eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w ŁęcznejOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Łęcznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431218969

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasnystawska 52

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzoz.powiatleczynski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Łęcznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b6379f1-3a45-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372223

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00081342/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzoz.powiatleczynski.pl/aktualnosci.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spzoz.powiatleczynski.pl/aktualnosci.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:
.7z, .avi, .CAdES, .css, .csv, .dgn, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .geotiff, .gif, .gml, .gz, .gzip, .html, .jp2, .jpeg, .jpg, .m4a, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpeg4, .mpg, .odp, .ods, .odt, .ogg, .ogv, .ott, .PAdES, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .rng, .rtf, .svg, .tar, .tif, .tiff, .tls, .txt, .wav, .XAdES, .xhtml, .xls, .xlsx, .xml, .XMLenc, .XMLsig, .xps, .xsd, .xsl, .xslt, .zip
6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ powinien być skierowany przy użyciu, mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/portal za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”.
7. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający wymaga również możliwość składania dokumentów elektronicznych. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Liliana Grzesiuk, /81/ 7526315.
9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania, lub jednej ze wskazanych wyżej form porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem sprawy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 7526300, e-mail: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl (dalej „SP ZOZ w Łęcznej”).
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ w Łęcznej pod adresem e-mail: iod@spzoz.powiatleczynski.pl lub listownie na adres: ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.
2. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”, nakładającą obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SPZOZ-DZ/23/2022 prowadzonego w trybie w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, oraz zawarcia umowy.
3. Odbiorcy danych osobowych
3.1. Odbiorcami Państwa danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
3.2. Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji rozliczeń finansowych,
3.3. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), a także innym niewymienionym podmiotom i organom uprawnionym do udostępnienia danych na podstawie odrębnych przepisów.
4. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas trwania umowy.
5. z Prawa przysługujące uczestnikowi postępowania o zamówienie publiczne
5.1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia. Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
5.2. Przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5.3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi. W przypadku kiedy uznają Państwo, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługują Pani/Panu prawa
1.prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3.prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają bezpośrednio z ustawy PZP.
Dodatkowy obowiązek informacyjny
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP ZOZ – DZ / 23 / 2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie części istniejącego SOR oraz jego rozbudowa przy zachowaniu ciągłości pracy SOR-u - zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

