eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jarocin od 01.01.2023 do 31.12.2023"Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jarocin
od 01.01.2023 do 31.12.2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jarocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jarocin 159

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-405

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: (0 15) 871-31-41

1.5.8.) Numer faksu: (0 15) 871-31-38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@gminajarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jarocin.ug.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jarocin
od 01.01.2023 do 31.12.2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68fce373-4092-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031446/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jarocin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=200

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal poczta@gminajarocin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *docx, *pdf i , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w Rozdziale XIII pkt 1 niniejszej SWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w ust.2 niniejszego Rozdziału
SWZ):

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w ust.2 niniejszego Rozdziału SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:

a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania),
lub
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: dkutyla@gminajarocin.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ XXI - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - DOTYCZY WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jarocin 37-405 Jarocin 159 jest Wójt Gminy Jarocin.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Jarocin, z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem email: inspektordanych@gminajarocin.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy Jarocin.
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Jarocin - przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały czas trwania umowy) - zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone
– w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana
– w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania
projektu;
8.Posiada Pani/Pan prawo
a) dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO),
b) prawo ich sprostowania (art.16 RODO),
c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy
RODO,
9. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO.
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (stosowanie do art.22 RODO) w tym również w formie profilowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ROZDZIAŁ XXI - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - DOTYCZY WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jarocin 37-405 Jarocin 159 jest Wójt Gminy Jarocin.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Jarocin, z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem email: inspektordanych@gminajarocin.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy Jarocin.
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Jarocin - przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały czas trwania umowy) - zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone
– w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana
– w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania
projektu;
8.Posiada Pani/Pan prawo
a) dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO),
b) prawo ich sprostowania (art.16 RODO),
c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy
RODO,
9. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO.
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (stosowanie do art.22 RODO) w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IŚM.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jarocin od 01.01.2023 do 31.12.2023” .

2. Zakres zamówienia obejmuje:
 Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej oraz jej dystrybucji na potrzeby Gminy Jarocin w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru zawiera załącznik nr 9 do SWZ. Podane w Zał. nr 9 do SWZ parametry dystrybucyjne - w szczególności grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi wydanymi przez właściwego OSD. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązuje się do ich ponoszenia.
 Wykonawca na etapie podpisania umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej zobowiązany jest do posiadania aktywnej umowy z OSD (co najmniej na czas obowiązywania przedmiotu zamówienia), w której OSD gwarantuje Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego do miejsca określonego powyżej. Koszty świadczenia usług dystrybucji ponosi Wykonawca w ramach ceny płaconej przez Zamawiającego za usługę kompleksową (usługę dostawy wraz z usługą dystrybucji).
 Rozliczenia między stronami odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz cen i stawek opłat za energię elektryczną i cen i stawek opłat za usługi dystrybucji określonych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Faktury należy wystawiać oddzielnie na każdy obiekt. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednej faktury zbiorczej dla danego odbiorcy/ płatnika zawierającej wykaz PPE dla budynków i obiektów, oraz faktury zawierającej wykaz PPE dotyczącej oświetlenia ulicznego
 Umowa zostanie zawarta wg ogólnych wzorów umowy stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne (Wykonawcy) z uwzględnieniem istotnych postanowień SWZ. Wykonawca przygotuje kompleksową umowę na wzorze zatwierdzonym przez Zarząd Spółki który uwzględniał będzie wymienione postanowienia oraz umową będzie zgodna z postanowieniami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne.
 Wszystkie umowy zostaną podpisane przez Wójta Gminy Jarocin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
 Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A.
 Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
 Planowaną wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla poszczególnych punktów poboru określonych w załączniku nr 9 szacuje się: łącznie w wysokości 5 12948,25 kWh, w tym taryfa:
- C12B - 464217,25 kWh
- C11 – 44825 kWh
- G11 – 3906 kWh
 Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej według cen określonych w umowie
 Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. O rezygnacji z punktu odbioru oraz o zamknięciu lub likwidacji obiektu Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Nie wymaga też aneksu do umowy zmiana mocy umownej w przypadkach określonych w zdaniu pierwszym i drugim.
 Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku do umowy (w ramach tych samych grup taryfowych) poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tych samych cen jednostkowych i tej samej stawki rozliczeniowej.


3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

4. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art.96 ust.2 pkt 2 Pzp


5. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

• Kryterium: Cena - waga 60%
• Kryterium: Termin płatności – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż, posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.


3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia Załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust.4 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczna wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w ust.4 pkt 3, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust.4 pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza

nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie

z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ

3) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału

w postępowaniu przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa
w punkcie 1) i 2) także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby – Załącznik nr 2 do SWZ

i Załącznik nr 3 do SWZ.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa każdy

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.– Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust.1 SWZ, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.- Załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy stanowi Załącznik nr 9 do SWZ
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy
w przypadkach i na warunkach określonych w umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do zlożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuaP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.