eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brodnica › Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektów grantowych Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR oraz Cyfrowa Gmina - część II - Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2022-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektów grantowych Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz Cyfrowa Gmina – część II – Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRODNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Brodnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-112

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612842500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@brodnica.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.brodnica.net.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektów grantowych Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz Cyfrowa Gmina – część II – Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b56d033-3fe2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003609/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektów grantowych Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz Cyfrowa Gmina – część II – Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/657244

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/657244

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” . 4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - inna niż Internet Explorer, 4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.9. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania określone w
“Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.11. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Brodnica.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo.inspektor@brodnica.net.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy,
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Oferenta jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) Oferent posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Oferenta (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku Oferent może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Oferent uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Oferenta narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Oferentowi nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UG.OK.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektów grantowych Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz Cyfrowa Gmina – część II – Cyfrowa Gmina” w ramach projektu „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”, zgodnie z umową o powierzenie grantu numer 4603/3/2022.
4. Przedmiotem postępowania jest dostawa:
1) dla zamówienia w części I
Sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne i zabezpieczające, tj.
a) komputer typu „All – in – One” – 1 szt;
b) komputery osobiste (laptopy) - 5 szt.;
c) stacje robocze (komputery stacjonarne) – 5 szt.;
d) zasilacze awaryjne UPS – 17 szt.;
e) urządzenia peryferyjne – monitory 10 szt.;
f) oprogramowanie biurowe – 11 szt.;
– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został przedstawiony
w Załączniku nr 1 do SWZ – część I. Wskazane parametry określone
w przywołanym załączniku, należy traktować jako minimalny poziom wymagań.

Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30214000-2 - Stacje robocze

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1) Cena (C) – waga 60% = 60 PKT (DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI)
cena najniższa oferty brutto*
C =------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto z realizację dostawy w ramach części, podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym;
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Ilość punktów procesora (Ipp) – waga 15 % - 15 pkt maksymalnie
(kryterium dla części I), w tym maksymalnie za poszczególny sprzęt:
a) Laptop – 5 pkt maksymalnie
b) komputer typu „All in One” – 5 pkt maksymalnie
c) stacja robocza – 5 pkt maksymalnie
ilość punktów procesowa
w ofercie badanej*
Ipp =------------------------------------------------ x 5 pkt
najwyższa liczba punktów procesora
spośród wszystkich ofert*
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający dokona oceny zaoferowanego procesora:
1) dla komputerów stacjonarnych, laptopów, oraz komputera „All – in – One” na podstawie wyniku testu Passmark CPU Mark ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
2) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia wydruku wyniku testu z w/w strony.
3) Ilość punktów w tym kryterium dla każdego sprzętu odrębnie będzie ustalana wg. powyższego wzoru na podstawie ilości punktów, jaką osiąga procesor oferowanej przez Wykonawcę stacji roboczej, laptopa lub komputera All in One w rankingu procesów pod względem parametrów, wydajności i poboru mocy.
4) Zamawiający określa w Załączniku nr 1 do SWZ, iż minimalna ilość punktów, jaką winien osiągać procesor wynosi:
a) dla komputera stacjonarnego oraz laptopa - 12 000 punktów;
b) dla komputera All in One – 9 000 punktów.
3) Ilość pamięci GB RAM (IpR) – waga 10 % - 10 pkt maksymalnie
(kryterium dla części I)
a) Poniżej 16 GB RAM – 5 pkt maksymalnie
Maksymalna liczba punktów dla wybranych sprzętów w tym przedziale punktowych
1 pkt – laptop;
1 pkt – komputer „All in One”;
2 pkt – stacja robocza.
b) 16 GB RAM lub więcej – 10 pkt maksymalnie;
Maksymalna liczba punktów dla wybranych sprzętów w tym przedziale
3 pkt – laptop;
3 pkt – komputer „All in One”;
4 pkt – stacja robocza;
Minimalna liczba GB RAM jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 8 GB RAM, maksymalna pamięć GB RAM jaką zakłada Zamawiający wynosi 32 GB RAM – zaoferowanie sprzętu
Np.
Oferent zaoferował sprzęt z następującą ilością GB RAM
a) Laptop – 8 GB RAM – otrzymuje 1 pkt
b) All in One – 16 GB RAM – otrzymuje 3 pkt
c) Stacja robocza – 32 GB RAM – otrzymuje 4 pkt
Łącznie w tym kryterium otrzyma 8 pkt
4) Pojemność dysku (wielkość dysku) (Pd) – waga 15 % - 15 pkt maksymalnie (kryterium dla części I)
a) 256 GB – 5 pkt maksymalnie
Maksymalna liczba punktów dla wybranych sprzętów z tą pojemnością
1 pkt – laptop;
1 pkt – komputer „All in One”;
2 pkt – stacja robocza.
b) 512 GB – 10 pkt maksymalnie;
Maksymalna liczba punktów dla wybranych sprzętów z tą pojemnością
3 pkt – laptop;
3 pkt – komputer „All in One”;
4 pkt – stacja robocza.
c) 1024 GB (1TB) – 15 pkt maksymalnie;
Maksymalna liczba punktów dla wybranych sprzętów z tą pojemnością
4 pkt – komputer „All in One”;
5 pkt – laptop;
6 pkt – stacja robocza.
Minimalna pojemność dysku jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 256 GB, maksymalna pojemność dysku jaką zakłada Zamawiający wynosi 1 TB.
Np. Oferent zaoferował sprzęt z następującą pamięcią dysku:
Laptop – 512 GB – otrzymuje 3 pkt
All in One – 1TB – otrzymuje 4 pkt
Stacja robocza – 256 GB – otrzymuje 2 pkt
Łącznie w tym kryterium otrzyma 9 pkt
Pozostałe informacje zawarto w rozdziale XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość punktów procesora

