eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łubniany › Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Urzędu Gminy Łubniany oraz terenów stanowiących mienie Gminy - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Urzędu Gminy Łubniany oraz terenów stanowiących mienie Gminy – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁUBNIANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413142

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Opolska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łubniany

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-024

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lubniany.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubniany.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Urzędu Gminy Łubniany oraz terenów stanowiących mienie Gminy – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b0db976-4084-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026162/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Urzędu Gminy Łubniany oraz terenów stanowiących mienie Gminy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubniany

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubniany

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska
104, 46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail: ug@lubniany.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja
Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw
poprzez adres e-mail iod@lubniany.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA - Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych
obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane osobowe
przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
ODBIORCY DANYCH - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy
publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH - W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, przy czym korzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że
przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
INFORMACJA O PROFILOWANIU - Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.ZP.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Urzędu Gminy Łubniany oraz terenów stanowiących mienie Gminy Łubniany
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość obsługi

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej Gminy Łubniany – zgodnie
z przepisami art. 9c. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1297);
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach;
c) aktualny wpis do rejestru BDO pozwalający na właściwą realizację na terenie gminy usługi objętej zamówieniem w zakresie odpowiednim dla firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
d) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie;
e) posiada odpowiednią ilość i rodzaj środków transportowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z systemem monitorującym GPS, umożliwiającym stałe monitorowanie tras ich przejazdu;
f) spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 25.01.2023 r. poz. 122)2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych)

2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w sposób ciągły, przez okres co najmniej 10 miesięcy o wartość co najmniej 100 000,00 zł. z terenu jednej gminy
wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz dokument potwierdzający, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca ww. usługę wykonywał w ramach kilku umów pod warunkiem, że były lub są one wykonywane w sposób ciągły w tym samym okresie czasu przez okres minimum 10 miesięcy.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie nie mniejszym niż:
• minimum dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
• minimum dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
• minimum jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
• posiada (lub użytkuje) bazę magazynowo-transportową lub transportową oraz myjnię wymaganą odrębnymi przepisami dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w odległości od granic gminy nie większej niż określona właściwymi przepisami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej Gminy Łubniany – zgodnie
z przepisami art. 9c. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
2) Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach,
3) Aktualny wpis do rejestru BDO pozwalający na właściwą realizację na terenie gminy usługi objętej zamówieniem w zakresie odpowiednim dla firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
4) Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, umowę na wskazany zakres
5) Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej ilość i rodzaj środków transportowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z systemem monitorującym GPS, umożliwiającym stałe monitorowanie tras ich przejazdu
6) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 25.01.2013 r. poz. 122)
7) Oświadczenie o posiadaniu (lub użytkowaniu) bazy magazynowo-transportowej lub transportowej oraz myjni wymaganej odrębnymi przepisami dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w odległości od granic gminy nie większej niż określona właściwymi przepisami.
8) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie – załącznik nr 8 do SWZ
9) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 7 do SWZ
10) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego wraz z potwierdzeniem zapłaty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci /formie elektronicznej - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę
i oświadczenia.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz oświadczenie o spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w załączniku nr 6 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 i 455 p.z.p. oraz wskazanym
we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lubniany

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.