eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Remont bieżący obiektu - wieża radiowo - telewizyjna, ul. Ujska 64-920 PiłaOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont bieżący obiektu – wieża radiowo – telewizyjna, ul. Ujska 64-920 Piła

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pilski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Niepodległości 33/35

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 2109442

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiat.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/663566

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont bieżący obiektu – wieża radiowo – telewizyjna, ul. Ujska 64-920 Piła

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0690ab31-34c1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028453/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remont bieżący obiektu – wieża radiowo – telewizyjna, ul. Ujska 64-920 Piła

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348896/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.272.68.2022.VI

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. „Remont bieżący obiektu – wieża radiowo – telewizyjna, ul. Ujska 64-920 Piła”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace:
- czyszczenie poprzez szczotkowanie ręczne całej konstrukcji wieży do trzeciego stopnia czystości,
- malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych,
- malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych,
- odtworzenie zniszczonych ogrodzeń odciągów, montaż zamykanych na kłódki furtek zabezpieczających przed odstępem osób niepowołanych,
- montaż drabin zewnętrznych z kabłąkiem wraz z ich malowaniem farbą olejną do gruntowania oraz nawierzchniową.
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Ujska, 64-920 Piła.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ.
3. Okres gwarancji i rękojmi – minimum 36 miesięcy (okres gwarancji i rękojmi jest kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 16 SWZ).
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem robót.
5. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać,
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.
6. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno – użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie
na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych).
7. Zamawiający ma następujące wymagania dotyczące realizacji prac:
1) należy prawidłowo zabezpieczyć teren,
2) należy zabezpieczyć wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt przed dostępem osób niepowołanych,
3) każdego dnia po zakończeniu prac należy uporządkować teren.
8. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.
9. Użycie materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku użycia materiału, który nie będzie spełniać ww. wymagań wykonawca będzie zobowiązany do ich zmiany, a odmowa wykonania takich działań będzie skutkować bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
10. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty lub sprawozdania z badań, deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych.
11. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały
i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
12. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
13. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - prace na wysokościach.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
17. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
17.1. Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
17.2. Miejsce wizji lokalnej: ul. Ujska, 64-920 Piła.
17.3. Odbycie wizji lokalnej jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu, w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
17.4. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z:
Joanną Kaufka – podinspektorem w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego Pile, tel. 67 210-93-35
17.5. Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzona informacja z odbycia wizji lokalnej – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
17.6. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

45442110-1 - Malowanie budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Art. 255 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.