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pamięci GB RAM

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojemność dysku (wielkość dysku)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektów grantowych Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz Cyfrowa Gmina – część II – Cyfrowa Gmina” w ramach projektu „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”, zgodnie z umową o powierzenie grantu numer 4603/3/2022.
Przedmiotem zamówienia jest 2) dla zamówienia w części II
Urządzenie wielofunkcyjne z opcją skanowania – 1 szt.
– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – część II. Wskazane parametry określone w przywołanym załączniku, należy traktować jako minimalny poziom wymagań.

Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Dla części II
a) cena – waga 60 pkt;
b) termin płatności faktury - waga 20 pkt
c) termin dostawy – waga 20 pkt.

2. Dokonując oceny wg. kryteriów, Zamawiający będzie przyznawał punkty wg. następujących wzorów:

1) Cena (C) – waga 60% = 60 PKT (DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI)
cena najniższa oferty brutto*
C =------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto z realizację dostawy w ramach części, podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym;
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Termin płatności faktury (Tp) – waga 20% (kryterium tylko dla części II i III)
Termin płatności w ofercie badanej*
Tr =------------------------------------------------ --------------x 20 pkt
Najdłuższy oferowany termin płatności w ofertach*

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Termin płatności należy podać jako liczbę dni kalendarzowych – określenie terminu w inny sposób, będzie skutkować brakiem przyznania punktów w tym kryterium;
b) Najkrótszy termin płatności na jaki Zamawiający wyrazi zgodę, wynosi 7 dni. Maksymalny termin płatności faktury, zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893), w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, nie może wynosić więcej niż 30 dni.
c) Określenie terminu płatności poniżej 7 dni lub powyżej 30 dni, będzie skutkować brakiem przyznania punktów w tym kryterium.

