eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Rekreacyjno-edukacyjne zagospodarowanie terenu zlokaliz. pomiędzy ul.Plac Matejki a ul.Podgórną w Ziel.Górze i zagospodarowanie terenu na dz. nr 212/10,212/25 i 212/26 przy ul.Kupieckiej w Ziel.GórzeOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rekreacyjno-edukacyjne zagospodarowanie terenu zlokaliz. pomiędzy ul.Plac Matejki a ul.Podgórną w Ziel.Górze i zagospodarowanie terenu na dz. nr 212/10,212/25 i 212/26 przy ul.Kupieckiej w Ziel.Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 978093091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zjednoczenia, 110a

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-120

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zwik.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.zgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rekreacyjno-edukacyjne zagospodarowanie terenu zlokaliz. pomiędzy ul.Plac Matejki a ul.Podgórną w Ziel.Górze i zagospodarowanie terenu na dz. nr 212/10,212/25 i 212/26 przy ul.Kupieckiej w Ziel.Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-917e9908-3fca-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-917e9908-3fca-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w rozdz. VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO - Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A,
65-120 Zielona Góra, KRS: 0000211506, NIP: 1040000159, REGON: 978093091
Pozostałe informacje znajdują się w rozdz. XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 51/FZ/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rekreacyjno-edukacyjne zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną w Zielonej Górze i zagospodarowanie terenu na działkach nr 212/10, 212/25 i 212/26 przy ul. Kupieckiej w Zielonej Górze”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 224 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga:
a) posiadania na rachunku w banku wolnych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100),
b) posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.

- dot. zdolności technicznej lub zawodowej
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:
1) wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
a) minimum jednej roboty budowlanej polegającej na zagospodarowaniu terenu, o wartości co najmniej 500.000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 001/00) w każdej robocie
oraz
b) minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości co najmniej 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w każdej robocie
oraz
c) minimum jednej roboty budowlanej dotyczącej sieci lub instalacji teletechnicznej, elektrycznej lub monitoringu, o wartości co najmniej 200.000,00 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w każdej robocie
oraz
d) minimum jednej roboty budowlanej na terenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o wartości co najmniej 200.000,00 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w każdej robocie.
2) uczestnictwo w realizacji zamówienia osób, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:
a) kierownik budowy posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
• aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
• co najmniej 18 miesięczne doświadczenie w robotach przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, potwierdzone dokumentami, zgodnie z wymaganiami art. 37g Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
b) kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
c) kierownik robót branży inżynieryjnej drogowej posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
• aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
d) kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
e) kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych,
• aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
f) osoba do kierowania badaniami konserwatorskimi, pracami konserwatorskimi i restauratorskimi spełniająca wymagania art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, potwierdzone dokumentami zgodnie z wymaganiami art. 37g Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
g) osoba do wykonania badań archeologicznych, spełniająca wymagania art. 37e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących syt. ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ oraz dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz Oferty, zgodnie z zał.1 do SWZ
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zał.3 do SWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z Wykonawców)
3) w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, należy dołączyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z zał. 4 do SWZ
4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informację z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:
 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z Wykonawców,
 w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, należy dołączyć właściwy dokument podmiotu udostępniającego zasoby.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa wyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych prowadzonych w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
Przepisy, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. W tym celu Wykonawca może wskazać w Formularzu oferty, dane podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby umożliwiające dostęp do baz danych, o których mowa powyżej.
5) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4) powyżej, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z zał.5 do SWZ – oświadczenie składają osobno wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub pełnomocnik (lider) w imieniu każdego z nich.
8) W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp. Wzór zobowiązania stanowi zał. 6 do SWZ.
9) Szczegółowy opis / wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, o którym mowa w rozdz. IV pkt 4. SWZ, o ile Wykonawca ofertuje rozwiązania (produkty) równoważne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z póżn.zm.).
5. Wadium wniesione w formie gwarancji albo poręczenia musi być nieodwołalne i gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Gwarancja oraz poręczenie musi w swej treści zawierać następujące informacje:
1) nazwę gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) nazwę wykonawcy dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia,
3) beneficjenta (zamawiającego) gwarancji lub poręczenia,
4) przedmiot gwarancji lub poręczenia,
5) nazwę postępowania, którego gwarancja lub poręczenie dotyczy,
6) kwotę gwarancji lub poręczenia,
7) okresie obowiązywania nie krótszy niż termin związania ofertą,
8) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień przewidujących możliwość wygaśnięcia ważności gwarancji lub poręczenia w przypadku zwrotu oryginału dokumentu jego wystawcy oraz innych zapisów, które uniemożliwią Zamawiającemu zatrzymanie kwoty wadium w przypadkach wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego, t.j. uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, niezależnie od tego, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się tych przesłanek. Powyższy obowiązek może zostać zrealizowany np. poprzez wskazanie w treści tych gwarancji i poręczeń wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia lub treść tych gwarancji lub poręczeń musi wskazywać, że Wykonawca wymieniony w tych gwarancjach lub poręczeniach działa także w imieniu i na rzecz pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy wspólnie złożyli ofertę w tym postępowaniu.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w SANTANDER BANK POLSKA nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733 z dopiskiem „wadium – Rekreacyjno-edukacyjne zagospodarowanie terenu – Plac Matejki”.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku dokonywania przelewu środków w walucie innej niż PLN na Wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia we własnym banku przewalutowania kwoty przelanych środków. Koszty operacji bankowej ponosi Wykonawca.
8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z ofertą - w wydzielonym, odrębnym pliku.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, podpisany przez osobę upoważnioną do wystawienia poręczenia lub gwarancji.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum lub spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr 5 do SWZ), z którego treści wyraźnie będzie wynikać, którą część przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni współpartnerzy.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów.
6. Wszelka korespondencja dokonywana będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
7. Wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów.
8. W przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty. Przewidziane zmiany umowy zostały określone w §14 Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji zamówienia wynosi 32 tygodnie od daty podpisania umowy.
Ze względu na wymogi formularza ogłoszenia na Platformie e-Zamówienia (konieczność określenia terminu wyłącznie w dniach lub miesiącach), w pkt. 4.2.10) Ogłoszenia o zamówieniu wpisano 224 dni.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.