoszczowa reprezentowana przez Burmistrza Gminy Włoszczowy (adres: ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa); 2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych - Pan Sylwester Cieśla, tel.: 41 300 55 99, email: iod@czi24.pl; 3)Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 40Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5)Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami Pzp.6)Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp7)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp. 8)Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, -w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9)Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;-na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 10)W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.11)Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp. 12)Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.13)W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. 14)Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.15)W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.16)Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.17)Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FIP.271.1.12.2022.AS7

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ogarka”. Teren realizacji inwestycji obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym gruntów nr 264 o powierzchni 0,15ha, położoną w obrębie numer 0021 – Ogarka. Inwestycja polega na wymianie pokrycia dachowego budynku OSP w Ogarce. Zakres robót budowlanych obejmuje:a)roboty przygotowawcze i pomocnicze:-wykonanie zabezpieczenia istniejącego obiektu,-wykonanie wygrodzenia i oznakowania placu budowy,-wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy,b)roboty rozbiórkowe:-wykonanie demontażu pokrycia dachowego z eternitu wraz z jego wywozem i utylizacją,-wykonanie demontażu ołacenia połaci dachowych wraz z deskami okapowymi,-wykonanie rozbiórki uszkodzonych kominów do poziomu połaci dachowych wraz z czapami kominowymi, -wykonanie demontażu rynien dachowych i rur spustowych z PCV,-wykonanie demontażu konstrukcji stalowej pod syreną strażacką,-wykonanie demontażu gzymsu żelbetowego wokół obiektu,-wykonanie demontażu obróbek blacharskich kominów, kalenicy i naroży, pasów pod i nadrynnowych,-wykonanie rozebrania istniejących wsporników oraz instalacji odgromowej na pokryciu dachowym oraz ścianach budynku,-wykonanie wywozu i utylizacji powstałego gruzu betonowego i odpadów, c)roboty remontowe: wykonanie wzmocnienia i przedłużenia elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej budynku - krokiew drewnianych, d)remont kominów:-wykonanie podmurowania przewodów kominowych z cegły klinkierowej powyżej połaci dachowych,-wykonanie betonowych czap kominowych wraz z montażem deskowania i zbrojenia oraz betonowaniem,-wykonanie odgruzowania i oczyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzenie ich drożności i ciągu kominowego,-wykonanie montażu kratek wentylacyjnych zabezpieczających otwory wentylacyjne w przewodach kominowych, d)pokrycie dachowe:-wykonanie ołacenia połaci dachowej budynku wraz z montażem folii dachowej paroprzepuszczalnej,-wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej powlekanej (blacha trapezowa jest w posiadaniu przez inwestora), -wykonanie montażu wyłazu dachowego w połaci dachowej wraz z montażem konstrukcji wsporczej,-wykonanie montażu -wykonanie obróbek blacharskich kalenicy, naroży, kominów, pasów pod i nadrynnowych, wyłazu dachowego, wywiewki kanalizacyjnej z blachy stalowej płaskiej, -wykonanie montażu rynien dachowych i rur spustowych metalowych wraz z montażem lejów spustowych,-wykonanie montażu ław i stopni kominiarskich, - wykonanie montażu podbitki połaci dachowych z blachy stalowej trapezowej panelowej wraz z montażem rusztu drewnianego,f)instalacja elektryczna:-wykonanie montażu instalacji odgromowej wraz z montażem wsporników dachowych i ściennych oraz złączy krzyżowych na pokryciu dachowym z blachy oraz na kominach i ścianach budynku,-wykonanie pomiarów kontrolnych wykonanej instalacji odgromowej, g)roboty budowlane:-wykonanie rozbiórki istniejącej izolacji cieplej stropu nad piętrem budynku z wełny mineralnej,-wykonanie ułożenia dwuwarstwowej izolacji przeciwwilgociowej z folii na stropie nad piętrem budynku,-wykonanie ułożenia dwuwarstwowej izolacji cieplnej ze styropianu na stropie nad piętrem budynku (styropian jest w posiadaniu przez inwestora i zmagazynowany w odległości do 10 km i wymaga transportu),-wykonanie komunikacji do przewodów kominowych po wykonanej izolacji ze styropianu, h)elewacja budynku:-wykonanie docieplenia ścian budynku do wysokości podbitek połaci dachowych wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, montażem narożników ochronnych,-wykonanie impregnacji preparatem przeciwgrzybicznym i ognioodpornym,-wykonanie montażu konstrukcji drewnianej podtrzymującej pokrycie dachowe z blachy,-wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej powlekanej,-wykonanie montażu instalacji odgromowej wraz z montażem wsporników dachowych oraz złączy krzyżowych na poryciu dachowym z blachy oraz na kominach,-wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji odgromowej, -wykonanie montażu obróbek blacharskich kominów, pasów pod rynnowych i nadrynnowych,i)roboty pomocnicze i towarzyszące:-wykonanie montażu rusztowań,-wykonanie wywozu powstałego gruzu i odpadów wraz z ich utylizacją, oraz uporządkowaniem terenu budowy.Zamawiający jest w posiadaniu blachy trapezowej T–14 RAL 7024 MAT (341,040 m²), zakupionej w ramach funduszu sołeckiego do wbudowania na etapie realizacji zadania, zlokalizowanej na terenie sołectwa Ogarka. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ, na który się składają:-przedmiar robót,-szczegółowa specyfikacja techniczna. Zakres robót obejmuje również:-przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,-zabezpieczenia istniejącego zagospodarowania terenu oraz istniejącej infrastruktury technicznej.Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zobowiązuje się Wykonawcę, aby pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać aktualne wymagania branżowe (dopuszczone do obrotu na rynku polskim) oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje, oraz dopuszczenie do obrotu w budownictwie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone:1)Kryterium nr 1 - cena (C) - waga 60 % (60 pkt) Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: C = (C min / C o) x 60 pkt gdzie: C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) C o – cena brutto oferty badanej (zł) 2) Kryterium nr 2 –termin realizacji zamówienia (T) - waga 20 % (20 pkt). Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium, jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia w następujący sposób:-za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 42 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt-za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 38 dni od dnia zawarcia umowy – 10 pkt-za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 34 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt3)Kryterium nr 3 – okres gwarancji i rękojmi(G)- waga 20 % (20 pkt). Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium, jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat w następujący sposób:-oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi 5 lata – 0 pkt -oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi 6 lata – 10 pkt -oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi 7 lat – 20 pkt. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie długość okresu gwarancji wyrażoną w pełnych latach. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona wg poniższego wzoru: Sp = C + T + G gdzie: SP - Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty i okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla zamówienia C - ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty T - ilość punktów przyznana w kryterium: termin realizacji zamówienia G - ilość punktów przyznana w kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników.1)Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w trzech kryteriach. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.2)W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.3)Zamawiający poprawia w ofercie następujące kategorie omyłek: a)oczywiste omyłki pisarskie; b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1)Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.2)Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.3)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.4)Zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu lub remoncie pokrycia dachowego o wartości min. 50 000,00 zł, potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty - wypełnić wg załącznika nr 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w sekcji VII.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:Dokumenty dot. wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:1)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ,2)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., (załącznik nr 5 do SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Sekcji VI SWZ zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:1)może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2070 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;2)Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.3)W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415 z późn. zm., zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452 z późn. zm., zwanym dalej "r.d.e.").

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: Dokumenty dot. potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1)może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2070 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;2)Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.3)W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415 z późn. zm., zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452 z późn. zm., zwanym dalej "r.d.e.").

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1)Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość – 2 000,00 zł.2)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.3)Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:-pieniądzu;-gwarancjach bankowych;-gwarancjach ubezpieczeniowych;-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299 z późn.zm.).4)Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku bankowego PKO BP nr: 77 1020 2733 0000 2502 0003 9834 – z adnotacją wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:„Wymiana pokrycia dachowego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ogarka”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5)Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:-musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;-z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;-powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;-termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); -w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;-beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa;-w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);-musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.6)W przypadku wniesienia wadium w formie:-pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;-poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.7)Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8)Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 1)Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).3)Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4)Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5)Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.6)Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.7)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.8)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wg załącznika nr 8 do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz we wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.