eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Dostawa sprzętu komputerowego, telewizorów oraz sprzętu foto-video w ramach projektu "Wzajemna edukacja dla lepszej przyszłości"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego, telewizorów oraz sprzętu foto-video w ramach projektu "Wzajemna edukacja dla lepszej przyszłości"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001082454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cieplicka 126a

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-570

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 7554731

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@999.jgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.999.jgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego, telewizorów oraz sprzętu foto-video w ramach projektu "Wzajemna edukacja dla lepszej przyszłości"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-254cddeb-4027-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00096187/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Wzajemna edukacja dla lepszej przyszłości” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V A Republika Czeska – Polska

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
przetargowej:
https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

szczegóły zawierają zapisy SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej: https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej, o
której mowa w ust. 1. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert,
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie przetargowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej do
konkretnego Wykonawcy.
2) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy przetargowej znajdują się na stronie internetowej:
https://jgora.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
3) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami dla użytkowników platformy przetargowej, dostępnymi pod adresem:
https://jgora.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
4) Wsparcie techniczne w zakresie działania platformy przetargowej udziela jej dostawca LOGINTRADE S.A., nr tel.: 71 787 35 34,
e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach: 8:00 – 16:00.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z Instrukcjami dla
użytkowników platformy przetargowej, o których mowa w pkt 3.
3. Korzystanie z platformy przetargowej jest bezpłatne.
4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem platformy przetargowej.
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie przetargowej
zamawiającego dostępnej pod adresem:
https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach postępowania (SWZ rozdział IV ust. 12)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny , o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy w dokumentach postępowania (SWZ rozdział IV ust. 12)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 191555,39 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 123655,39 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I – Zestawy komputerowe (stacjonarna jednostka centralna +monitor) – 11 kpl. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają załączniki do SWZ, tj.:
1) Specyfikacja techniczna sprzętu (dotyczy wszystkich Pakietów) – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Formularz ofertowy/przedmiot zamówienia – załącznik Nr 1a-1d do SWZ
(w zakresie poszczególnych Pakietów zamówienia);
3) projektowane postanowienia umowy (w zakresie wszystkich Pakietów zamówienia) - załącznik Nr 4 do SWZ.
Wymagania, które zostały określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. minimalnych wymagań będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena: 60 % (60 pkt)
2) Termin dostawy: 40% (40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet II – Telewizory – 11 sztuk
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają załączniki do SWZ, tj.:
1) Specyfikacja techniczna sprzętu (dotyczy wszystkich Pakietów) – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Formularz ofertowy/przedmiot zamówienia – załącznik Nr 1a-1d do SWZ
(w zakresie poszczególnych Pakietów zamówienia);
3) projektowane postanowienia umowy (w zakresie wszystkich Pakietów zamówienia) - załącznik Nr 4 do SWZ.
Wymagania, które zostały określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie
jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. minimalnych wymagań będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z
warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

4.2.6.) Główny kod CPV: 32324600-6 - Telewizory cyfrowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena: 60 % (60 pkt)
2) Termin dostawy: 40% (40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet III – Aparat fotograficzny – 1 szt.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają załączniki do SWZ, tj.:
1) Specyfikacja techniczna sprzętu (dotyczy wszystkich Pakietów) – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Formularz ofertowy/przedmiot zamówienia – załącznik Nr 1a-1d do SWZ
(w zakresie poszczególnych Pakietów zamówienia);
3) projektowane postanowienia umowy (w zakresie wszystkich Pakietów zamówienia) - załącznik Nr 4 do SWZ.
Wymagania, które zostały określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie
jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. minimalnych wymagań będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z
warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

4.2.6.) Główny kod CPV: 38651000-3 - Aparaty fotograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena: 60 % (60 pkt)
2) Termin dostawy: 40% (40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet IV – Kamera cyfrowa – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają załączniki do SWZ, tj.:
1) Specyfikacja techniczna sprzętu (dotyczy wszystkich Pakietów) – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Formularz ofertowy/przedmiot zamówienia – załącznik Nr 1a-1d do SWZ
(w zakresie poszczególnych Pakietów zamówienia);
3) projektowane postanowienia umowy (w zakresie wszystkich Pakietów zamówienia) - załącznik Nr 4 do SWZ.
Wymagania, które zostały określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie
jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. minimalnych wymagań będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z
warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

4.2.6.) Główny kod CPV: 32333200-8 - Kamery wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38651600-9 - Kamery cyfrowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena: 60 % (60 pkt)
2) Termin dostawy: 40% (40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ) – oświadczenie to składa odpowiednio: wykonawca, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Kompletna oferta musi zawierać (dotyczy wszystkich Pakietów zamówienia):
a) Formularz oferty, w zależności od części Pakietu, na który składana jest oferta - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a,1b,1c,1d do SWZ (lub wg takiego samego schematu);
b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z treścią Załącznika Nr 2 do SWZ (składają odpowiednio: Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia);
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
d) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny;
- Oferta musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej,
2) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z formatami danych dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Zalecenia Zamawiającego odnośnie formatów przesyłanych plików zostały wskazane w Dziale XVI ust. 5 SWZ.
3) Tajemnica przedsiębiorstwa:
Wszelkie przekazywane przez wykonawcę informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), które wykonawca zastrzeże jako tajemnica przedsiębiorstwa – w celu utrzymania poufności tych informacji – powinny zostać wydzielone i złożone w osobnym odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia: Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik skompresować do jednego pliku archiwum (.zip) i całość zaszyfrować. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- sposób złożenia oferty za pośrednictwem platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w opcji z logowaniem i bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej. Linki do instrukcji oraz informacja dot. wsparcia technicznego zostały zawarte w Rozdziale XI. 2) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty wspólnej winno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Forma i sposób złożenia pełnomocnictwa została określona w rozdz. X ust. 3.
b) Wszelka korespondencja w postępowaniu prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X ust. 1 pkt 1, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne.
d) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań
dotyczących przedmiotowej dostawy.
• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów (§ 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415), zwanego dalej rozporządzeniem ws. podmiotowych środków dowodowych).
• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt powyżej jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza ofertowego (§ 13 ust. 2 rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych).
• Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy (§ 13 ust. 3 rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych).
• Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp, zgodnie z wymogami określonymi poniżej (§ 15 rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowne oraz warunki zmiany umowy zawiera załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.