eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Budowa i przebudowa dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w ul. Małej i Zielonej w Nowym Dworze MazowieckimOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Budowa i przebudowa dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w ul. Małej i Zielonej w Nowym Dworze Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zakroczymska 30

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nowydwormaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.nowydwormaz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w ul. Małej i Zielonej w Nowym Dworze Mazowieckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab0c43b1-408c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00336862/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa i przebudowa dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab0c43b1-408c-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab0c43b1-408c-11ed-8832-4e4740e186ac

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
4. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (zaufanym podpisem elektronicznym - https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
a) drogą elektroniczną: przetargi@nowydwormaz.pl;
b) poprzez Platformę e-Zamówienia, dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ - komunikacja w postępowaniu odbywa się wg zaleceń opisanych pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
c) ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – adres skrytki: /2148vudnuu/skrytka lub URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI, WOJ. MAZOWIECKIE) https://epuap.gov.pl/wps/portal
6. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePuap ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Instrukcja składania ofert znajduje się pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu Platformy e-Zamówienia oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePuap).
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePuap.
9. Zamawiający przekazuje ID postępowania na Ptatformie e-Zamówienia:ocds-148610-ab0c43b1-408c-11ed-8832-4e4740e186ac/identyfikatorem należy posłużyć się w celu złożenia oferty/
10. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście postępowań na Platformie e-Zamówienia.
11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy WPI.271.1.27.2022.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;
2) W sprawach ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@nowydwormaz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w ul. Małej i Zielonej w Nowym Dworze Mazowieckim”, oznaczenie sprawy: WPI.271.1.27.2022, prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPI.271.1.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w ul. Małej i Zielonej w Nowym Dworze Mazowieckim”.
2. Kody CPV:
71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
3. Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg:
1) ul. Małej o długości ok. 880 m - Zadanie 1,
2) ul. Zielonej o długości ok. 240 m - Zadanie 2.
4. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert zostaną wzięte pod uwagę:
1) kryterium Cena,
2) kryterium Doświadczenie projektanta w branży drogowej,
3. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następujących wzorów:

Kryterium: Cena– C.
Oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:
C = Cmin / Coo x 100 x 60 %
gdzie:
C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert,
Coo – cena oferty ocenianej.

Kryterium: Doświadczenie projektanta w branży drogowej –Dp

Funkcję projektanta w branży drogowej pełnić będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej / odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania* i należąca do właściwej izby samorządu zawodowego, o której mowa w rozdz. V ust.1 pkt 2) ppkt 2.4) lit. b) tiret b. SWZ, oraz w rozdz. I ust. 5 Formularza oferty.
Na potrzeby niniejszego kryterium oceny ofert, Wykonawcy winni wypełnić tabelkę znajdującą się w rozdz. I ust. 5 Formularza oferty, potwierdzającą wymagane oraz dodatkowe doświadczenie w/w osoby.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w ofercie, w której wskazana osoba na stanowisko projektanta w branży drogowej będzie posiadała większe doświadczenie niż wymagane w rozdz. V ust.1 pkt 2) ppkt 2.4) lit. b) tiret b. tj. która wykaże się opracowaniem większej ilości niż jednej dokumentacji projektowej budowy/ przebudowy/ rozbudowy drogi o długości min. 600mb i nawierzchni bitumicznej.
Za każde opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej, spełniającej wymogi określone w zdaniu poprzednim, oferta otrzyma 20,00 punktów, maksymalnie jednak 40,00 pkt, tj.:
1 dodatkowa usługa – 20,00 pkt,
2 dodatkowe usługi – 40,00 pkt,
W przypadku wykazania więcej niż 2 usługi dodatkowe, potwierdzające posiadanie przez wskazanego projektanta większego doświadczenia, oferta otrzyma maksymalną liczbę 40,00 punktów.
Oferty, w których wskazana w nich osoba na stanowisko projektanta w branży drogowej, oprócz wymagań określonych w rozdz. V ust.1 pkt 2) ppkt 2.4) lit. b) tiret b. SWZ, nie jest w stanie wykazać się większym doświadczeniem, otrzymają 0 punktów.
4. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert będzie stanowiła sumę punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach:
Op = C + Dp