3) Termin realizacji (Tr) – waga 20% = 20 pkt (dla części II i III)
Wzór dla części I
najkrótszy oferowany termin realizacji*
Tr =------------------------------------------------ --------------x 10 pkt
termin realizacji ofertowany w ofercie badanej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Wzór dla części II i III
najkrótszy oferowany termin realizacji*
Tr =------------------------------------------------ --------------x 20 pkt
termin realizacji ofertowany w ofercie badanej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
d) Termin realizacji należy podać jako liczbę dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego – określenie terminu
w inny sposób, będzie skutkować brakiem przyznania punktów w tym kryterium;
e) Najkrótszy termin realizacji jaki jest uznany przez Zamawiającego jako realny, wynosi 7 dni. Maksymalny termin realizacji, na jaki wyrazi zgodę zamawiający wynosi 30 dni. Określenie terminu realizacji poniżej 7 dni lub powyżej 30 dni, będzie skutkować brakiem przyznania punktów w tym kryterium.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Pozostałe informacje dostępne są w rozdziale XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektów grantowych Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz Cyfrowa Gmina – część II – Cyfrowa Gmina” w ramach projektu „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”, zgodnie z umową o powierzenie grantu numer 4603/3/2022.
Przedmiotem postępowania jest dostawa:
3) dla zamówienia w części III
Urządzenia sieciowe (?)
a) Urządzenie UTM – zapora sieciowa – ochrona systemu brzegowego sieci – 1 szt.
b) Serwer backup – serwer do kopii zapasowych kont domenowych access directory – 1 szt.
– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – część III. Wskazane parametry określone w przywołanym załączniku, należy traktować jako minimalny poziom wymagań.

Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Dla części III
a) cena – waga 60 pkt;
b) termin płatności faktury - waga 20 pkt
c) termin dostawy – waga 20 pkt.

2. Dokonując oceny wg. kryteriów, Zamawiający będzie przyznawał punkty wg. następujących wzorów:

1) Termin płatności faktury (Tp) – waga 20% (kryterium tylko dla części II i III)
Termin płatności w ofercie badanej*
Tr =------------------------------------------------ --------------x 20 pkt
Najdłuższy oferowany termin płatności w ofertach*

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Termin płatności należy podać jako liczbę dni kalendarzowych – określenie terminu w inny sposób, będzie skutkować brakiem przyznania punktów w tym kryterium;
b) Najkrótszy termin płatności na jaki Zamawiający wyrazi zgodę, wynosi 7 dni. Maksymalny termin płatności faktury, zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893), w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, nie może wynosić więcej niż 30 dni.
c) Określenie terminu płatności poniżej 7 dni lub powyżej 30 dni, będzie skutkować brakiem przyznania punktów w tym kryterium.

2) Termin realizacji (Tr) – waga 20% = 20 pkt (dla części II i III)
Wzór dla części II i III
najkrótszy oferowany termin realizacji*
Tr =------------------------------------------------ --------------x 20 pkt
termin realizacji ofertowany w ofercie badanej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
d) Termin realizacji należy podać jako liczbę dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego – określenie terminu
w inny sposób, będzie skutkować brakiem przyznania punktów w tym kryterium;
e) Najkrótszy termin realizacji jaki jest uznany przez Zamawiającego jako realny, wynosi 7 dni. Maksymalny termin realizacji, na jaki wyrazi zgodę zamawiający wynosi 30 dni. Określenie terminu realizacji poniżej 7 dni lub powyżej 30 dni, będzie skutkować brakiem przyznania punktów w tym kryterium.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą oraz który wykaże, iż nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
8. W przypadku, gdy na wezwanie zamawiającego Wykonawcy zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający unieważni postępowanie, zgodnie z treścią art. 255 pkt 4 Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
w odniesieniu do żadnej z części.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
w odniesieniu do żadnej z części.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
w odniesieniu do żadnej z części.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż:
a) dla części I postępowania – wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres jego działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną dostawę w przedmiocie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych lub zabezpieczających w ilości 20 szt., o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
Jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że wszystkie elementy warunku udziału w postępowaniu wykonane zostały w ramach jednej zawartej z zamawiającym umowy. Nie dopuszcza się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu łączeniu kilku umów;
b) dla części II postępowania – wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres jego działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną dostawę w przedmiocie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. dostawę urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją skanowania, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto.
Jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że wszystkie elementy warunku udziału w postępowaniu wykonane zostały w ramach jednej zawartej z zamawiającym umowy. Nie dopuszcza się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu łączeniu kilku umów;
c) dla części III postępowania – wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres jego działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną dostawę w przedmiocie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. dostawę urządzeń sieciowych (tj. zapory sieciowe, serwery backup) o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto.
Jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że wszystkie elementy warunku udziału w postępowaniu wykonane zostały w ramach jednej zawartej z zamawiającym umowy. Nie dopuszcza się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu łączeniu kilku umów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4) Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w odniesieniu do każdej z części postępowania:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 7 ust. 1, o braku występowania
w odniesieniu do Wykonawcy przesłanek wykluczenia, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu dla części I podmiotowe środki dowodowe obejmują wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 4 do SWZ (uwaga! Odrębne wzory dla każdej z części);
2) Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu dla części II podmiotowe środki dowodowe obejmują wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich
3 miesięcy – załącznik nr 4 do SWZ (uwaga! Odrębne wzory dla każdej z części);
3) Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu dla części III podmiotowe środki dowodowe obejmują wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich
3 miesięcy– załącznik nr 4 do SWZ (uwaga! Odrębne wzory dla każdej z części);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w odniesieniu do składanej oferty w każdej części, wymaga przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci karty charakterystyki produktu, która musi zawierać wszystkie informacje pozwalające Zamawiającemu na zbadanie, czy oferowany produkt spełnia minimalne wymagania techniczne wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) dla sprzętu bądź urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy w ramach danej części, tj.

