eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowychOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631281080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 8

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-851

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdp.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e8883a0-4086-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013504/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).2.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.3.Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 4.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa, niż Internet Explorer,4)włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.5.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 6.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.7.W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym także zapytania i wyjaśnienia dot. SWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za wyjątkiem oferty, oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SWZ, które składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.261.2.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym gmina: Czerwonak, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska i Swarzędz:
• Ścinka poboczy o grubości do 20cm z wywozem urobku:
- DP nr 2029P – odcinek Murowana Goślina - DW 196 - 2.540 m2

• Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm:
- DP nr 2029P – odcinek Długa Goślina – DW196 - 952,50 m2
- DP nr 2443P – odcinek Czerlejno - Klony - 1.120 m2
- DP nr 2411P – odcinek Strumiany - Klony - 1.310 m2
- DP nr 2411P – odcinek Ługowiny – granica powiatu - 980 m2
- DP nr 2489P – odcinek Garby – Tulce - 1.150 m2
- DP nr 2393P – odcinek Boduszewo – Głębocko - 1.070 m2
- DP nr 2407P – odcinek Wierzonka – Kobylnica - 340 m2
Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego – p. Jarosław Czaykowski

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym gmina: Kleszczewo, Kórnik:
• Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm:
- DP nr 2440P – odcinek Bugaj - Nagradowice - 3.340 m2
- DP nr 2472P – odcinek Radzewo – Konarskie - 2.463 m2

• Ręczna ścinka poboczy o grubości do 15cm z wywozem urobku:
- DP nr 2489P odcinek Tulce – Żerniki (ścinka za obrzeżem chodnika) - 158 m2
- DP nr 2489P odcinek Tulce – Żerniki (ścinka za obrzeżem chodnika pod barierą) - 437 m2
- DP nr 2461P w m. Kamionki (ścinka za obrzeżem chodnika) - 1.170 m2

Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego – p. Jacek Czerwiński

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) CZĘŚĆ 3 – Ścinka poboczy gmina: Mosina, Komorniki:
• Ścinka poboczy o grubości do 20cm z wywozem urobku:
- DP nr 2388P – odcinek Komorniki - Rosnowo - 1.050 m2
- DP nr 2412P – w m. Szreniawa - 615 m2
- DP nr 2460P – odcinek Sasinowo – Rogalinek - 2.775 m2
- DP nr 2464P – w m. Świątniki - 3.000 m2
Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego – p. Kamil Marzec

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) CZĘŚĆ 4 – Ścinka poboczy oraz profilowanie wraz z zagęszczeniem gmina: Buk, Stęszew, Dopiewo:
• Ścinka poboczy o grubości do 20cm z wywozem urobku:
- DP nr 2497P – odcinek Szewce - Uścięcice - 450 m2
- DP nr 2517P – odcinek Modrze – Wronczyn - 10.335m2

• Profilowanie poboczy wraz z zagęszczeniem:
- DP nr 2739P – odcinek Wiktorowo – Buk - 5.120 m2
Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego – p. Piotr Werner

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 5 – Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym oraz profilowanie poboczy gmina: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne:
• Ścinka poboczy o grubości do 20 cm z wywozem urobku:
- DP nr 2430P – ul. Złotnicka w m. Złotniki - 1.685 m2
- DP nr 2061P – ul. Dworcowa w Golęczewie - 190 m2

• Profilowanie i zagęszczanie pobocza wraz z uzupełnieniem pobocza granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 5 cm:
- DP nr 2422P – ul. Długa w Górze, ul. Lipowa w Kokoszczynie, ul. Kokoszczyńska w Przybrodzie - 2.572,00 m2

• Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm:
- DP nr 2430P – ul. Złotnicka w m. Złotniki - 1.685 m2
- DP nr 2061P – ul. Dworcowa w Golęczewie - 190 m2

Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego – p. Krystian Przybylski

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 latach*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dwie roboty polegające na wykonaniu mechanicznego ścinania i uzupełniania dróg o wartości nie mniejszej niż:
- dla części 1 : 150 000,00 PLN brutto każda,
- dla części 2 : 130 000,00 PLN brutto każda,
- dla części 3 : 17 000,00 PLN brutto każda,
- dla części 4 : 35 000,00 PLN brutto każda,
- dla części 5 : 75 000,00. PLN brutto każda,
Wykonawca składający ofertę na kilka części zobowiązany jest wykazać doświadczenie o wartości nie mniejszej niż dla części o największej wartości (np. składa ofertę na część 1 i 3 musi mieć doświadczenie o wartości co najmniej jak dla części 1).
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, zostaną one przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela kursów średnich walut obcych) w dniu wszczęcia postępowania tj. zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu nie zostanie opublikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie do przeliczenia kurs średni z ostatniej opublikowanej przed dniem wszczęcia postępowania tabeli.
*okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował łącznie minimum:
- ścinarka poboczy 1 szt.
- walec lub zagęszczarka 1 szt.
- samochód samowyładowczy 1 szt.
- koparko – ładowarka 1 szt.
Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać dysponowanie osobnym kompletem sprzętu w odniesieniu do każdej części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ dołączając kosztorys ofertowy, będący nierozłącznym elementem formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 2A – 2E do SWZ. Ponadto wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu,
4) Pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 3,
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (jeśli dotyczy),
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy),
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy,
8) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
2. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr), Zamawiający żąda przedłożenia stosownego pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy należy złożyć także w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
1) dla części 1 1800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset i 00/100 zł),
2) dla części 2 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 zł).
3) dla części 3 200,00 zł (słownie: dwieście i 00/100 zł),
4) dla części 4 400,00 zł (słownie: czterysta i 00/100 zł).
5) dla części 5 900,00 zł (słownie: dziewięćset i 00/100 zł),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 roku, poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, tzn. wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych – część nr … ”, oznaczenie sprawy: WZ.261.2.35.2022.
9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną:
a) warunek określony w ust. 8 pkt 4 ppkt a) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykazywanego doświadczenia,
b) warunek określony w ust. 8 pkt 4 ppkt b) Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
c) w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. 2, 21 i 3.
6) Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
1) zmiany terminu wykonania ,
2) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 8 niniejszej umowy,
3) zmiany ilości metrów kwadratowych określonych w poszczególnych częściach, wynikająca z wynagrodzenia kosztorysowego, opisana w § 6.
3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia w przypadku:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót a w szczególności z powodu niskich temperatur w dzień lub w nocy (poniżej 0 st. C) z powodu wystąpienia zmarzliny gruntu lub z powodu intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, fakty te muszą być potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru,
4) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
5) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
6) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
4. W przedstawionych w ust. 3 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót .
5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w przedmiotowym postępowaniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.