eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabno › Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce, Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie, budynku UM w Żabnie i budynku klubu sportowego Polan ŻabnoOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce, Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie, budynku UM w Żabnie i budynku klubu sportowego Polan Żabno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żabno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000529137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ul. Władysława Jagiełły 1

1.5.2.) Miejscowość: Żabno

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-240

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zabno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce, Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie, budynku UM w Żabnie i budynku klubu sportowego Polan Żabno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a45b425d-40ac-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060177/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Termomodernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie na działce nr 1330/1, gm. Żabno

1.1.13 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy

1.1.18 Ocieplenie budynku klubu POLAN Żabno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,m,402331,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal, tgdowski@zabno.pl, amosio@zabno.pl, dzp@zabno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
– miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
– ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal,
– poczty elektronicznej dzp@zabno.pl.
2) Zamawiający przewiduje również komunikację pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca za pomocą poczty elektronicznej:
a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
– Łukasz Zoń, Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno,
w godz. 730 – 1300, tel. +48/14 645 60 12, wew. 31, e-mail: lzon@zabno.pl
b) w sprawach proceduralnych:
– Tomasz Gdowski, Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno,
w godz. 730 – 1300, tel. +48/14 645 60 12, wew. 52, e-mail: tgdowski@zabno.pl
– Arkadiusz Mosio Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno,
w godz. 730 – 1300, tel. +48/14 645 60 12, wew. 31, e-mail: amosio@zabno.pl
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Zamawiający przekazuje Identyfikator postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać
również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
8) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,
.pdf, .doc, .docx, .odt..
9) Wykonawcy w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania
(znakiem sprawy).
W zakresie nie wymienionym powyżej zastosowanie mają zapisy SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce,
Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie, budynku UM w Żabnie i budynku klubu sportowego Polan Żabno.”
3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8, art. 18, art. 74, oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej.
4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się Informacji nt. RODO - załącznik nr 10 do SWZ.
6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel
określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
– obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego;
– obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób
pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego.
8) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w
załączniku nr 10 do SWZ.
Sposób i zasady udostępnienia danych osobowych określają zapisy SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.31.2.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Część 1 – „Ocieplenie budynku klubu POLAN Żabno”, w skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:
• Roboty przygotowawcze,
• Remont balkonu,
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
• Ocieplenie ścian, cokołu i fundamentów,
• Ocieplenie stropu,
• Wymiana kotła gazowego oraz grzejników,
• Montaż instalacji fotowoltaicznej,
• Instalacje sanitarne,
• Roboty brukarskie,
• Roboty wykończeniowe.

Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia dla części 1 określają:
 Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 4.1 do SWZ,
 STWiORB – Załącznik nr 5.1 do SWZ,
 Przedmiar robót (będący częścią dokumentacji projektowej) – Załącznik nr 6.1 do SWZ
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ

3) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, jako ceny ryczałtowej, obejmującej wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
4) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą na realizację części od 1 do 6, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego uproszczonego, sporządzonego dla każdego zadania osobno, w oparciu o Dokumentację Projektową, Przedmiary robót, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną, przeprowadzoną przez Wykonawcę.
5) Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia (w zakresie każdej części od 1 do 6) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienie do kierowania robotami osób z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i prowadzenie w okresie realizacji dziennika budowy we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego,
b) wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjnych potwierdzających współfinansowanie zadania (wzór tablicy przekaże Zamawiający).

Uwagi końcowe – dotyczą części od 1 do 6:
– Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonujących obiektach. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników obiektów, jak również korzystanie z obiektów przez osoby w nich się znajdujące. Wszelkie uciążliwe prace, w tym w szczególności wywołujące hałas i kurz, odbywały się poza godzinami pracy obiektów po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą Wykonawca organizując prace remontowe powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:
a) Sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich.
b) Przygotowanie pomieszczeń do remontu w uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą obiektu tj. wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, jak również w razie potrzeby zabezpieczenie ich folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie rzeczy według wskazówek Zamawiającego.
c) Pomieszczenia będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie w miarę postępu robót budowlanych. Szczegółowy zakres prac w pomieszczeniach będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem robót.
d) Zabezpieczyć przed zniszczeniem ciągi komunikacyjne, folią ochronną.
e) Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu, zanieczyszczeń poza teren wykonywania robót.
f) Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac remontowych.
g) Kolorystykę materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.
– Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektowanych postanowień umowy /Załącznik nr 7/,
– Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
– W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,
– Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
– Wykonawca będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
– Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane
z prowadzonymi pracami, gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
– Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
– Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Takie parametry uznane będą za kryteria stosowane w celu oceny równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności
7) Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia w częściach od 1 do 6:
a) Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy.
b) Ostateczny okres gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie Wykonawcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45321000-3 - Izolacja cieplna

