eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Żeromskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-882

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00c3c35f-3fc5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370863

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015417/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Wymiana nawierzchni boisk w LO XLI przy ul. Kiwierskiej 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
1.1. Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc:
1.2. Kodowanie i czas odbioru danych:
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
1.3. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
Pozostałe informacje zostały wskazane w sekcji IX - pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.33.2022.AGO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 485200,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie polega na wykonaniu w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania: „Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 w Warszawie”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
• kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dotyczącą wymiany wszystkich boisk sportowych przy XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela położonym przy ul. Kiwerskiej 3 w Warszawie, dz. nr 66 obręb 7-04-02 w Warszawie wraz z bieżnią oraz ciągami pieszymi i jezdnymi;
• przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
• prac geodezyjnych i przygotowawczych dotyczących przebudowy boiska do tenisa na boisko do piłki nożnej i minipiłki nożnej oraz koszykówki na boisko do koszykówki i streetball na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej;
• prac rozbiórkowych i demontaży dotyczących przebudowy boiska do tenisa na boisko do piłki nożnej i minipiłki nożnej oraz koszykówki na boisko do koszykówki i streetball podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej;
• podbudowy pod projektowane boisko do piłki nożnej wraz z odwodnieniem liniowym na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej;
• montażu nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypem na wbudowanym boisku do piłki nożnej wraz z utworzeniem linii (wg wskazań Zamawiającego);
• montażu bramek do piłki nożnej 2 szt. oraz mini bramek 4 szt. na boisku do piłki nożnej;
• podbudowy pod projektowane boisko do koszykówki i streetball do na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej;
• nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku do koszykówki wraz zmalowaniem linii (linie do koszykówki oraz streetball);
• remontu odwodnienia boiska do koszykówki oraz piłki nożnej;
• montażu słupów z koszami do koszykówki 6 szt;
• montażu piłko chwytu 55 m.b. o wysokości 4 m;
• inwentaryzacji powykonawczej;
• prac porządkowych;
• opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej ww. boisk oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji nawierzchni boiska;
• przekazanie Zamawiającemu obiektu po budowie.

UWAGA!
Zamawiający informuje, iż ROBOTY BUDOWLANE polegające na wykonaniu BIEŻNI oraz BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO nie wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia, dlatego NIE NALEŻY ICH KALKULOWAĆ W CENIE OFERTY.
Zamawiający przewiduje, iż roboty budowlane polegające na wykonaniu bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego stanowić będą zakres zamówienia podobnego polegającego na powtórzeniu robót budowlanych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
Przedmiot zamówienia ma być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników obiektu w tym przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, tj. teren przeznaczony pod wykonanie remontu boiska i bieżnia powinny posiadać konfigurację płaską, nie stawiać przeszkód w dostępności dla osób korzystających z nich, w tym również osób niepełnosprawnych (naturalne spadki terenu w obrębie boisk nie powinny przekraczać 0,5%). Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania odnośnie obowiązujących przepisów, w tym standardów wynikających z Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r.

4. Lokalizacja i parametry określające zakres robót.
Warszawa, XLI Liceum Ogólnokształcące im . Joachima Lelewela przy ul. Kiwerskiej 3 w Warszawie, dz. nr 66 obręb 7-04-02.

5. Klauzule społeczne.
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ do realizacji niniejszego zamówienia osób na podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) do wykonywania n/w czynności:
1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty montażowe,
3) roboty w zakresie wykonania nawierzchni sportowych.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
6. Udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym do wykonania zamówienia
W związku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2022.1083 t.j.), Wykonawca zobowiązuje się do realizowania roboty budowlanej przy użyciu co najmniej 1 pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem ziemnym w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określają:
a) projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 4 do SWZ;
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami – stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

