eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie



Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLIMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łowicka 9

1.5.2.) Miejscowość: Bolimów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-417

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468380305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.ugbolimow.nv.pl/a,17385,dostawa-artykulow-spozywczych-dla-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-bolimowie-w-roku-szkolnym-2022202.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcd3ff9f-1e19-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064541/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308693/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GRP.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Produkty przemiału ziaren, skrobi i produktów skrobiowych.
Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest dostawa produktów przemiału ziaren, skrobi i produktów skrobiowych do Szkoły Podstawowej w Bolimowie i Przedszkola w Bolimowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.5.5.) Wartość części: 3613,20 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Produkty mleczarskie
Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest dostawa produktów mleczarskich do Szkoły Podstawowej w Bolimowie i Przedszkola w Bolimowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 18686,40 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Różne produkty spożywcze, jaja, oleje i tłuszcze zwierzęce oraz ryby przetworzone i konserwowane
Przedmiotem zamówienia dla części 3 jest dostawa różnych produktów spożywczych, jaj, oleje i tłuszcze zwierzęce oraz ryby przetworzone i konserwowane do Szkoły Podstawowej w Bolimowie i Przedszkola w Bolimowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

4.5.5.) Wartość części: 59307,34 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Przedmiotem zamówienia dla części 4 jest dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Szkoły Podstawowej w Bolimowie i Przedszkola w Bolimowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 46291,20 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Owoce, warzywa, ziemniaki, orzechy i produkty podobne
Przedmiotem zamówienia dla części 5 jest dostawa owoców, warzyw, ziemniaków, orzechów i produktów podobnych do Szkoły Podstawowej w Bolimowie i Przedszkola w Bolimowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5 zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.5.5.) Wartość części: 54969,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3360,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6143,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3360,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Handel Artykułami Ogólnospożywczymi Roman Jodłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8361312245

7.3.3) Ulica: Stroynowskiego

7.3.4) Miejscowość: Bolimów

7.3.5) Kod pocztowy: 99-417

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3360,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17122,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17122,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17122,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Handel Artykułami Ogólnospożywczymi Roman Jodłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8361312245

7.3.3) Ulica: Stroynowskiego

7.3.4) Miejscowość: Bolimów

7.3.5) Kod pocztowy: 99-417

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17122,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49818,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49818,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49818,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Handel Artykułami Ogólnospożywczymi Roman Jodłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8361312245

7.3.3) Ulica: Stroynowskiego

7.3.4) Miejscowość: Bolimów

7.3.5) Kod pocztowy: 99-417

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49818,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41593,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41593,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41593,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Handel Artykułami Ogólnospożywczymi Roman Jodłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8361312245

7.3.3) Ulica: Stroynowskiego

7.3.4) Miejscowość: Bolimów

7.3.5) Kod pocztowy: 99-417

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41593,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49825,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49825,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49825,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Handel Artykułami Ogólnospożywczymi Roman Jodłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8361312245

7.3.3) Ulica: Stroynowskiego

7.3.4) Miejscowość: Bolimów

7.3.5) Kod pocztowy: 99-417

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49825,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.