44220000-8 - Stolarka budowlana

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

44620000-2 - Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części

39715210-2 - Urządzenia centralnego ogrzewania

42131110-0 - Zawory do grzejników centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

98395000-8 - Usługi ślusarskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach od 1 do 6 zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (pkt)
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 40 punktów
Razem 100 punktów
2) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena (Pc):
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
b) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (Pg):
• Zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
• Zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
• Zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt.
• Zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji – 30 pkt.
• Zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres 60 miesiące.
Minimalny natomiast wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji jakości
6) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Część 2 – „Remont z termomodernizacją elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie” w skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:
• roboty remontowo - budowlane z wymianą okładzin schodów wejściowych,
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z parapetami zewnętrznymi,
• elewacja ścian wyprawami silikonowymi z dociepleniem płytami styropianowymi gr. 8 i 14 cm,
• docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi z okładziną płytkami elewacyjnymi,
• wymiana obróbek blacharskich pasów podrynnowych oraz orynnowania,
• montaż godła i herbu wraz z napisami,

Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia dla części 2 określają:
 Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 4.2 do SWZ,
 STWiORB – Załącznik nr 5.2 do SWZ,
 Przedmiar robót – Załącznik nr 6.2 do SWZ
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ

3) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, jako ceny ryczałtowej, obejmującej wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
4) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą na realizację części od 1 do 6, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego uproszczonego, sporządzonego dla każdego zadania osobno, w oparciu o Dokumentację Projektową, Przedmiary robót, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną, przeprowadzoną przez Wykonawcę.
5) Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia (w zakresie każdej części od 1 do 6) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienie do kierowania robotami osób z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i prowadzenie w okresie realizacji dziennika budowy we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego,
b) wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjnych potwierdzających współfinansowanie zadania (wzór tablicy przekaże Zamawiający).

Uwagi końcowe – dotyczą części od 1 do 6:
– Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonujących obiektach. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników obiektów, jak również korzystanie z obiektów przez osoby w nich się znajdujące. Wszelkie uciążliwe prace, w tym w szczególności wywołujące hałas i kurz, odbywały się poza godzinami pracy obiektów po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą Wykonawca organizując prace remontowe powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:
a) Sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich.
b) Przygotowanie pomieszczeń do remontu w uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą obiektu tj. wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, jak również w razie potrzeby zabezpieczenie ich folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie rzeczy według wskazówek Zamawiającego.
c) Pomieszczenia będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie w miarę postępu robót budowlanych. Szczegółowy zakres prac w pomieszczeniach będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem robót.
d) Zabezpieczyć przed zniszczeniem ciągi komunikacyjne, folią ochronną.
e) Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu, zanieczyszczeń poza teren wykonywania robót.
f) Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac remontowych.
g) Kolorystykę materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.
– Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektowanych postanowień umowy /Załącznik nr 7/,
– Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
– W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,
– Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
– Wykonawca będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
– Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane
z prowadzonymi pracami, gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
– Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
– Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Takie parametry uznane będą za kryteria stosowane w celu oceny równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności
7) Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia w częściach od 1 do 6:
a) Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy.
b) Ostateczny okres gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie Wykonawcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach od 1 do 6 zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (pkt)
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 40 punktów
Razem 100 punktów
2) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena (Pc):
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
b) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (Pg):
• Zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
• Zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
• Zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt.
• Zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji – 30 pkt.
• Zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres 60 miesiące.
Minimalny natomiast wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji jakości
6) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

