eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - KościałkowskiegoOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050637922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 27

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-471

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zozmswia.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67d1588c-40be-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswia_bialystok

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswia_bialystok

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswia_bialystok

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.2344.58.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego.
2. Pakiet nr 1 – cystoskopy giętkie - 10 szt.
3. Szczegółowy OPZ znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b) Oferowany termin dostawy – waga kryterium 20%.
c) Oferowany okres gwarancji – waga kryterium 20%.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
a) Cena (C) – waga  60    %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt. x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
b) Oferowany termin dostawy
W kryterium ,,termin dostawy” ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 1 do SWZ– według poniższych zasad:
- Poszczególni członkowie Komisji Przetargowej będą dokonywali indywidualnej oceny ofert, przyznając punkty zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do swz.
- Otrzymana suma punktów zostanie podstawiona do następującego wzoru:
W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów
W w/w kryterium Zamawiający przyzna następujące punkty:
- do 02.12.2022 r. – 0 pkt.
- do 25.11.2022 r. – 20 pkt.

c) Oferowany okres gwarancji
W kryterium Oferowany okres gwarancji ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 1 do SWZ– według poniższych zasad:
- Poszczególni członkowie Komisji Przetargowej będą dokonywali indywidualnej oceny ofert, przyznając punkty zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do swz.
- Otrzymana suma punktów zostanie podstawiona do następującego wzoru:
W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów
W w/w kryterium Zamawiający przyzna następujące punkty:
- 24 miesiące– 0 pkt.
- 36 miesięcy – 20 pkt.
Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę w zakresie powyższych kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg
z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji i/lub oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowane w postępowaniu urządzenia medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzają wszystkie oferowane parametry techniczne. Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów, z dopisaniem na przedmiotowych materiałach punktu z załącznika nr 1 do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.
W razie wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do prezentacji oferowanego asortymentu. W trakcie prezentacji komisja powołana do przeprowadzenia postępowania oceni zgodność zamieszczonych w ofercie informacji oraz funkcjonalność sprzętu. Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności z deklaracją w ofercie w zakresie weryfikacji wybranych wymagań, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
b) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) tj.:
- Deklaracja zgodności wytwórcy;
- Certyfikat jednostki notyfikowanej
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (nie dotyczy formularza cenowego i formularza ofertowego), zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczanym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg
z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji i/lub oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowane w postępowaniu urządzenia medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzają wszystkie oferowane parametry techniczne. Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów, z dopisaniem na przedmiotowych materiałach punktu z załącznika nr 1 do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.
W razie wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do prezentacji oferowanego asortymentu. W trakcie prezentacji komisja powołana do przeprowadzenia postępowania oceni zgodność zamieszczonych w ofercie informacji oraz funkcjonalność sprzętu. Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności z deklaracją w ofercie w zakresie weryfikacji wybranych wymagań, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
b) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) tj.:
- Deklaracja zgodności wytwórcy;
- Certyfikat jednostki notyfikowanej
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (nie dotyczy formularza cenowego i formularza ofertowego), zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczanym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zapisy w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswia_bialystok

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.