Zamawiający wymaga, aby użyte materiały i wyposażenie były fabrycznie nowe, spełniały wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełnia normy PN-EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów oraz wymagań.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. Programie Funkcjonalno-Użytkowym odniósł się do norm. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w ww. Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wówczas na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku dokumenty przedmiotowe, o których mowa w Części IV - pkt 18.2.1. SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zakres zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych będzie polegał na wykonaniu na podstawie sporządzonej w postepowaniu podstawowym dokumentacji projektowej robót budowlano - montażowych w zakresie:
• prac rozbiórkowych i demontaży dotyczących wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni;
• podbudowy pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię wraz z wykonaniem remontu istniejącego odwodnienia liniowego;
• montażu nawierzchni z trawy syntetycznej wraz zasypem na boisku wielofunkcyjnym wraz z utworzeniem linii;
• wykonaniem nawierzchni poliuretanowej bieżni wraz z malowaniem linii;
• montażu wyposażenia sportowego boiska wielofunkcyjnego (bramki oraz słupy do siatkówki, tenisa wraz z siatkami);
• dokumentacji powykonawczej.
Zakresu tego nie należy uwzględniać przy wycenie oferty.
Całkowita wartość zamówienia w wysokości 400 111,50 zł netto została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia.
Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wyżej przewidywanym zakresie jest:
- pozyskanie przez Zamawiającego środków finansowych w ciągu trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego;
- wykonywanie/wykonanie umowy dla zamówienia podstawowego jest/było realizowane terminowo i z należytą starannością i zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) I kryterium: „Cena brutto” – waga 60%
2) II kryterium: „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy” – waga 36%
3) III kryterium: „Zatrudnienie osoby/-ób młodocianej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” – waga 2%
4) IV kryterium: „Zatrudnienie osoby/-ób niepełnosprawnej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” – waga 2%
Zasady oceny ofert wg ustalonych kryteriów
1. Każda z ofert będzie oceniana wg poniższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:
P= PC+ PGR+PM+ PN
gdzie:
P – łączna ilość punktów oferty badanej
PC - ilość punktów oferty badanej w kryterium „cena brutto”
PGR – liczba punktów oferty badanej w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy”
PM – ilość punktów oferty badanej w kryterium „zatrudnienie osoby/-ób młodocianej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówieni”
PN – ilość punktów oferty badanej w kryterium „zatrudnienie osoby/-ób niepełnosprawnej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówieni”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy

4.3.6.) Waga: 36

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby/-ób młodocianej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby/-ób niepełnosprawnej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie dookreśla warunku udziału w postępowaniu.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie dookreśla warunku udziału w postępowaniu.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie dookreśla warunku udziału w postępowaniu.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) dotyczącej doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu
(zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej:
a) jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była wymiana nawierzchni sportowej boiska lub innego obiektu sportowego ze sztucznej trawy;
b) jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była wymiana nawierzchni sportowej boiska lub innego obiektu sportowego z poliuretanu.
UWAGA:
Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem nawierzchni sportowej boiska lub innego obiektu sportowego ze sztucznej trawy oraz boiska lub innego obiektu sportowego z poliuretanu w ramach jednej umowy (zadania).
2) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, tj. osoby wyznaczonej do:
a) do sprawowania funkcji kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
oraz
b) sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej.

5. W odniesieniu do warunku określonego w pkt 4 pkt 1) lub 2) Ogłoszenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają odpowiednio roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Oceniając zdolność zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ) – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 12.1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku gdy Wykonawca oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ - Zamawiający wymaga udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA!
W Formularzu oferty (o którym mowa w pkt 18.1. lit a) SWZ) w systemie Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę – czy oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w dokumentacji projektowej.
2. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie o użyciu do wykonania przedmiotu zamówienia pojazdów, o których mowa w pkt 6.6 SWZ (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP;
2. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie o użyciu do wykonania przedmiotu zamówienia pojazdów, o których mowa w pkt 6.6 SWZ (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. (UWAGA! Wspólnicy spółki cywilnej w rozumieniu ustawy PZP to Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 12.2.5 SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 18.3.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt 12.2.4 SWZ wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie wykaże co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się (Konsorcjant), który będzie bezpośrednio realizował robotę budowaną lub usługę,
2) w pkt 12.2.4 SWZ Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają robotę budowlaną lub usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane;
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.3.3.1. oraz 18.3.3.2. SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 18.3.3.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 12.2.4 SWZ;
2) oświadczenia o których mowa w pkt 18.3.3.2. SWZ składa każdy z nich.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje sekcji III pkt 3.6 Ogłoszenia:
Informacje dodatkowe:
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z
podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie utworzony dodatkowy plik z
podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: tj. wartość przedmiotowego postępowania w kwocie 485 200,98 zł netto + wartość zamówienia
powtarzanego w kwocie 400 111,50 zł netto. Łączna wartość zamówienia = 885 312,48 zł netto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.