eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › Usługa kompleksowego prania i dzierżawy bielizny szpitalnej przez okres 12 miesięcyOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego prania i dzierżawy bielizny szpitalnej przez okres 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020749596

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Inwalidów Wojennych 26

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcm-wolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmwolow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego prania i dzierżawy bielizny szpitalnej przez okres 12 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2600fc15-4085-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013604/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa kompleksowego prania i dzierżawy bielizny szpitalnej przez okres 12 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pcmwolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pcmwolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcmwolow.
12.2 W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo
zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
12.3 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
12.4 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
12.5 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
12.6 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
cd SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję (zwanym dalej RODO), iż:
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o.,
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26.
Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych:
 emailem biuro@dbi-consulting.pl lub
 listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych
Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.pcmwolow.pl w zakładce ochrona danych.
Odbiorcami danych osobowych uprawnionymi do ich przetwarzania są:
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie przepisów prawa,
- podmioty, którym dane powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową,
organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji tej umowy. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem zawarcia i realizacji umowy.
Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/PCM/2022/ZP/A

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prania bielizny szpitalnej, dezynfekcja oraz dzierżawa bielizny. Wykaz asortymentu dzierżawionego stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Realizacja zamówienia obejmowała będzie okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Rozliczenie z Wykonawcą zadania odbywać się będzie za 1 kg wypranej suchej bielizny z uwzględnieniem kosztu dzierżawy (dotyczy bielizny wymienionej w załączniku nr 7 do SWZ) oraz za 1 kg pozostałej wypranej suchej bielizny będącej własnością Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) kryterium I:
CENA OFERTOWA (C) - waga 60%

2) kryterium II:
TERMIN USUNIĘCIA WADY (D) - waga 40%

21.2 Punktacja w kryterium CENA (C) zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

C = Cmin x 60
Cbad
gdzie:
C - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie
Cmin. - najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad. - cena oferty badanej

20.3 Punktacja w kryterium TERMIN USUNIĘCIA WADY (D) będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego w Formularzu oferty terminu dostawy wyrażonego w godzinach od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego mailem lub faxem.
Zaoferowany termin usunięcia wady Liczba punktów
Usunięcie wady w terminie do 4 dni roboczych 0,00
Usunięcie wady w terminie do 3 dni roboczych 20,00
Usunięcie wady w terminie do 2 dni roboczych 40,00
Wykonawca, który zaoferuje termin usunięcia wady w ciągu 2 dni otrzyma maksymalną ilość tj. 40,00 pkt., pozostałe oferty z terminem 3 dni – 20,00 pkt. oraz z terminem 4 dni – 00,00 pkt.
Zaoferowanie terminu innego niż w SWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt) 5 ustawy.
21.4 ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY (S) zostanie obliczona w następujący sposób:
S = C + D
Najkorzystniejsza oferta – oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin usunięcia wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w następującym zakresie:

9.2.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250 000,00 PLN

9.2.4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa (2) zadania (usługi) zrealizowane/realizowane w ramach odrębnych umów trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy każda z umów, polegające na usłudze pralniczej bielizny szpitalnej, o rocznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. brutto – każda usługa;
b) dysponuje co najmniej: dwoma (2) środkami transportu przeznaczonymi do przewozu czystej i brudnej bielizny, lub jednym (1) środkiem transportu przeznaczonym do przewozu czystej i brudnej bielizny, posiadającym szczelną i podzieloną komorę załadunkową;
c) dysponuje urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz środkami chemicznymi wraz z technologią ich stosowania;

9.2.5) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) Aktualną decyzję/ opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla miejsca wykonania usługi prania o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług dla szpitala i posiadaniu bariery higienicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku (Dz.U.2012 r. poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
b) Aktualną decyzję/ opinię właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.3 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających:
10.3.1 BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
10.3.1.1) w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp - odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
10.3.1.2) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 - oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.3 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających:
10.3.2 SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10.3.2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy
10.3.2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Aktualną decyzję/ opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla miejsca wykonania usługi prania o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług dla szpitala i posiadaniu bariery higienicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku (Dz.U.2012 r. poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
b) Aktualną decyzję/ opinię właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych;

10.3.2.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250 000,00 PLN

10.3.2.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ, zgodnie z warunkiem opisanym SWZ. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie w wykazie co najmniej usług wskazanych w 9.2.4 a) SWZ;
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ (dotyczy warunku udziału określonego w pkt. 9.2.4 b) SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

11. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
11.1 Wykaz przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 106 Ustawy Pzp, na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:
11.1.1 opis oferowanej technologii prania wraz z opisem organizacji prac w przedmiocie zamówienia i stosowanych środków chemicznych;
11.1.2 wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych przewidzianych do wykonania zamówienia oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dla stosowanych środków;
11.2 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
11.3 Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
11.4 Przepisu z pkt. 11.3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11.5 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

11.1.1 opis oferowanej technologii prania wraz z opisem organizacji prac w przedmiocie zamówienia i stosowanych środków chemicznych;
11.1.2 wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych przewidzianych do wykonania zamówienia oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dla stosowanych środków;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.2 INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
10.2.1 Uzupełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ oraz zał. nr 1 do formularza ofertowego).
10.2.2 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
10.2.3 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
10.2.4 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.
10.2.5 Przedmiotowe środki dowodowe - zgodnie z pkt. 11 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.3 Wspólne ubieganie się o zamówienie:
9.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
9.3.2 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3.3. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
9.3.4 W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
9.3.5 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.3.6 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

9.4 Wspólne ubieganie się o zamówienie – dokumentacja:
9.4.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.4.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W tym celu Zamawiający przygotował stosowną sekcję formularza ofertowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

25.4 Zmiany w zawartej umowie będą mogły być dokonywane na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązujące w dniu wystawienia faktury,
b) obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu przedmiotu umowy, w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość towaru, w przypadku promocji lub obniżki cen;
c) zmiana liczby opakowań w sytuacji zmiany sposobu pakowania produktu;
d) w sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu lub wyczerpania wartości umowy;
e) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian wynikłych z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
f) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (np. adres siedziby, zmiana formy prawnej), a także zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy.
g) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
h) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pcmwolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowa obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania, tj.:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz.
835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.