2. Postępowanie ma bazować na projektowaniu polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę, umożliwiających prowadzenie robót budowlanych koniecznych do realizacji robót budowlanych.
3. Roboty budowlane, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, związane z przebudową części istniejącego SOR oraz jego rozbudowę należy wykonywać w oparciu o dokumentację projektową, opracowaną przez Wykonawcę oraz przekazać wykonane obiekty oraz infrastrukturę towarzyszącą do eksploatacji wraz z dokumentacją powykonawczą oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostateczną i bezwarunkową decyzję pozwolenia na użytkowanie..
4. Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie pomiary, analizy oraz badania konieczne do przeprowadzenia celem realizacji zamówienia.
5. Dobór kolorów należy uzgodnić z Zamawiającym.
6. W nawiązaniu do art. 101 ust. 4 ustawy, jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za rozwiązanie równoważne do opisywanego przez zamawiającego zostanie uznane rozwiązanie potwierdzające spełnienie co najmniej parametrów określonych w normie wymaganej przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego w zakresie norm, jest obowiązany oświadczyć w ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
8. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób (pracownicy fizyczni) wykonujących prace pod kierownictwem kierownika budowy (minimum 3 osoby), kierownika robót (1 osoba) lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu, przy czynnościach w zakresie opisanym dokumentacją przy realizacji zamówienia:
8.1. wykonanie robót przygotowawczych,
8.2. wykonanie robót budowlanych, w tym: roboty konstrukcyjne, roboty murarskie, roboty posadzkarskie, montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej oraz krat, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie zabudowy meblowej,
8.3. wykonanie robót związanych z budową instalacji doziemnych i wewnętrznych: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, grzewczych, wentylacyjnych, wykonanie montażu systemów, armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych,
8.4. wykonanie robót branży elektrycznej, wykonanie oświetlenia, wykonanie zasilania urządzeń, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie robót branży teletechnicznej,
8.5. wykonanie prac porządkowych po robotach budowlanych.
Sposób weryfikacji został zawarty w projekcie umowy w § 7 ust. 6 -8 umowy.
9. Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia min. 60 miesięcy, a max. 82 miesiące, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Okres gwarancji i rękojmi za wady, liczony od daty podpisania odbioru końcowego całego przedmiotu umowy lub w dacie protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę gwarancyjną” wg wzoru, który jest załącznikiem nr 2 do umowy.
11. Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy dokonanej na podstawie dokumentacji. Wyliczenia ceny ryczałtowej, Wykonawca dokonuje kierując się własną oceną, doświadczeniem i wiedzą. W cenie robocizny, materiałów i sprzętu należy uwzględnić wszystkie koszt narzutów.
12. Przedmiot zamówienia jest niepodzielony na części, bowiem ze względów technicznych i organizacyjnych, tworzy nierozerwaną całość. Roboty budowlane w poszczególnych branżach są ze sobą powiązane, nie ma możliwości ich rozdzielenia w pomieszczeniach. Ponadto podzielenie zamówienia mogłoby spowodować nadmierne trudności techniczne oraz spowodować zwiększenie kosztów realizacji zadania z przyczyn naliczenia kosztów przez każdego Wykonawcę osobno.
13. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
14. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
16. Wizja lokalna- każdy z Wykonawców ma obowiązek dokonania wizji lokalnej ( pod rygorem odrzucenia oferty ) w celu sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w zakresie skalkulowania ceny przez Wykonawcę.
Zamawiający ustala dwa terminy wizji lokalnej na: 07.10.2022 godz. 12.00 i 11.10.2022 r godz. 12.00
Zbiórka zainteresowanych Wykonawców przed budynkiem Szpitala.
Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 06.10.2022 albo 10.10.2022 r., przesłać na adres e-mail: t.rybka@spzoz.powiatleczynski.pl wykaz osób (imię i nazwisko), które wezmą udział w wizji.
17. Zamawiający po wyłonieniu najkorzystniejszego Wykonawcy na dostawę tomografu komputerowego przekaże wytyczne w zakresie robót budowlanych w zakresie pracowni tomografu i rtg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Podstawą obliczenia punktów w kryterium „cena” oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za kryterium „cenę”,
Cmin – najniższa cena wśród ofert nie podlegająca odrzuceniu i wykluczeniu wykonawcy
Cbad - cena oferty badanej
2. Podstawą obliczenia punktów w kryterium długość gwarancji i rękojmi ( Td ) będzie:

1) Długość gwarancji i rękojmi 60 m-y - 0 pkt.
2) Długość gwarancji i rękojmi 72 m-e - 20 pkt.
3) Długość gwarancji i rękojmi 84 m-e – 40 pkt


Długość gwarancji i rękojmi liczona będzie po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji
Uwaga! W przypadku:
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi dłuższego niż 84 m-e – Zamawiający przyjmie do oceny 84 m-y;
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszej niż 60 m-y – Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną ze specyfikacją warunków zamówienia;
- nie wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym – Zamawiający przyjmie do oceny 84 m-y;
Przy ocenie tego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę długość gwarancji i rękojmi wpisany do druku Formularz ofertowy - załącznik 1 do SWZ.

