eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z wymianą posadzek w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku w ramach projektu "Biblioteka bez barier"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z wymianą posadzek w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku w ramach projektu „Biblioteka bez barier”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282197

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grodzka 3

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 840 58 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sdb.slupsk@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.biblioteka.slupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z wymianą posadzek w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku w ramach projektu „Biblioteka bez barier”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7df2c11-4003-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00149036/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z wymianą posadzek w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku w ramach projektu „Biblioteka bez barier”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d7df2c11-4003-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego przywołując nr sprawy nadany przez Zamawiającego.
2.Strona internetowa prowadzonego postępowania i komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamowienia. Dane postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu - w innych przypadkach niż składanie ofert - odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (FORMULARZE DO KOMUNIKACJI, które umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości) oraz również za pomocą poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wezwań, zawiadomień, wyjaśnień wykonawców).
2.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, dokumenty lub informacje przekazywane w postępowaniu - inne niż określone w pkt 9- sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt., lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści e-mail lub w treści FORMULARZA DO KOMUNIKACJI).
3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem FORMULARZY DO KOMUNIKACJI wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Tym samym Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego akceptuje stosowanie się do wytycznych w ww. dokumencie.
ZŁOŻENIE OFERTY:
5.Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego FORMULARZA OFERTOWEGO
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
6.FORMULARZ OFERTOWY podpisuje się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie PAdES typ wewnętrzny.
7.Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 9, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/Podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
8.FORMULARZ OFERTOWY i jego załączniki oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 9 podpisuje osoba/-y upoważniona do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/Podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
albo przez upełnomocnionego przedstawiciela.
9.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, niewystawione przez upoważnione
podmioty lub pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt., z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10.W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w
SWZ (Specyfikacji warunków zamówienia)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/MBP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 518845,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) Montażu wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej opartej na centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła o sprawności 90% w ilości 3 sztuki ( lokalizacja urządzeń na parterze, I piętrze, III piętrze). W ramach zamierzenia należy wykonać szacht instalacyjny oraz pomieszczenia wentylatorowi w których będą zlokalizowane centrale wentylacyjne. Rury spiro wentylacyjne należy wykonać jako malowane w kolorze białym lub czarnym (kolor do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa).
b) Zewnętrznych klimatyzatorów – w ramach zamierzenia należy zamontować 8 sztuk jednostek chłodniczych ( typy jednostek zewnętrznych i wewnętrznych podano w dokumentacji przetargowej). Jednostki zewnętrzne należy zlokalizować na dachu budynku sąsiedniego – jednostki wewnętrzne wskazano w dokumentacji przetargowej.
c) W ramach zamierzenia wykonać instalację elektryczną wg. Projektu technicznego branży elektrycznej.
d) Wymiany posadzek w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
Działania przygotowawcze: należy zdjąć istniejące płytki na parterze, na wyższych kondygnacjach zdemontować parkiet oraz wykładzinę, należy wyrównać nierówności, usunąć luźne elementy posadzki. Założono, że wylewki nie trzeba będzie demontować, że płytki dobrze się odspoją. (Jeśli nie, wówczas będzie należało odtworzyć wylewkę). Wylewkę oczyścić oraz zaimpregnować, ubytki oraz nieznaczne wyrównanie poziomu wylewki należy uzupełnić za pomocą masy poziomującej.
Montaż płytek poprzez klejenie na klej na kondygnacji parteru.Projektuje się płytkę ceramiczną – ceglaną w formacie 20/20, na kondygnacji piętra I, III projektuje się płytkę ceramiczną – z deseniem drewna w formacie podłużnym – kładziona „bez-fugowo”,
2. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych wynikających z ustaleń opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz z dokumentacji budowlanej oraz decyzji stanowiących załącznik do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
4. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi według przepisów art. 556 – 576 4 w zw. z art. 638 kodeksu cywilnego. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. skieruje do realizacji zadania w ramach przedmiotu zamówienia:
- kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót budowlanych na zabytkach
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
2. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, każda obejmująca wykonanie wentylacji mechanicznej, o wartości zamówienia w wysokości 100 000 zł netto każda, przy czym wartość robót związanych w wykonaniem wentylacji mechanicznej w ogólnej wartości całości robót, powinna być nie mniejsza niż 30 000,00 zł netto. Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy traktuje się jako jedną robotę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z pkt. 14.1 oraz 14.2 SWZ, według treści określonej załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do SWZ, a w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego składa oświadczenie nr 4 oraz 5 do SWZ.
2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
2) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy cywilno-prawnej, określającej co najmniej:
- określenie sposobu współdziałania,
- zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
- oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,
- solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
- zakres zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 454 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1. terminu realizacji umowy na skutek:
a) przedłużających się (ponad przewidziane przepisami prawa) terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy,
b) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
c) konieczności zmian opisu przedmiotu zamówienia,
d) konieczności zmian dokumentacji projektowej podyktowanych m.in. zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
e) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego,
f) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego;
h) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 poz. 2095 z późn. zm.),
i) udokumentowanych opóźnień w dostawach materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy;
2. ceny, na skutek:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała,
b) odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć i w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych ustalonych na podstawie kosztorysu robót zaniechanych ustalonego wg cen jednostkowych określonych w kosztorysie,
c) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej i OPZ, podyktowanych m.in. zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

3. sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej, podyktowanych m.in. zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej i OPZ ujawnionych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia;
4. osób pełniących funkcję kierownika budowy, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 15.2.4.1. SWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego;
opisano w pkt. 6 swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany, maksymalny termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: do 30 marca 2023 r. Zamawiający zastrzega, że w terminie nie później niż do 10 grudnia 2022 musi zostać wykonany i rozliczony zakres robót wynoszący nie mniej niż 50% całości zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.