eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żołędowo › Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Teligi, Kukuczki oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zaułek Brzozowy w miejscowości Niemcz gmina Osielsko.Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Teligi, Kukuczki oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zaułek Brzozowy w miejscowości Niemcz gmina Osielsko.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090033908

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jastrzębia 62

1.5.2.) Miejscowość: Żołędowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-031

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523282600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gzk-zoledowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Teligi, Kukuczki oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zaułek Brzozowy w miejscowości Niemcz gmina Osielsko.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-283bf5a3-409b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019990/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Budowa sieci wodociągowej ul. Teligi i Kukuczki Niemcz; Budowa sieci wodociągowej w ul. Zaułek Brzozowy Niemcz, gm. Osielsko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.osielsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.osielsko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej -
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przez nich w złożonej ofercie.
adres e-mail: zp@gzk-zoledowo.pl
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem oferty) za pomocą poczty
elektronicznej, adres e-mail: zp@gzk-zoledowo.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminu ePUAP. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Zaleca się
sporządzenie przekazywanych oświadczeń lub dokumentów w formacie .pdf, a także – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym – złożenie podpisu w formacie PAdES. W przypadku podpisywania oświadczeń lub dokumentów
sporządzonych w formacie innym niż .pdf – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się
zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie wewnętrznym. W przypadku użycia
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać aby przekazać zarówno
podpisywane oświadczenie lub dokument oraz plik podpisu zewnętrznego. Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem
zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokumentelektroniczniewykorzystajpodpiszaufany.
Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty podpisem zaufanym należy posiadać profil zaufany ePUAP.
Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na stronie serwisu gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania
dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. Szczegóły dotyczące podpisu
osobistego oraz e-dowodu znajdują się w serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, podajemy informacje: Informacje dotyczące Administratora Danych Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, ul. Jastrzębia 62, 86-031 Osielsko; W sprawach
zamówień publicznych oraz w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Gminny Zakład
Komunalny w Żołędowie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień: poprzez e-mail: kielbon@ido.edu.pl, telefonicznie: 729 057 572. Pani/Pana dane
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze Danych, wynikającego z przepisów: Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów,jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126),
tekst jednolity
(Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718),Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164);Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego GZK.271.24.2022. Okres
przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przetwarzane będą przez okres tego postępowania a także realizacji umowy zawartej w wyniku tego postępowania, natomiast
przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez
cały czas trwania umowy. Udostępnianie danych innym odbiorcom.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione
instytucje określone przez przepisy prawa, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy oraz umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w szczególności na usługi serwisowe oprogramowania oraz systemów informatycznych w zakresie przetwarzania i
archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z
tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 6. Przysługujące uprawnienia związane z
przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przysługują Pani/Pana następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych., Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZK.271.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A:
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. Teligi, Kukuczki w Niemcz
gm. Osielsko:
- sieć wodociągowa PEØ110 –205 m
- przyłącza wodociągowe PEØ32 – szt. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium “okres gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B:
Budowa sieci wodociągowej w ul. Zaułek Brzozowy na dz. nr 112/17, 115/15 w Niemcz
gm. Osielsko:
- sieć wodociągowa PEØ110 –80 m (Węzeł 2 -3)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium “okres gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej.
b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uwaga: W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy
Pzp-sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; e)
zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, ;Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsceodpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej
niż6 miesięcy przed jego złożeniem.2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej–składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Zgodnie z rozdziałem VIII ust.1 pkt1 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wzór załącznik nr 4 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór załącznik nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający ustala wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości:
Część A Teligi, Kukuczki: 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych).
Część B Zaułek Brzozowy: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. .Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych wykonawców. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy
przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna,pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 3.4, a także
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Zamawiający może zastrzec obowiązek
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może,
po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na
etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu
określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:
1) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej
staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu
przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności wystąpienie odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunków geologicznych oraz warunków terenowych, w szczególności istnienie
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych);
2) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu
należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć;
3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe
wykonanie robót (szczegółowo określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych), w szczególności z powodu
technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,
4) wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie,
5) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub dające się przypisać
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy wprowadzonemu przez Zamawiającego,
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art.
455 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,
c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
d) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany przepisów
obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług,
e) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany osób reprezentujących którąkolwiek ze stron oraz personelu Zamawiającego i Wykonawcy wymienionych w § 9,
f) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany podwykonawców na zasadach określonych w § 10, jak
również zmiany zakresu robót wykonywanych za pomocą tych podwykonawców,
g) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany dotyczącej nr konta bankowego i danych adresowych
którejkolwiek ze stron,
h) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian, które nie są istotne w stosunku do oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie wynikającym z pkt. 1 wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy
wskazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany
przez Zamawiającego.
3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 1 lit.
b.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.