c) Część 3 – „Termomodernizacja sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich”, skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:
 Termomodernizację budynku sali gimnastyczne z zapleczem:
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
• ocieplenie ścian metodą lekką mokrą
• ocieplenie stopu nad ostatnia kondygnacją
• wymiana części pokrycia dachowego
• wykonanie opaski wokół budynku
• malowanie zaplecza sali gimnastycznej
• wykonanie systemu zarządzania energią
• wymiana grzejników na zapleczu
 Termomodernizację budynku szkoły
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
• ocieplenie ścian metodą lekką mokrą
• ocieplenie stopu nad ostatnia kondygnacją
• wzmocnienie części więźby dachowej
• wykonanie systemu zarządzania energią
• wymiana instalacji c.o. w piwnicy budynku
• wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
• montaż instalacji PV na dachu budynku
• montaż 10 szt. klimatyzatorów w budynku „starej szkoły” i ‘przewiązce” (lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym)

Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia dla części 3 określają:
 Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 4.3 do SWZ,
 STWiORB – Załącznik nr 5.3 do SWZ,
 Przedmiar robót – Załącznik nr 6.3 do SWZ
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ

2) W części 3, 4 oraz 5 przedmiotu zamówienia, Wykonawca w celu ustalenia ceny oferty zobowiązany jest przyjąć wykonanie tynku silikonowo – elastomerowego
3) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, jako ceny ryczałtowej, obejmującej wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
4) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą na realizację części od 1 do 6, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego uproszczonego, sporządzonego dla każdego zadania osobno, w oparciu o Dokumentację Projektową, Przedmiary robót, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną, przeprowadzoną przez Wykonawcę.
5) Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia (w zakresie każdej części od 1 do 6) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienie do kierowania robotami osób z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i prowadzenie w okresie realizacji dziennika budowy we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego,
b) wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjnych potwierdzających współfinansowanie zadania (wzór tablicy przekaże Zamawiający).

Uwagi końcowe – dotyczą części od 1 do 6:
– Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonujących obiektach. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników obiektów, jak również korzystanie z obiektów przez osoby w nich się znajdujące. Wszelkie uciążliwe prace, w tym w szczególności wywołujące hałas i kurz, odbywały się poza godzinami pracy obiektów po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą Wykonawca organizując prace remontowe powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:
a) Sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich.
b) Przygotowanie pomieszczeń do remontu w uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą obiektu tj. wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, jak również w razie potrzeby zabezpieczenie ich folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie rzeczy według wskazówek Zamawiającego.
c) Pomieszczenia będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie w miarę postępu robót budowlanych. Szczegółowy zakres prac w pomieszczeniach będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem robót.
d) Zabezpieczyć przed zniszczeniem ciągi komunikacyjne, folią ochronną.
e) Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu, zanieczyszczeń poza teren wykonywania robót.
f) Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac remontowych.
g) Kolorystykę materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.
– Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektowanych postanowień umowy /Załącznik nr 7/,
– Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
– W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,
– Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
– Wykonawca będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
– Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane
z prowadzonymi pracami, gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
– Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
– Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Takie parametry uznane będą za kryteria stosowane w celu oceny równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności
7) Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia w częściach od 1 do 6:
a) Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy.
b) Ostateczny okres gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie Wykonawcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach od 1 do 6 zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (pkt)
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 40 punktów
Razem 100 punktów
2) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena (Pc):
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
b) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (Pg):
• Zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
• Zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
• Zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt.
• Zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji – 30 pkt.
• Zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres 60 miesiące.
Minimalny natomiast wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji jakości
6) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

d) Część 4 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach”, skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
• ocieplenie ścian metodą lekką mokrą
• ocieplenie stopu nad ostatnia kondygnacją
• prace brukarskie
• wykonanie systemu zarządzania energią
• wymiana kotła c.o.
• wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
• montaż instalacji PV na dachu budynku.

Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia dla części 4 określają:
 Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 4.4 do SWZ,
 STWiORB – Załącznik nr 5.4 do SWZ,
 Przedmiar robót – Załącznik nr 6.4 do SWZ
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ

2) W części 3, 4 oraz 5 przedmiotu zamówienia, Wykonawca w celu ustalenia ceny oferty zobowiązany jest przyjąć wykonanie tynku silikonowo – elastomerowego
3) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, jako ceny ryczałtowej, obejmującej wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
4) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą na realizację części od 1 do 6, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego uproszczonego, sporządzonego dla każdego zadania osobno, w oparciu o Dokumentację Projektową, Przedmiary robót, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną, przeprowadzoną przez Wykonawcę.
5) Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia (w zakresie każdej części od 1 do 6) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienie do kierowania robotami osób z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i prowadzenie w okresie realizacji dziennika budowy we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego,
b) wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjnych potwierdzających współfinansowanie zadania (wzór tablicy przekaże Zamawiający).

Uwagi końcowe – dotyczą części od 1 do 6:
– Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonujących obiektach. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników obiektów, jak również korzystanie z obiektów przez osoby w nich się znajdujące. Wszelkie uciążliwe prace, w tym w szczególności wywołujące hałas i kurz, odbywały się poza godzinami pracy obiektów po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą Wykonawca organizując prace remontowe powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:
a) Sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich.
b) Przygotowanie pomieszczeń do remontu w uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą obiektu tj. wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, jak również w razie potrzeby zabezpieczenie ich folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie rzeczy według wskazówek Zamawiającego.
c) Pomieszczenia będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie w miarę postępu robót budowlanych. Szczegółowy zakres prac w pomieszczeniach będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem robót.
d) Zabezpieczyć przed zniszczeniem ciągi komunikacyjne, folią ochronną.
e) Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu, zanieczyszczeń poza teren wykonywania robót.
f) Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac remontowych.
g) Kolorystykę materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.
– Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektowanych postanowień umowy /Załącznik nr 7/,
– Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
– W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,
– Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
– Wykonawca będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
– Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane
z prowadzonymi pracami, gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
– Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
– Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Takie parametry uznane będą za kryteria stosowane w celu oceny równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności
7) Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia w częściach od 1 do 6:
a) Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy.
b) Ostateczny okres gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie Wykonawcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach od 1 do 6 zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (pkt)
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 40 punktów
Razem 100 punktów
2) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena (Pc):
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
b) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (Pg):
• Zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
• Zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
• Zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt.
• Zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji – 30 pkt.
• Zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres 60 miesiące.
Minimalny natomiast wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji jakości
6) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

e) Część 5 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odporyszowie”, skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
• ocieplenie dachu, stropu i zaplecza hali gimnastycznej,
• ocieplenie stropów pod nieogrzewanym poddaszem ,
• ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic przy gruncie;
• częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz okien dachowych;
• remont połaci dachowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz rurami i rynnami spustowymi,
• wymianę drzwi do kotłowni na drzwi EI30,
• remont schodów zewnętrznych,
• modernizację instalacji c.o.,
• modernizacja systemu ogrzewania;
• modernizacja oświetlenia;
• budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły.

Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia dla części 5 określają:
 Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 4.5 do SWZ,
 STWiORB – Załącznik nr 5.5 do SWZ,
 Przedmiar robót – Załącznik nr 6.5 do SWZ
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ

2) W części 3, 4 oraz 5 przedmiotu zamówienia, Wykonawca w celu ustalenia ceny oferty zobowiązany jest przyjąć wykonanie tynku silikonowo – elastomerowego
3) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, jako ceny ryczałtowej, obejmującej wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
4) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą na realizację części od 1 do 6, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego uproszczonego, sporządzonego dla każdego zadania osobno, w oparciu o Dokumentację Projektową, Przedmiary robót, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną, przeprowadzoną przez Wykonawcę.
5) Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia (w zakresie każdej części od 1 do 6) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienie do kierowania robotami osób z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i prowadzenie w okresie realizacji dziennika budowy we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego,
b) wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjnych potwierdzających współfinansowanie zadania (wzór tablicy przekaże Zamawiający).