Po = C + Td
gdzie we wzorach:
Po - łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie
C - punkty za kryterium „cenę”,
Td- punkty za kryterium „długość gwarancji i rękojmi”
Maksymalna ilość punktów 100pkt=100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy Pzp i art. 7 ust. 1, Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na zasadach określonych w pkt. 7 SWZ, oraz spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp,
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej:
4.1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej o wartości min. 5 000 000 zł brutto, w czynnym obiekcie szpitala polegającej na budowie Szpitala wraz z infrastrukturą elektryczną, teletechniczną, sanitarną, sanitarną w zakresie gazów medycznych, drogową oraz instalacjami klimatyzacji, wentylacji, wody lodowej, grzewczymi,
kanalizacyjnymi oraz wodociągowymi tj. budynku lub budynków określonych symbolem PKOB nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 ze zm.). Wymóg wartości musi być spełniony dla jednej budowy – Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości w tym zakresie dla różnych inwestycji. Wykonawca przedstawi dowody potwierdzające, że robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Zamawiający przez budowę obiektu budowalnego rozumie wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający przez roboty budowlane wykonane w czynnym obiekcie szpitala rozumie wykonanie robót budowlanych na terenie szpitala tj. kompleksu budynków zlokalizowanych pod jednym adresem, który w trakcie prowadzenia robót budowlanych nieprzerwanie świadczył usługi zdrowotne.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna robota budowlana potwierdzająca spełnienia przedmiotowego warunku została wykonana przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się, który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku udziału polega na zdolnościach innego podmiotu, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna robota budowlana potwierdzająca spełnienie przedmiotowego warunku została wykonane przez ten podmiot, który wykona roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy-zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł
b) wykazu robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto w czynnym obiekcie szpitala polegającej na budowie Szpitala wraz z infrastrukturą elektryczną, teletechniczną, sanitarną, sanitarną w zakresie gazów medycznych, drogową oraz instalacjami klimatyzacji, wentylacji, wody lodowej, grzewczymi, kanalizacyjnymi oraz wodociągowymi tj. budynku lub budynków określonych symbolem PKOB nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 ze zm.). Wymóg wartości musi być spełniony dla jednej budowy – Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości w tym zakresie dla różnych inwestycji. Wykonawca przedstawi dowody potwierdzające, że robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Zamawiający przez budowę obiektu budowalnego rozumie wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający przez roboty budowlane wykonane w czynnym obiekcie szpitala rozumie wykonanie robót budowlanych na terenie szpitala tj. kompleksu budynków zlokalizowanych pod jednym adresem, który w trakcie prowadzenia robót budowlanych nieprzerwanie świadczył usługi zdrowotne.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna robota budowlana potwierdzająca spełnienia przedmiotowego warunku została wykonana przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się, który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku udziału polega na zdolnościach innego podmiotu, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna robota budowlana potwierdzająca spełnienie przedmiotowego warunku została wykonane przez ten podmiot, który wykona roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty winny być dołączone:
1 wypełniony formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SWZ).
Brak powyższych dokumentów w ofercie spowoduje jej odrzucenie.
2. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
3. Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia stanowiące nr 4, nr 5, nr 6, jeżeli dotyczą niniejszej specyfikacji.
4. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. dowód zapłaty wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł ( Sto tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa wart. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
4.1. nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą
treścią [tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji] wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), , beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
4.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
4.3. kwotę gwarancji lub poręczenia,
4.4. termin ważności gwarancji lub poręczenia,
4.5. zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacji gdy Wykonawca:
4.5.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
4.5.2. którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
4.5.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5. Niezależnie od formy złożenia wadium, powinno ono zawierać informację, w zakresie której części zabezpiecza ofertę. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, wpłat należy dokonywać oddzielnie na daną części zamówienia, ze wskazaniem której części zamówienia dana wpłata dotyczy.
6. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
6.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Państwowa Kasa Oszczędności Bank Polski, nr rachunku : 78 1020 3206 0000 8502 0006 4295, z dopiskiem wadium „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Łęcznej” , znak sprawy SPZOZ-DZ/ 23 /2022 Wykonawcy:……../Wykonawców:...........”
6.2. Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na poziomie 3% wartości ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu;
3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3.3 gwarancjach bankowych;
3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia
4.1 w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
4.2 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
4.3 przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego: Państwowa Kasa Oszczędności Bank Polski, nr konta: 78 1020 3206 0000 8502 0006 4295
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo uprzedniej akceptacji projektu dokumentu.
8. Szczegóły dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień umownych.
2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w tym paragrafie poniżej.
3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 pkt b) niniejszej Umowy.
5. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych:
1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub
2) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 pkt b) Umowy,
- odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).
Pozostałe zmiany zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy nie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.