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
2.3) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
2.4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawcy, którzy:
a) dysponują co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta w branży drogowej – która musi posiadać:
a. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania i należeć do właściwej izby samorządu zawodowego, i/oraz
b. doświadczenie w realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy/ przebudowy/ rozbudowy drogi o długości min. 600mb i nawierzchni bitumicznej,
b) dysponują co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta w branży elektrycznej – która musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania i należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA!
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w innych branżach, Wykonawca zapewni te osoby we własnym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowe(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (formularz wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania zawartego w ofercie.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować zmianę każdego z postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.
5. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do zawartego w SWZ jest jedynie możliwa w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji.
6. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy można uznać korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.
7. Przewidziana w ust. 2 możliwość wprowadzenia zmian do umowy zawartej z Wykonawcą dotyczy w szczególności:
1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia będące następstwem okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia opóźnienie:
a) wstrzymanie prac przez Zamawiającego,
b) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, nie ujętych w zakresie przedmiotu zamówienia,
c) trudności w uzyskaniu odpowiednich uzgodnień lub decyzji, mogących spowodować wstrzymanie prac projektowych,
d) działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp.),
2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,
b) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,
8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 7 pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.
9. Każda ze stron umowy może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
10. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą prowadzić do naruszenia art. 455 ust. 1 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Dla porównania ofert zostaną wzięte pod uwagę:
1) kryterium Cena,
2) kryterium Doświadczenie projektanta w branży drogowej,
3. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następujących wzorów:

Kryterium: Cena– C.
Oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:
C = Cmin / Coo x 100 x 60 %
gdzie:
C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert,
Coo – cena oferty ocenianej.

Kryterium: Doświadczenie projektanta w branży drogowej –Dp

Funkcję projektanta w branży drogowej pełnić będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej / odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania* i należąca do właściwej izby samorządu zawodowego, o której mowa w rozdz. V ust.1 pkt 2) ppkt 2.4) lit. b) tiret b. SWZ, oraz w rozdz. I ust. 5 Formularza oferty.
Na potrzeby niniejszego kryterium oceny ofert, Wykonawcy winni wypełnić tabelkę znajdującą się w rozdz. I ust. 5 Formularza oferty, potwierdzającą wymagane oraz dodatkowe doświadczenie w/w osoby.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w ofercie, w której wskazana osoba na stanowisko projektanta w branży drogowej będzie posiadała większe doświadczenie niż wymagane w rozdz. V ust.1 pkt 2) ppkt 2.4) lit. b) tiret b. tj. która wykaże się opracowaniem większej ilości niż jednej dokumentacji projektowej budowy/ przebudowy/ rozbudowy drogi o długości min. 600mb i nawierzchni bitumicznej.
Za każde opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej, spełniającej wymogi określone w zdaniu poprzednim, oferta otrzyma 20,00 punktów, maksymalnie jednak 40,00 pkt, tj.:
1 dodatkowa usługa – 20,00 pkt,
2 dodatkowe usługi – 40,00 pkt,
W przypadku wykazania więcej niż 2 usługi dodatkowe, potwierdzające posiadanie przez wskazanego projektanta większego doświadczenia, oferta otrzyma maksymalną liczbę 40,00 punktów.
Oferty, w których wskazana w nich osoba na stanowisko projektanta w branży drogowej, oprócz wymagań określonych w rozdz. V ust.1 pkt 2) ppkt 2.4) lit. b) tiret b. SWZ, nie jest w stanie wykazać się większym doświadczeniem, otrzymają 0 punktów.
4. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert będzie stanowiła sumę punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach:
Op = C + Dp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.