1) dla części I
a) karta charakterystyki komputera typu „All – in – One”;
b) karta charakterystyki komputera osobistego (laptopy) ;
c) karta charakterystyki stacji roboczej (komputery stacjonarne) ;
d) karta charakterystyki zasilacza awaryjnego UPS ;
e) karta charakterystyki urządzenia peryferyjnego – monitory;
f) karta charakterystyki oferowanego oprogramowania biurowego.

2) dla części II
a) karta charakterystyki urządzenia wielofunkcyjnego z opcją skanowania;

3) dla części III
a) karta charakterystyki Urządzenia UTM ;
b) karta charakterystyki serwera backup.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia każdego z przedmiotowych środków dowodowych, tj.
1) dla części I
a) karta charakterystyki komputera typu „All – in – One”;
b) karta charakterystyki komputera osobistego (laptopy) ;
c) karta charakterystyki stacji roboczej (komputery stacjonarne) ;
d) karta charakterystyki zasilacza awaryjnego UPS ;
e) karta charakterystyki urządzenia peryferyjnego – monitory;
f) karta charakterystyki oferowanego oprogramowania biurowego.

2) dla części II
a) karta charakterystyki urządzenia wielofunkcyjnego z opcją skanowania;

3) dla części III
a) karta charakterystyki Urządzenia UTM ;
b) karta charakterystyki serwera backup.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu
1) Formularz ofertowy - wg. załącznika nr 2 do SWZ (uwaga! dla każdej części opracowano odrębny wzór formularza);
2) pełnomocnictwo (jeśli wymagane);
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim użycza zasobów oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (jeżeli dotyczy) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8a do SWZ;
6) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale VIII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na daną część, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na daną część, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje dotyczące zmian umowy zostały zawarte w §6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ o treści:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w szczególności w przypadku braku dostępności któregokolwiek z artykułów objętych umową. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza:
1) zmianę terminu realizacji umowy na umotywowany pisemny wniosek Wykonawcy o czas oczekiwania na dostawę sprzętu do Wykonawcy i dostarczenie go do Zamawiającego;
2) zmianę typu urządzenia przy zaoferowaniu Zamawiającemu zamiennie sprzętu lub urządzenia o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż w złożonej ofercie.
3. Wydłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn o których mowa w ust. 2 może nastąpić o czas wynikający z przesunięcia terminu dostępności któregokolwiek z artykułów.
4. Termin realizacji dostawy może ulec przesunięciu w przypadkach o których mowa w §6 ust. 2 oraz wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
5. Zmiana terminu w przypadkach o których mowa w ust. 4 nastąpi o czas wynikający z wystąpienia przesłanki.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/657244

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.