eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania
ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Pruszcz Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674919

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 20

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 58 775 99 69

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 58 682 34 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pruszcz-gdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz-gdanski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania
ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e05b0c51-0f35-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372795

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018468/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego w Pruszczu Gdańskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284790/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4959989,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na:
a) przebudowie ulicy Orzeszkowej w msc. Pruszcz Gdański na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Gdańskiego nr 815/2022 z dnia 22.07.2022 r.
b) przebudowie ulicy Sienkiewicza w msc. Pruszcz Gdański na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Gdańskiego nr 1093/2014 z dn. 09.12.2014 r.
c) przebudowie skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego , Sienkiewicza w msc. Pruszcz Gdański na podstawie zgłoszenia robót budowlanych Nr AB. 6743.1743.2021.LS.MP z dnia 17.01.2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

32523000-5 - Urządzenia telekomunikacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6028830,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7889979,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6028830,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROVIA POLSKA S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6350000127

7.3.3) Ulica: Irysowa 1 Bielany Wroławskie

7.3.4) Miejscowość: Kobierzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty w zakresie branży teletechnicznej i elektroenergetycznej;
roboty w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej;
roboty brukarskie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6028830,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.