Uwagi końcowe – dotyczą części od 1 do 6:
– Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonujących obiektach. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników obiektów, jak również korzystanie z obiektów przez osoby w nich się znajdujące. Wszelkie uciążliwe prace, w tym w szczególności wywołujące hałas i kurz, odbywały się poza godzinami pracy obiektów po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą Wykonawca organizując prace remontowe powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:
a) Sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich.
b) Przygotowanie pomieszczeń do remontu w uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą obiektu tj. wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, jak również w razie potrzeby zabezpieczenie ich folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie rzeczy według wskazówek Zamawiającego.
c) Pomieszczenia będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie w miarę postępu robót budowlanych. Szczegółowy zakres prac w pomieszczeniach będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem robót.
d) Zabezpieczyć przed zniszczeniem ciągi komunikacyjne, folią ochronną.
e) Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu, zanieczyszczeń poza teren wykonywania robót.
f) Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac remontowych.
g) Kolorystykę materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.
– Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektowanych postanowień umowy /Załącznik nr 7/,
– Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
– W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,
– Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
– Wykonawca będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
– Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane
z prowadzonymi pracami, gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
– Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
– Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Takie parametry uznane będą za kryteria stosowane w celu oceny równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności
7) Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia w częściach od 1 do 6:
a) Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy.
b) Ostateczny okres gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie Wykonawcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach od 1 do 6 zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (pkt)
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 40 punktów
Razem 100 punktów
2) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena (Pc):
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
b) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (Pg):
• Zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
• Zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
• Zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt.
• Zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji – 30 pkt.
• Zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres 60 miesiące.
Minimalny natomiast wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji jakości
6) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

f) Część 6 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieradzy”, skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
• ocieplenie ścian metodą lekką mokrą
• ocieplenie stopu nad ostatnia kondygnacją
• prace brukarskie
• wykonanie systemu zarządzania energią
• wymiana zasobnika c.w.u.
• wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
• montaż instalacji PV na dachu budynku.

Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia dla części 6 określają:
 Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 4.6 do SWZ,
 STWiORB – Załącznik nr 5.6 do SWZ,
 Przedmiar robót – Załącznik nr 6.6 do SWZ
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ


3) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, jako ceny ryczałtowej, obejmującej wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
4) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą na realizację części od 1 do 6, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego uproszczonego, sporządzonego dla każdego zadania osobno, w oparciu o Dokumentację Projektową, Przedmiary robót, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną, przeprowadzoną przez Wykonawcę.
5) Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia (w zakresie każdej części od 1 do 6) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienie do kierowania robotami osób z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i prowadzenie w okresie realizacji dziennika budowy we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego,
b) wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjnych potwierdzających współfinansowanie zadania (wzór tablicy przekaże Zamawiający).

Uwagi końcowe – dotyczą części od 1 do 6:
– Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonujących obiektach. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników obiektów, jak również korzystanie z obiektów przez osoby w nich się znajdujące. Wszelkie uciążliwe prace, w tym w szczególności wywołujące hałas i kurz, odbywały się poza godzinami pracy obiektów po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą Wykonawca organizując prace remontowe powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:
a) Sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich.
b) Przygotowanie pomieszczeń do remontu w uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządcą obiektu tj. wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, jak również w razie potrzeby zabezpieczenie ich folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie rzeczy według wskazówek Zamawiającego.
c) Pomieszczenia będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie w miarę postępu robót budowlanych. Szczegółowy zakres prac w pomieszczeniach będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem robót.
d) Zabezpieczyć przed zniszczeniem ciągi komunikacyjne, folią ochronną.
e) Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu, zanieczyszczeń poza teren wykonywania robót.
f) Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac remontowych.
g) Kolorystykę materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.
– Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektowanych postanowień umowy /Załącznik nr 7/,
– Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
– W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,
– Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
– Wykonawca będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
– Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane
z prowadzonymi pracami, gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
– Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
– Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Takie parametry uznane będą za kryteria stosowane w celu oceny równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności
7) Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia w częściach od 1 do 6:
a) Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy.
b) Ostateczny okres gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie Wykonawcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach od 1 do 6 zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (pkt)
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 40 punktów
Razem 100 punktów
2) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena (Pc):
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
b) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (Pg):
• Zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
• Zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
• Zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt.
• Zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji – 30 pkt.
• Zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres 60 miesiące.
Minimalny natomiast wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji jakości
6) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

