eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żytno › Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne (32 lokale) byłych pracowników PPGR Sekursko.Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne (32 lokale) byłych pracowników PPGR Sekursko.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻYTNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Żytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 4

1.5.2.) Miejscowość: Żytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-532

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@zytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zytno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne (32 lokale) byłych pracowników PPGR Sekursko.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a3795a0-40b4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027548/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne byłych pracowników PPGR Sekursko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zytno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: oferty należy złożyć za pomocą miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa: : \ugzytno\skrytkaESP
3) adres poczty elektronicznej: urzadgminy@zytno.pl
4) http://www.bip.zytno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych ( w tym m.in. elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji) przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania . 3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do : złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosków oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych ( w tym. m.in. oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji) przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest w Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi dodatek nr 10 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej na opcję " Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki "POSTĘPOWANIA". 6) W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż złożenie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) - Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa- Urząd Gminy Żytno, adres skrzynki EPUAP: \ugzytno\skrytkaESP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania na miniPortalu) lub numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego ZPI.271.18.2022.SN. 7) Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami może również odbywaćsię za pomocą poczty elektronicznej e-mail: urzadgminy@zytno.pl.( maksymalny rozmiar przesyłanych plików 15MB). 8) Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca RODO - szczegółowo określona w rozdziale 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dotycząca RODO - szczegółowo określona w rozdziale 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.21.2022.SN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynkach byłego PGR Sekursko z instalacją zasilania kotłów wraz z ogrodzeniem, ścianą żelbetową i modernizacją pomieszczenia nr 2.
Zakres robót obejmuje wykonanie między innymi:
- roboty przygotowawcze – rozebranie i wykonanie podbudowy i nawierzchni,
- demontaż istniejącego kotła wraz z istniejącą instalacją kotłową, układem pompowym i armaturą,
- montaż dwóch kotłów gazowych, zewnętrznej instalacji grzewczej, wymiennika ciepła, instalacji,
armatury i urządzeń umożliwiających połączenie projektowanej instalacji grzewczej z wewnętrzną
instalacją c.o, i istniejącą siecią cieplną osiedla,
- wykonanie modernizacji pomieszczenia technicznego,
- wykonanie ogrodzenia z elementów stalowych,
- wykonanie ściany żelbetowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatkach do SWZ, na który składają się następujące dokumenty: 1. Projekt umowy. 2. Projekty budowlane, 3. Specyfikacje techniczne. 3. Przedmiary robót (do celów poglądowych, ze względu na charakter wynagrodzenia – ryczałtowy, pełnią jedynie funkcję informacyjną).
Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:
1) Wytyczenie inwestycji,
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej co najmniej:
a) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy:
- o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym oraz ustawą Prawo budowlane,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości,
- o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przyległych do budowy umożliwiającym
właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.
b) zestawienie wbudowanych materiałów,
c) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
d) protokoły z badań (jeśli wystąpiły) wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 - Instalowanie urządzeń regulacji gazu

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

34928200-0 - Ogrodzenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie część nr 2 dotyczy „Modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania dla potrzeb grzewczych budynków byłego PGR Sekursko – docieplenie coko-łu”.
Zakres robót obejmuje wykonanie między innymi:
- docieplenie cokołu wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych ścian budynków z otworami wraz z ościeżnicami, płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatkach do SWZ, na który składają się następujące dokumenty: 1. Projekt umowy. 2. Projekt budowlany, 3. Specyfikacja techniczna. 4. Przedmiar robót (do celów poglądowych, ze względu na charakter wynagrodzenia – ryczałtowy, pełnią jedynie funkcję informacyjną).
Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:
1) Wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej co najmniej:
a) zestawienie wbudowanych materiałów,
c) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany
przez Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami
potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie część nr 3 dotyczy „Modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania dla potrzeb grzewczych budynków byłego PGR Sekursko – instalacja fotowol-taiczna”.
Zakres robót obejmuje wykonanie między innymi:
- roboty przygotowawcze,
- montaż stelaży,
- montaż modułów fotowoltaicznych,
- montaż rozdzielnicy i inwertera,
- ułożenie przewodów zasilających,
- montaż instalacji odgromowej,
- podłączenie kabli,
- wykonanie pomiarów i prób pomontażowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatkach do SWZ, na który składają się następujące dokumenty: 1. Projekt umowy. 2. Projekty budowlane, 3. Specyfikacje techniczne. 3. Przedmiary robót (do celów poglądowych, ze względu na charakter
wynagrodzenia – ryczałtowy, pełnią jedynie funkcję informacyjną).
Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:
1) Wykonanie badań geodezyjnych gruntu - inwestycji,
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej co najmniej:
a) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy:
- o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym oraz ustawą Prawo budowlane,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, ulic,
sąsiednich nieruchomości,
- o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przyległych do budowy umożliwiającym
właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.
b) zestawienie wbudowanych materiałów,
c) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany
przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami
potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
d) protokoły z badań wykonanych w trakcie i po realizacji prac
budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Dla części I: posiada doświadczenie tj. wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co naj-mniej dwie roboty budowlane (zamówienia - umowy) polegające na modernizacji, remoncie lub rozbudowie lub budowie centralnego ogrzewania o łącznej wartości co najmniej 300 000,00 zł brut-to, w tym co najmniej jednej roboty budowlanej (zamówienia - umowy) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pod-miotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym do-wodami, o których mowa, są referencje/poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

