eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów dróg publicznych - gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim, w roku 2023 - nawierzchnie z kruszyw i asfaltoweOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów dróg publicznych – gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim, w roku 2023 – nawierzchnie z kruszyw i asfaltowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO OŚWIĘCIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zaborska 2

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 33 84 66 222, +48 33 84 66 223,

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów dróg publicznych – gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim, w roku 2023 – nawierzchnie z kruszyw i asfaltowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da8efc0e-3fd9-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023284/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Utrzymanie nawierzchni, dróg, chodników i parkingów dróg publicznych-gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim w roku 2023- nawierzchnie z kruszyw i asfaltowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail Zamawiającego: zp@um.oswiecim.pl). Dokumenty elektroniczne składane są jako załączniki.
2) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują numer referencyjny właściwym dla prowadzonego postępowania, tj. ZP.271.41.2022.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.41.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia, do wykonania którego zobowiązany będzie wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu, jest utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów dróg publicznych – gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim, w roku 2023 – nawierzchnie z kruszyw i asfaltowe w ramach zadania pn.: „Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów”, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i dokumentach do niej dołączonych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) bieżącą kontrolę stanu infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia,
2) dokonywanie zgłoszeń upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego zauważonych awarii i ubytków,
3) wykonywanie napraw - na zlecenie Zamawiającego - nawierzchni infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia, odpowiednio do charakteru obiektu i uszkodzenia, poprzez:
a) powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem,
b) regenerację nawierzchni bitumicznych emulsją i kruszywem łamanym,
c) naprawę nawierzchni tłuczniowych;
d) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi;
e) mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy;
f) konserwację i naprawę przepustów drogowych;
g) wypełnianie spękań zalewą asfaltową;
4) prace, czynności i procedury nieokreślonych lub niewymienionych wprost w SWZ lub w dokumentach do niej dołączonych, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienia, takie jak m.in.:
a) przygotowanie, utrzymanie, organizację i likwidację zaplecza budowy na czas prowadzenia robót wraz z kosztami transportu osób, materiałów i sprzętu,
b) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót na czas ich prowadzenia,
c) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (w razie konieczności),
d) zajęcie pasa drogowego i opłaty z tym związane (w razie konieczności),
e) działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
f) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,
g) usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych (koszty transportu, składowania i zagospodarowania odpadów obciążają wykonawcę),
h) prowadzenie dokumentacji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w tym wykonanie wymaganej dokumentacji powykonawczej,
i) nadzorowanie robót,
j) ubezpieczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny oferty:
1) Nazwa kryterium: cena ofertowa brutto
a) waga kryterium: 60 %
b) maksymalna ilość punktów przewidziana dla kryterium: 60 pkt
2) Nazwa kryterium: czas wykonania roboty
a) waga kryterium: 40 %
b) maksymalna ilość punktów przewidziana dla kryterium: 40 pkt
2. Ocena oferty w kryterium cena ofertowa brutto
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyrażonej kwotowo ceny ofertowej obliczonej zgodnie z treścią SWZ i wskazanej w formularzu ofertowym w polu „cena ofertowa brutto”, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w rozdziale XVI ust. 7 SWZ.
2) Liczba punktów przyznana w kryterium cena ofertowa obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 60 stosunek (iloraz) wyrażonej liczbowo wartości najniższej ceny ofertowej spośród wszystkich ocenianych ofert do wyrażonej liczbowo wartości ceny ofertowej oferty dla której punktacja jest obliczana, wg wzoru:
60 x (najniższa cena ofertowa / cena ofertowa w ofercie ocenianej).
3) Uzyskana liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocena oferty w czas wykonania roboty
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wskazanego w ofercie deklarowanego wyrażonego w dniach roboczych czasu wykonania robót innych niż pilne i złożone.
2) Liczba punktów w kryterium czas wykonania roboty przyznana zostanie wg następującego schematu:
a) do 24 godziny (1 dzień) - 40 pkt.
b) do 2 dni - 20 pkt.
c) do 3 dni - 10 pkt.
d) do 4 dni - 5 pkt.
e) do 5 dni - 0 pkt.
3) Czas wykonania robót innych niż pilne i złożone należy określić w pełnych dniach roboczych. Jeśli wykonawca wskaże termin przy użyciu wartości ułamkowych ocena oferty zostanie dokonana przez uwzględnienie tylko pełnych dni. W przypadku wskazania terminu za pomocą jednostki innej niż dzień Zamawiający dokona przeliczenia na dni, z zastrzeżeniem określonym w zdaniu poprzednim. W przypadku wskazania w ofercie okresu dłuższego niż 5 dni Zamawiający odrzuci ofertę jako nieodpowiadającą treści SWZ. W przypadku wskazania w ofercie okresu krótszego niż 1 dzień Zamawiający przyzna ofercie maksymalną ilość punktów przewidzianą dla opisywanego kryterium, tzn. 40 punktów, do umowy natomiast zostanie wpisany czas zaoferowany przez wykonawcę w ofercie. Jeśli wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże czasu wykonania robót innych niż pilne i złożone Zamawiający przyjmie za zaoferowany czas maksymalny wskazany w SWZ, tzn. 5 dni.
4. Punktacja łączna ustalona zostanie poprzez zsumowania liczby punktów uzyskanych w kryteriach, o których mowa w ust. 1.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone niżej przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) polegającą na bieżącym utrzymaniu dróg, parkingów lub chodników o nawierzchni asfaltowej lub jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) obejmującą układaniu nawierzchni z masy asfaltowej;
2) dysponują w celu wykonania niniejszego zamówienia remonterem drogowym w ilości co najmniej 1 szt..
3. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, wykazanie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, musi zostać dokonane w sposób całościowy względem tego z podmiotów, który będzie wykonywał czynności z tym warunkiem związane.
5. Potencjał podmiotu trzeciego
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118‑123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w rozdz. VII ust. 1.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wraz z określeniem w tym dokumencie zakresu dostępnych wykonawcy zasobów, sposobu i okresu udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów oraz czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępowaniu, tj.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że dokument taki Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
2.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
3. Informacje dodatkowe
1) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
2) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne odpowiednie dokumenty, z uwzględnieniem w tym wykazie roboty budowlanej, o której mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt. 1,
b) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, z uwzględnieniem w tym wykazie urządzenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt. 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, występując w postępowaniu m.in. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z pełnomocnikiem.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami rozdziału XX ust. 12 - 17 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.