eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Przebudowa istniejącego zagospodarowania terenu przy siedzibie Nadleśnictwa Białowieża - ETAP IOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa istniejącego zagospodarowania terenu przy
siedzibie Nadleśnictwa Białowieża - ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BIAŁOWIEŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050026851

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojciechówka 4

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 85 6858405

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa istniejącego zagospodarowania terenu przy
siedzibie Nadleśnictwa Białowieża - ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4b35088-3feb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bialowieza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bialowieza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały określone w SWZ w rozdziale VIII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Białowieża. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 85 681 24 05.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 ustawy Prawo zamówień publicznych - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 7 specyfikacji warunków zamówienia powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 330426,51 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy istniejącego zagospodarowania terenu polegająca na uporządkowaniu i rozszerzeniu istniejącego układu komunikacyjnego, zwiększeniu ilości miejsc postojowych.
Etap I planowanych prac obejmuje:
 wykonanie miejsc parkingowych od strony ul. Wojciechówka z kostki betonowej typu starobruk w kolorze szarym i obrzeżach w kolorze grafitowym. Na terenie inwestycji projektuje się parking z 18 miejscami parkingowymi, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie części nawierzchni pieszo-jezdnej z kostki betonowej typu starobruk w kolorze szarym i obrzeżach w kolorze grafitowym miedzy budynkami nr 1 i nr 2.
 Wykonanie opasek budynków administracyjnych siedziby nadleśnictwa nr 1 i nr 2.
 Betonowe płyty ażurowe z miejsca parkingowego nr 1 należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego (na placu obok), krawężniki i inne pozostałości do utylizacji.
2. Lokalizację w/w obiekty wskazano na załączniku graficznym etap I.
3. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntów 412/6 i 412/5 ul. Wojciechówka 4 – siedziba Nadleśnictwa Białowieża, wpisany jest do rejestru zabytków.
4. Szczegółowy zakres prac opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze, wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1) cena ofertowa - waga 60% - maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania - 60 pkt,
2) okres gwarancji jakości i rękojmi (okres gwarancji jakości na roboty budowlane i okres rękojmi w okresie ustawowej rękojmi i po okresie ustawowej rękojmi) - waga 40% - maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi (okres gwarancji jakości na roboty budowlane i okres rękojmi w okresie ustawowej rękojmi i po okresie ustawowej rękojmi)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył co najmniej jedną pracę z zakresu budowlanych. Wartość wymaganej roboty – nie może być mniejsza niż 100 000 złotych brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony na podstawie wykazu prac złożonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia wraz z dowodami.
b) warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponuje co, najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane
c) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnieniami do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów do pełnienia funkcji kierownika budowy, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą złożone na formularzu - Wykaz osób, stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
informacja z banku lub SKOK ws. posiadanych środków
2) wykaz prac
3) wykaz osób

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zostały określone w SWZ - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, w szczególności:
klęski żywiołowe, wysoki stan wód powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, długotrwałe intensywne
opady, utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna, rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się
sprzętu, wystąpienie innych zagrożeń uszkodzenia dróg dojazdowych w wyniku transportu materiałów,
b) wystąpienia siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na
którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami w pierwotnie określonym terminie,
c) spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne, nieprzewidziane warunki geologiczne i gruntowe,
d) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji
projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
e) wystąpienia przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub
będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu - pozostałe treści we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bialowieza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.