eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Inżynier Kontraktu dla zadania Scena Atelier przy Teatrze St.I.Witkiewicza w Zakopanem .Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Inżynier Kontraktu dla zadania Scena Atelier przy Teatrze St.I.Witkiewicza w Zakopanem .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

1.3.) Oddział zamawiającego: Teatr Witkacy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490006939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chramcówki 15

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 20 00 660

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorotaj@witkacy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.witkacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Inżynier Kontraktu dla zadania Scena Atelier przy Teatrze St.I.Witkiewicza w Zakopanem .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99ef1b07-3fe8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00133706/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Inżynier Kontraktu dla zadania Scena Atelier przy Teatrze St.I.Witkiewicza w Zakopanem wraz z zagospodarowaniem terenu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: Scena Atelier przy Teatrze St.I.Witkiewicza w Zakopanem dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020, 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99ef1b07-3fe8-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z https://ezamowienia.gov.pl.
W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1) Komputer PC
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b) zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04
c) Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza4,
Edge 14.0 i nowsze
d) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
albo
2) Tablet/Telefon
Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3; Przeglądarka Chrome 61 lub nowsza.
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformy e-zamówienia określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zalecenia:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max
5MB.
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania
wybranej metody podpisania plików oferty.
9) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
10) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
11) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. St. I. Witkiewicza z siedzibą w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Woj. Małopolskiego pod nr 4/99 , NIP 7360012960, Regon 490006939.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@witkacy.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej).
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie kategorią archiwalną dokumentacji postępowania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/ZP/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: Inżynier Kontraktu dla zadania Scena Atelier przy Teatrze St.I.Witkiewicza w Zakopanem dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020, 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.
2. Przedmiot zamówienia, w szczególności obejmuje:
1) Inwentaryzację i weryfikację kompletności dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz będącej w trakcie opracowania dla Inwestycji.
2) Analizy i weryfikacje zaproponowanych przez Projektanta rozwiązań projektowych (w tym dokumentacji technicznej, projektu budowlanego i wykonawczego), również pod kątem kosztów realizacji i kosztów eksploatacji Inwestycji.
3) Przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnych dokumentacji przetargowych oraz zgodnie z harmonogramem prac (planem postępowań o udzielenie zamówienia) Zamawiającego. Dokumentacja przetargowa winna zawierać m.in. Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz niezbędnymi załącznikami oraz projektami umów dla realizacji Inwestycji sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) .
4) Przeprowadzenie postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia dla Inwestycji w imieniu Zamawiającego, uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, udzielanie wyjaśnień Wykonawcom, przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań (w tym protokół z postępowania, korespondencja z Wykonawcami), przekazanie Zamawiającemu pełnej i kompletnej dokumentacji z przeprowadzonych postępowań przetargowych na wybór Wykonawcy i doprowadzenie do podpisania umowy.
5) Przygotowanie, organizację i realizację Inwestycji, zarządzanie realizacją robót budowlanych, oraz pełnienie funkcji doradczo – konsultacyjnej w czasie od podpisania umowy do rozpoczęcia robót budowlanych a także w trakcie ich wykonywania.
6) Monitoring zgodności zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, budowlanych i materiałowych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą Inwestycji.
7) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji.
8) Nadzór nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot.
9) Reprezentacja, wsparcie Zamawiającego i zastępstwo procesowe w występowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zobowiązań umownych wszystkich uczestników Inwestycji. Powyższe obowiązki Wykonawca zobowiązany jest wykonywać do czasu prawomocnego zakończenia wszystkich ewentualnych postępowań sądowych.
10) Inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 9 do SWZ.
11) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do monitorowania przebiegu realizacji i całkowitego rozliczenia (rzeczowego i finansowego) projektu pn. Scena Atelier przy Teatrze St.I.Witkiewicza w Zakopanem, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, procedurami wdrażania RPO WM na lata 2014-2020 oraz obowiązującymi zasadami rozliczania projektu.
12) Do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie także w okresie trwałości projektu udzielanie wszelkich wyjaśnień i informacji, a w przypadku wezwania przez Zamawiającego, branie udziału w kontroli inwestycji.
3. Wymagania dotyczące zakresu obowiązków Wykonawcy zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ.
4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących względów:
Zadanie będące przedmiotem zamówienia zawiera element, których rozdzielenie nie jest możliwe ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych.
Poprzez podział zamówienia na części koordynacja pracy poszczególnych inspektorów nadzoru znacznie utrudniłaby wykonywanie zadania, podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.
Zamawiający działając racjonalnie, poprzez uzyskanie najlepszych efektów z poniesionych nakładów nie może dopuścić do rozdzielenia zamówienia z uwagi na fakt, że podział zamówienia na części mógłby pociągnąć za sobą negatywne skutki dla Zamawiającego.
Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

