eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błaszki › Dostawa kontenerów dla potrzeb Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w BorysławicachOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa kontenerów dla potrzeb Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borysławicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BŁASZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Błaszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@blaszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blaszki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zamowienia.blaszki.pl/procurements/10/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kontenerów dla potrzeb Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borysławicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82168d09-2ab0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370469

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011462/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V - Ochrona Środowiska, działanie V.2 Gospodarka Odpadami

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZ.271.17.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów dla potrzeb Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w msc. Borysławice.
5.2. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
CZEŚĆ I obejmuje dostawę:
- kontenera otwarty o pojemności min. 30m3 – 5 szt
- kontenera KP30 z dachem hydraulicznym – 2 szt
- kontener otwarty szczelny o pojemności min. 30 m3 – 1 szt
- kontener z klapami wrzutowymi o pojemności min. 25 m3 – 1 szt
- kontener KP25 zamknięty z drzwiami bocznymi – 1szt
- kontener otwarty KP15 – 3 szt
- kontener zamknięty z klapami KP15 – 1 szt
5.3. Szczegółowy opis parametrów technicznych kontenerów określa załącznik nr 9 do SWZ.
5.4. Kontenery muszą być kompletne, wolne od wad fizycznych, technicznych oraz prawnych.
5.5. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w OPZ. Wykonawca, który zastosuje materiały lub urządzenia równoważne będzie obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty/materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5.6. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borysławicach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami.
5.7. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji 48 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 442777,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów dla potrzeb Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w msc. Borysławice. CZEŚĆ II obejmuje dostawę:
- prasokontener przewoźny o pojemności min. 25 m3 – 2 szt

5.3. Szczegółowy opis parametrów technicznych kontenerów określa załącznik nr 10 do SWZ.
5.4. Kontenery muszą być kompletne, wolne od wad fizycznych, technicznych oraz prawnych.
5.5. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w OPZ. Wykonawca, który zastosuje materiały lub urządzenia równoważne będzie obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty/materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5.6. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borysławicach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami.
5.7. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji 48 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 144444,02 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 432345,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 451132,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 432345,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU TOREX Włodzimierz Łysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7270017474

7.3.3) Ulica: ul. Bojerowa 5

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 94-124

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 432345,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-16

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 303072,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 303072,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 303072,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STALCO Industries Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6781020608

7.3.3) Ulica: ul. Cementowa 1

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-983

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 303072,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.