eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa mebli do Dziennego Domu "Senior+" Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli do Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010843854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Przybyszewskiego 80/82

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-824

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 56 89 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@opsbielany.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli do Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff0cb62e-40b3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00260755/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mebli do Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.opsbielany.waw.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1. w zakresie złożenia oferty wraz z załącznikami przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. wszelkie pozostałe dokumenty postępowania - drogą elektroniczną na adres: przetarg@opsbielany.waw.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na której dostępne będą wszelkie dokumenty (m. in. Ogłoszenie, zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem): https://www.opsbielany.waw.pl/przetargi/22-01.php

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „formularza do komunikacji”. Dostęp do wymienionych formularzy jest realizowany poprzez miniPortal.
2. Ofertę wraz z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w ogólnodostępnych formatach danych w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Instrukcji użytkownika miniPortalu dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar pliku po zaszyfrowaniu przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
5. Wielkość pojedynczego pliku podpisanego za pomocą podpisu zaufanego (dokument wraz z podpisem tzn. po podpisaniu) nie może przekroczyć 10 MB.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB. Limit wynika z systemu poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Zamawiającego. Należy również mieć na uwadze limit zastosowany w systemie poczty elektronicznej wykorzystywanym przez Wykonawcę.
7. Zamawiający rekomenduje stosowanie podpisu wewnętrznego oraz dołączanie znacznika czasu lub znacznika czasu i list CRL (tzw. LTV) przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS IX.26.3.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli - SOFY, KRZESŁA I FOTELE - do Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią niniejszego SWZ zawarty został w Załączniku Nr 1A.
III. Oferowane meble muszą być produktami fabrycznie nowymi, bez uszkodzeń i usterek, dostarczonymi bezpośrednio od producenta lub dystrybutora, o należytej jakości, wolnymi od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Muszą spełniać wymogi określone obowiązującym prawem unijnym i krajowym i posiadać wymagane atesty i certyfikaty stwierdzające dopuszczenie do obrotu handlowego i stosowania na terenie Polski.
IV. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania rozładunku i wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie pozostałe odpady i opakowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z dostarczonymi meblami oraz za wszelkie wady/usterki powstałe podczas transportu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli - SZAFY, STOŁY, BIURKA I INNE - do Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią niniejszego SWZ zawarty został w Załączniku Nr 1B.
III. Oferowane meble muszą być produktami fabrycznie nowymi, bez uszkodzeń i usterek, dostarczonymi bezpośrednio od producenta lub dystrybutora, o należytej jakości, wolnymi od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Muszą spełniać wymogi określone obowiązującym prawem unijnym i krajowym i posiadać wymagane atesty i certyfikaty stwierdzające dopuszczenie do obrotu handlowego i stosowania na terenie Polski.
IV. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania rozładunku i wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie pozostałe odpady i opakowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z dostarczonymi meblami oraz za wszelkie wady/usterki powstałe podczas transportu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli - MEBLE OGRODOWE - do Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią niniejszego SWZ zawarty został w Załączniku Nr 1C.
III. Oferowane meble muszą być produktami fabrycznie nowymi, bez uszkodzeń i usterek, dostarczonymi bezpośrednio od producenta lub dystrybutora, o należytej jakości, wolnymi od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Muszą spełniać wymogi określone obowiązującym prawem unijnym i krajowym i posiadać wymagane atesty i certyfikaty stwierdzające dopuszczenie do obrotu handlowego i stosowania na terenie Polski.
IV. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania rozładunku i wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie pozostałe odpady i opakowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z dostarczonymi meblami oraz za wszelkie wady/usterki powstałe podczas transportu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. składane wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4.1 do SWZ;
2. na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta wstępnie uzyskała status oferty najkorzystniejszej – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4.2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ.
II. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty
i SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.