g) Część 7 – „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce, Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie, budynku UM w Żabnie i budynku klubu sportowego Polan Żabno”, skład której wchodzi:
 świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami wchodzącymi w skład zadań określonych w częściach od 1 do 6, w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
zgodnie z art. 25, 26 Prawa budowlanego.
 Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane funkcję koordynatora inspektorów nadzoru pełniła będzie osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 Wykonywanie nadzoru obejmuje realizację następujących obowiązków:
• Wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
• Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
• Nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji zadania oraz reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas realizacji Projektu, między innymi poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami i zasadami sztuki i wiedzy technicznej.
• Zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi proces budowy, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów.
• Zapoznanie się z dokumentacją techniczną i wszelkimi decyzjami administracyjnymi związanymi z nadzorowaną inwestycją.
• Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
• Sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji. Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót, wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym.
• Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
• Udział w odbiorach robót.
• Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
• Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.
• Informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.
• Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w terminach zależnych od potrzeb i postępu robót.
• Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.
• Traktowania informacji uzyskanych od Zamawiającego jako poufnych.
• Stałych konsultacji i doradztwa na rzecz Zamawiającego.
• W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.
• Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych lub zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.
• Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.
• Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
• Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego.
• Udzielenie Zamawiającemu wszelkiej merytorycznej pomocy w trakcie w/w kontroli oraz w związku z przygotowaniem odpowiedzi na informację pokontrolną, a także na etapie wdrażania zaleceń pokontrolnych, których zakres dotyczy realizowanych robót w ramach inwestycji.
• Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi, udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, bez dodatkowego wynagrodzenia.
• Na wezwanie Zamawiającego Inspektor Nadzoru będzie dostępny na budowie w maksymalnym czasie 24 godzin od otrzymania wiadomości o potrzebie pobytu. Liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przeszkody w wykonaniu obowiązku pobytu na budowie, Inspektor Nadzoru wyznaczy zastępczego Inspektora Nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane właściwie dla nadzorowanych robót budowlanych. Zastępczy Inspektor Nadzoru powiadomi o zastępstwie Zamawiającego oraz okaże pisemne upoważnienie od Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za całość nadzoru, w tym za nadzór sprawowany przez inspektora zastępczego. Wszelkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez inspektora zastępczego, Inspektor Nadzoru musi potwierdzić własnoręcznym wpisem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części 7 zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (pkt.)
1. Cena 60 punktów
2. Czas przybycia na budowę 40 punktów
Razem 100 punktów

4) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium „cena” (Pc):
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów

Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

b) Sposób oceny ofert w kryterium „Czas przybycia na budowę” (Pcp):

• Zadeklarowanie przybycia na budowę w ciągu 24 godzin od wezwania Zamawiającego – 0 pkt.
• Zadeklarowanie przybycia na budowę w ciągu 20 godzin od wezwania Zamawiającego – 10 pkt.
• Zadeklarowanie przybycia na budowę w ciągu 18 godzin od wezwania Zamawiającego – 20 pkt.
• Zadeklarowanie przybycia na budowę w ciągu 14 godzin od wezwania Zamawiającego – 30 pkt.
• Zadeklarowanie przybycia na budowę w ciągu 10 godzin od wezwania Zamawiającego – 40 pkt.

Zamawiający informuje, iż za najdłuższy czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest stawić się na budowie wynosi 24 godziny od otrzymania wezwania od Zamawiającego.


5) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pcp, gdzie:

Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pcp - liczba punktów uzyskanych w kryterium czas przybycia na budowę

6) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia na budowę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Część 1 pn. Ocieplenie budynku klubu POLAN Żabno
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).
b) Część 2 pn. Remont z termomodernizacją elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
c) Część 3 pn. Termomodernizacja sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).
d) Część 4 pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).
e) Część 5 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odporyszowie
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).
f) Część 6 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieradzy
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
UWAGI WSPÓLNE
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców lub wszyscy łącznie wykażą, że spełniają w/w opisany warunek.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej o których mowa powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Część 1 pn. Ocieplenie budynku klubu POLAN Żabno
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną w skład której wchodziły roboty polegające na termomodernizacji budynku, (np. ocieplenie ścian, wymiana stolarki zewnętrznej, roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, roboty w zakresie wymiany źródła ciepła itp.), której wartość wyniosła co najmniej 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych).
b) Część 2 pn. Remont z termomodernizacją elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał
w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną w skład której wchodziły roboty polegające na termomodernizacji budynku, (np. ocieplenie ścian, wymiana stolarki zewnętrznej, roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, roboty w zakresie wymiany źródła ciepła itp.), której wartość wyniosła co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).
c) Część 3 pn. Termomodernizacja sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał
w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną w skład której wchodziły roboty polegające na termomodernizacji budynku, (np. ocieplenie ścian, wymiana stolarki zewnętrznej, roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, roboty w zakresie wymiany źródła ciepła itp.), której wartość wyniosła co najmniej 900.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
d) Część 4 pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał
w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną w skład której wchodziły roboty polegające na termomodernizacji budynku, (np. ocieplenie ścian, wymiana stolarki zewnętrznej, roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, roboty w zakresie wymiany źródła ciepła itp.), której wartość wyniosła co najmniej 900.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
e) Część 5 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odporyszowie
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał
w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną w skład której wchodziły roboty polegające na termomodernizacji budynku, której wartość wyniosła co najmniej 700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych).
f) Część 6 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieradzy
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał
w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną w skład której wchodziły roboty polegające na termomodernizacji budynku (np. ocieplenie ścian, wymiana stolarki zewnętrznej, roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, roboty w zakresie wymiany źródła ciepła itp.), której wartość wyniosła co najmniej 800.000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych).
g) Część 7 pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce, Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie, budynku UM w Żabnie i budynku klubu sportowego Polan Żabno”
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:
o Inspektorem Koordynatorem – Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (1 osoba), posiadającym:
 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, najmniej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
 wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
o Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (1 osoba), posiadającym:
 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, najmniej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
 wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
o Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (1 osoba), posiadającym:
 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, najmniej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
 wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

UWAGI WSPÓLNE
Formularz wykaz robót budowlanych stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. – dotyczy części od 1 do 6
Formularz wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 8.1 do SWZ – dotyczy części 7

Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór określony został w Załączniku nr 11 do SWZ.

W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w
danej części, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
2) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - dotyczy wszystkich części zamówienia:
􀀀 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
a) dotyczy części od 1 do 6:
􀀀 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z wymogiem określonym w
Rozdziale II pkt.7.2) SWZ.
􀀀 dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, w Rozdziale II pkt.7.1)
SWZ.
b) Dotyczy części 7
􀀀 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8.1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium
kwocie:
a) W części 1 pn. Ocieplenie budynku klubu POLAN Żabno w kwocie 5 000 złotych,
b) W Część 2 pn. Remont z termomodernizacją elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie w kwocie 5 000 złotych
c) W Część 3 pn. Termomodernizacja sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich w kwocie 10 000
złotych
d) W Część 4 pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach w kwocie 10 000 złotych
e) W Część 5 pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odporyszowie w kwocie 10 000 złotych
f) W Część 6 pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieradzy w kwocie 10 000 złotych.
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia 10.09.2022 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku BSR oddział Żabno Nr 58
8589 0006 0290 0930 4053 0012 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr RG.271.31.22 – część …….”.
5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania
ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Żabno z siedzibą ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
– Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
– Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie
Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku
Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór określony został w Załączniku nr 11 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

W związku z wymogami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Zamawiający informuje, iż
wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia brutto w terminie i na zasadach określonych
w załączniku nr 7 do SWZ (wzór umowy).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:
a) Na skutek okoliczności wskazanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 1842 z późn. zm), na warunkach określonych w ustępie 4 tegoż artykułu.
b) Zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, sposobu wykonania gdy wykorzystanie materiałów budowlanych,
sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie, sposobu wykonania stanie się niemożliwe lub
podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na
budowie,
c) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia
d) Zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą Umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Szczegółowy opis sposobu dokonywania zmian umowy został zawarty w załączniku nr 7 i załączniku nr 7.1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.