2) Dla części II: posiada doświadczenie tj. wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną robotę budowlaną (zamówienie - umowę) polegającą na remoncie lub robotach dociepleniowych przy budynkach o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje/poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

3) Dla części III: posiada doświadczenie tj. wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia - umowy) polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie o łącznej wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jednej roboty budowlanej (zamówienia - umowy) o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto, wraz z po-daniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referen-cje/poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wyko-nawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty

Uwaga: Zamawiający uzna warunek za spełniony także, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał roboty wymienione powyżej w ramach tego samego zamówienia-umowy.

4) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:

1) Dla części I:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygo-towania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm),

b) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm),
c) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm).

UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji w przypadku osób posiadających uprawnienia budowlane w kilku zakresach.

2) Dla części III: o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, iż dysponuje
a) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygo-towania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm),

b) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm).

UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji w przypadku osób posiadających uprawnienia budowlane w kilku zakresach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5a do SWZ.
W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.

2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wy-mienione w w pkt 10.3.1. ppkt 1 podmiotu udostępniającego te zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5b do SWZ .
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należy-cie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ,
Uwaga :
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz, powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 10.3.2 ppkt 1 lit. a SWZ liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ,

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez Wykonawcę w zakresie wskazanym przez zamawiającego, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 2a do SWZ – należy dołączyć do oferty,

3) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w za-kresie wskazanym przez zamawiającego, które stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 3a do SWZ – należy dołączyć do oferty,
4) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - składa każdy z Wykonawców - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatki nr 2a i 3a do SWZ – należy dołączyć do oferty.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w po-stępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

5) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z pkt 8.2 ppkt 5) SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SWZ,

6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatki nr 2b i 3b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia,
składa każdy z tych podmiotów.

7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością wykorzystania wzoru stanowiącego dodatek nr 8 do SWZ.

W/w zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

8) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na za-sadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

a) dla części nr 1 w wysokości: 3 000,00 zł, (słownie: trzy tysiące zł).
b) dla części nr 2 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
c) dla części nr 3 w wysokości: 900,00 zł, (słownie: dziewięćset zł).
12.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 16.2 SWZ.
12.3 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Żytnie, nr rachunku: 83 8267 0009 2000 0000 0130 0004
z dopiskiem: Wadium - „Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne (32 lokale) byłych pracowników PPGR Sekursko z podziałem na 3 części:
Część 1. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynkach byłego PGR Sekursko
z instalacją zasilania kotłów wraz z ogrodzeniem, ścianą żelbetową i modernizacją
pomieszczenia nr 2.
Część 3. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania dla potrzeb grzewczych budynków
byłego PGR Sekursko – instalacja fotowoltaiczna”.

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
12.5 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 12.3 ppkt 2-4 wówczas Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wystawionego na rzecz Zamawiającego (przed upływem terminu określonego w pkt 16.2 niniejszej SWZ).
Dokument ten musi zachować ważność przez okres związania ofertą i umożliwiać jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu związania ofertą.
W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.
Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwa-runkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przy-padku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium.
12.5 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: Której części zadania wpłata dotyczy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej).
8.2 Oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8.1 powinna spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub przez Wykonawców udzielających pełnomocnictwa jeżeli wyznaczają pełnomocnikiem jednego z Wykonawców spośród siebie. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców;
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 4 (art. 125 ust. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają po-szczególni wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi dodatek nr 4 do SWZ.
6) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców osobno;

7) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno);
8) Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zastrzeżeniem ppkt 4), ppkt 6);
9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z Pełnomocnikiem, którego adres ePUAP i adres e-mail należy wpisać w formularzu ofertowym;
10) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8.3 Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8.4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na usługi. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zastosowanie mają zapisy pkt 8.2 ppkt 5) SWZ (art. 117 ustawy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

amawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy, zostały określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 11 do SWZ oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy oraz art. 455 ust. 2 ustawy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej nazwa- Urząd Gminy Żytno ) i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dla części 3 zamówienia, Zamawiający wymaga na „moduły fotowoltaiczne” udzielenia gwarancji producenta na okres nie krótszy niż 120 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, a w przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub od daty wymiany materiałów, urządzeń.

Uwaga: Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.