eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnobrzeg › Poprawa infrastruktury edukacyjnej Powiatu Tarnobrzeskiego



Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury edukacyjnej Powiatu Tarnobrzeskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tarnobrzeski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 4

1.5.2.) Miejscowość: Tarnobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158223922

1.5.8.) Numer faksu: 158223922

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@tarnobrzeski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury edukacyjnej Powiatu Tarnobrzeskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09886d4b-408f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019294/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Poprawa infrastruktury edukacyjnej Powiatu Tarnobrzeskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: inwestycje@tarnobrzeski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe środki dowodowe muszą być sporządzone w formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, .xls, .xlsx.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji”, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal,
b) poczty elektronicznej, na adres email: inwestycje@tarnobrzeski.pl (nie dotyczy składania ofert).
8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: inwestycje@tarnobrzeski.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4;
b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu: 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4, pokój nr 42; email: ido@tarnobrzeski.pl, tel.: 15-822-39-22 wew. 351 ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Powiatu Tarnobrzeskiego” (nr IF.272.9.2022);
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
a) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IF.272.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Powiatu Tarnobrzeskiego”.
2. Zamówienie obejmuje poprawę infrastruktury następujących obiektów oświatowych:
2.1. Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie przy ul. Reja 4:
- Budowa windy osobowej,
- Przebudowa placu apelowego i ciągów komunikacyjnych z odwodnieniem,
- Przebudowa pomieszczeń pod potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
2.2. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie ul. Kościuszki 101:
- Wymiana pokrycia dachu i opraw oświetleniowych hali sportowej.
- Przebudowa ciągów dróg wewnętrznych wraz z budową nowych miejsc postojowych i chodników, przebudowę oświetlenia zewnętrznego oraz ogrodzenia;
2.3. Zespół Szkół W Gorzycach ul. Żwirki i Wigury 2:
- Przebudowa placu apelowego oraz ciągów komunikacyjnych;
2.4. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ul. Dolańskich 142:
- Remont łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie.
3. Zakres robót zadania obejmuje w szczególności:
3.1. Budowę windy osobowej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie:
a) Roboty przygotowawcze,
b) Budowę szybu windy,
c) Dostawę i montaż kabiny windy,
d) Roboty instalacyjne,
e) Roboty wykończeniowe;
3.2. Przebudowę placu apelowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b) Wykonanie kanalizacji deszczowej,
c) Wykonanie nawierzchni placu i ciągów komunikacyjnych z kostki,
d) Renowację barierek i stojaków,
e) Remont schodów i podestów,
f) Przebudowę oświetlenia;
3.3. Przebudowę i remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – etap II:
a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
b) Wykonanie zabudowy ścian i sufitu,
c) Roboty tynkarskie,
d) Wykonanie posadzek i wykładzin podłogowych,
e) Roboty malarskie,
f) Montaż ślusarki i stolarki,
g) Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej;
3.4. Remont dachu budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b) Przebudowę pokrycia dachu,
c) Wymianę rynien i spustów,
d) Montaż instalacji odgromowej,
e) Wymianę opraw oświetleniowych hali sportowej;
3.5. Przebudowę drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, oświetlenia zewnętrznego i ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b) Wykonanie nawierzchni jezdni, ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych z kostki,
c) Przebudowę ogrodzenia,
d) Wykonanie opaski wokół budynku,
e) Dostawę i montaż małej architektury;
3.6. Przebudowę placu apelowego oraz ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b) Wykonanie nawierzchni placu i chodników z kostki,
c) Wykonanie opaski budynku sali,
d) Dostawę i montaż małej architektury;
3.7. Remont łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b) Impregnację i odgrzybianie ścian,
c) Roboty tynkarskie,
d) Wykonanie okładzin ścian i sufitów,
e) Roboty malarskie,
f) Roboty elektryczne,
g) Wymianę stolarki drzwiowej,
h) Wymianę instalacji i urządzeń sanitarnych,
i) Wymianę instalacji c.o i c.w.u.,
j) Montaż wentylacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45442100-8 - Roboty malarskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45313100-5 - Instalowanie wind

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 340 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca uzyska ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (np. budowa, przebudowa, remont obiektu użyteczności publicznej) o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto każda;
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą posiadały uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- instalacyjnej („elektrycznej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- instalacyjnej („sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- drogowej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Banku PEKAO S.A.
Nr 48 1240 1792 1111 0010 5721 6246
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądać przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą odrębne oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje jednorazowe udzielnie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zamówienia w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający udzieli zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zaliczkę po protokolarnym przekazaniu placu budowy. Wniosek powinien zawierać:
1) kwotę wnioskowanej zaliczki;
2) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki;
3) zakres robót, na jaki ma być udzielona zaliczka;
4) numer rachunku bankowego, na który zaliczka ma zostać wypłacona.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
a) niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Warunki zmiany:
- wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne,
- jednoczesny brak możliwości realizacji innych robót, niezależnych od warunków atmosferycznych.
b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
c) koniecznością usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych. Warunkiem zmiany będzie wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi te okoliczności;
d) koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
e) zmianą obowiązujących przepisów prawa;
f) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
g) sytuacjami wymienionymi w ust. 2. i ust. 5., jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach konieczności zmiany zakresu i sposobu wykonania zamówienia w związku z:
a) wystąpieniem niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
b) koniecznością zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) koniecznością wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych ze względu na ważny interes publiczny,
d) pojawieniem się na rynku technologii, materiałów lub urządzeń nowszej generacji umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,
e) koniecznością realizacji robót wynikających z wprowadzenia korekt lub zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych,
f) wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
g) wystąpieniem warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT;
b) w sytuacjach wymienionych w ust. 2.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, dotyczących sposobu i zakresu wykonania zamówienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, a także sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadkach, gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Zmiany umowy są możliwe w sytuacjach opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.