eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w PoczesnejOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151406009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343229222

1.5.8.) Numer faksu: 343785468

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@czestochowa.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31c34527-409c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371776

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038775/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdczestochowa.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z elektronicznej platformy usług Zamawiającego pod
adresem:
https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z
siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229222, fax. 34/3785468
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: ido@czestochowa.powiat.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
art. 6. ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na
podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych (Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych z póżn. zmianami) dalej „ustawa Pzp” oraz po udzieleniu zamówienia, w celu
realizacji umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami).
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Państwa dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków ich przetwarzania wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Posiadają Państwa następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa 00-193).
10. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.272.38.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 601626,01 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich przez okres zimowy przystosowanym do zadania sprzętem opisanym w pkt.18.2.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja:
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne D-06/01/96.
- wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem na terenie
Obwodu Drogowego NR 3 – Poczesna,
- Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie standardów zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich.
4. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
5. Utrzymanie chodników np. przy drogach wojewódzkich:
a) do utrzymywania chodników nie ma wymogów sprzętowych. Wykonawca sam decyduje jakim sprzętem wykona utrzymanie chodników, np. ręcznie, równiarka, zamiatarka, lekki ciągnik z pługiem,
b) do usuwania śniegu z chodników wraz ze zjazdami nie ma wymogów sprzętowych. Wykonawca sam decyduje jakim sprzętem wykona usługę tj. zepchnięcie śniegu w ciągłości chodnika wraz ze zjazdami do rowu przydrożnego lub przy dużych ilościach załadunek i wywóz śniegu z utylizacją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest usługa o ustalonych standardach jakościowych.
Standardy usług zostały uwzględnione w szczegółowych specyfikacjach technicznych D-06/01/96 oraz w standardach zimowego utrzymania dróg, a wiarygodność wykonawców - w warunkach udziału w postępowaniu. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14.2 SWZ"
1) kryterium oceny ofert jest:
- cena ryczałtowa brutto – 90 %,
- czas reakcji sprzętu – 10 %,
2) sposób oceny
Kryterium „czas reakcji sprzętu” (podany w liczbie minut, minimalna liczba minut: maksymalna liczba minut 60 minut) będzie oceniane następująco:
Wykonawcy, którzy określą w formularzu ofertowym (zał. 3 do SWZ):
- od 51 do 60 minut na podstawienie jednostki transportowej oraz sprzętu od wezwania Dyżurnego
otrzymają 2,5 % - 2,5 pkt
- od 41 do 50 minut na podstawienie jednostki transportowej oraz sprzętu od wezwania Dyżurnego
otrzymają 5,0 % - 5,0 pkt
- do 40 minut na podstawienie jednostki transportowej oraz sprzętu od wezwania Dyżurnego
otrzymają 10,0 % - 10,0 pkt.
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb x 90%) * 100 + ilość punktów za kryterium „czas reakcji sprzętu” x % = całkowita ilość
punktów oferty badanej
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
100 – stały wskaźnik.
Maksymalna liczba minut - 60.
Oferta wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji dłuższy niż 60 minut zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp jako niezgodna z treścią SWZ.
Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.
„Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na
przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 Pzp z 11.09.2019 r: zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne D-06/01/96, wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem na terenie Obwodu Drogowego NR 3 – Poczesna, Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie
standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich). Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania zadania. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny, jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji sprzętu

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg publicznych o wartości łącznej usługi (zawierającej się w jednej umowie) nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto za jeden sezon zimowy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (zał. Nr 5 do SWZ).
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 117 ust. 3 Pzp w sytuacji, gdy powyższy warunek będzie spełniony przez jednego ze wspólników konsorcjum to ten wspólnik musi wykonać części usług o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto.
Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp w sytuacji, gdy powyższy warunek będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum, a przez „ podmiot udostępniający zasoby wykonawcy (tzw. „podmiot trzeci”), to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części usług o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto.
18.2. Dysponowanie wyposażeniem technicznym przewidzianym do użycia przy realizacji
zamówienia :
– Piaskarka z nośnikiem samochodowym i pługiem średni (5 szt.), ładowarka (2 szt.), równiarka (1 szt.). Piaskarki wyposażone w układ solankowy z układem zraszania , sterowanym z kabiny, o poj. min 2500 [l] z zaworem napełniania, złączem „strażackim”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
Wykazu wykonanych usług, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 18.1 SWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy tylko dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykaz sprzętu, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SWZ, skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem, spełniających wymagania określone w punkcie 18.2 SWZ.
Wszystkie ww. podmiotowe środki dowodowe (wymienione w niniejszym punkcie nr 19 SWZ) wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
Wykazy usług i wykazy sprzętu będą musiały być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli
odpowiednio przez: wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.
Uwaga: wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą
złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w punkcie 10.1.4) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
2) dowód wpłaty wadium – załączyć do oferty;
3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wykonawca, który w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1 lub 18.2 lub 18.3 SWZ będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby to zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 Pzp: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) wypełniony załącznik nr 4 do SWZ, stanowiący oświadczenia odpowiednio: wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); podmiotów, na zasoby, których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1, 18.2 i 18.3 SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp (punkt 12 SWZ) oraz art. 109 ust. 1 Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 17 SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), Zgodnie z art. 97 ust. 7 Pzp „Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Zgodnie z art. 97 ust. 8 Pzp „Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. Nr rachunku, na który należy wpłacić wadium: BNP PARIBAS 71 2030 0045 1110 0000 0185 2400 z adnotacją: "Wadium – nr sprawy: PZD.272.38.2022".
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu skłania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
Zgodnie z art. 97 ust. 10 Pzp jeżeli wadium będzie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej wraz z ofertą. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek
zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w SWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie opisanym w § 11 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA:
Podstawą wykluczenia będzie również art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835):

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.