72224000-1 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

66171000-9 - Doradztwo finansowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego do 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. Przez prace podobne Zamawiający rozumie usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
Powyższe zamówienia będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert, którymi są:
1) Cena 60 % (C) - Liczba możliwych do uzyskania punktów 60.
2) Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta 40 % (D) - Liczba możliwych do uzyskania punktów 40.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego lub usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w fazie ich realizacji i odbioru, prowadzonymi w ramach inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie obiektów użyteczności publicznej (kategoria IX), o wartości wynoszącej co najmniej 7 mln PLN brutto każda, a przy czym co najmniej jedna z nich była finansowana lub współfinansowana ze środków UE;
2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, posiadającymi następujące kwalifikacje:
a) jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Inżyniera Rezydenta – osobą legitymującą się wykształceniem wyższym technicznym oraz doświadczeniem zawodowym (potwierdzonym uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej) w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji co najmniej dwóch inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego użyteczności publicznej (kategoria IX) o wartości nie niższej niż 7 000 000,00 PLN brutto każda, od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie, na stanowisku Inżyniera Kontraktu.
b) jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – osobą legitymującą się wykształceniem wyższym technicznym i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, oraz posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
c) jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Inspektora nadzoru w branży sanitarnej – osobą legitymującą się wykształceniem wyższym technicznym i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych ;
d) jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – osobą legitymującą się wykształceniem wyższym technicznym i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
e) jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych – osobą legitymującą się wykształceniem wyższym technicznym i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnej, oraz posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
f) jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję specjalisty do spraw związanych z technologią sceniczną – osobą legitymującą się udokumentowanym doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch obiektów w których wykonywane były instalacje technologiczne sceny (zabudowa sceniczna, instalacje oświetlenia, elektroakustyki i multimediów).
Jeżeli Wykonawca, dysponuje osobą posiadającą uprawnienia w różnych specjalnościach, Zamawiający dopuszcza wskazanie takiej osoby na więcej niż jedno stanowisko w zakresie posiadanych uprawnień.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wystarczającej liczby kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy opisane w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.4. ppkt 1) – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, celem potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej opisanego w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.4. ppkt 2) – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – wg wzoru Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o których mowa w Rozdziale XI.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
5) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale X ust. 6 SWZ (jeżeli dotyczy) wg wzoru Załącznik nr 6 do SWZ;
6) Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg wzoru Załącznik nr 7 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w w PeKaO O/Zakopane, o numerze: 15 1240 5165 1111 0000 5225 5524, wpisując w tytule wpłaty: „Wadium na Inżyniera Kontraktu dla zadania Scena Atelier przy Teatrze”.
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę wadium,
3) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/ poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
9. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustaw Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik Nr 7 do SWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:
1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) zmianie wynagrodzenia,
3) zmianie składu zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 3.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku:
1) wydłużenia lub skrócenia czasu trwania robót budowlanych lub zmiany planowanego okresu realizacji robót budowlanych,
2) zmian związanych z umową o dofinansowanie niezależnych od Zamawiającego,
3) konieczności dostosowania do zmian w przepisach prawa dotyczących realizacji zadania.
3. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; wartość netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a określona w aneksie wartość brutt wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; wynagrodzenie wykonawcy ulegnie wówczas modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń o pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości minimalnej stawki za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wynagrodzenie wykonawcy ulegnie wówczas modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie;
4) przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych o co najmniej 1 miesiące, wówczas wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do przedłużenia terminu realizacji umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za każdy miesiąc przedłużenia terminu realizacji umowy.
4. Zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 3, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia przez Wykonawcę uzasadnionego wniosku, o którym mowa w ust. 7.
5. Zamawiający przewiduje także zmianę wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.