eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › "Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świdnica

1.3.) Oddział zamawiającego: Prezydent Miasta Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000579589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 49

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 74 856 28 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 74 856 87 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b18eeba7-3fd9-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017393/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umswidnica.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umswidnica.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośred-nictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Plat-forma”) pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzy-stanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zaku-powej (dostępny pod adresem internetowym https://umswidnica.eb2b.com.pl/). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regula-minie oraz uznaje go za wiążący.
5. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępo-wanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) in-formującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega we-ryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postę-powania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany za-łącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wy-brać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
5) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępo-wania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
6. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
b) odnośnie podpisu osobistego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny(otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczają cym.
c) odnośnie podpisu zaufanego:
- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
7. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w najnowszej wersji: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica tel. 74 856-28-00 fax 74 856-87-21
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Świdnica kontakt:
adres e-mail: iod@um.swidnica.pl , telefon 74 856-28-23*;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy”
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumen-tacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień pu-blicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres prze-chowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamó-wienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobo-wych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że prze-twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-98/X/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 235970,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje robot budowlanych na zadaniu pn.:
„ Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy”

1.1 Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Świdnicy tj. jezdnie, place, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, podwórka polegający na:
1.1.1 wymianie istniejącej nawierzchni na wybranych obszarach i wykonanie nowej o strukturze kamiennej lub z kostki brukowej betonowej wraz z robotami towarzyszącymi, takimi jak regulacja lub wymiana krawężników, wymiana obrzeży z wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie bądź betonowej,

1.1.2 remoncie cząstkowym infrastruktury drogowej z materiałów będących w dyspozycji Zamawiającego
(rodzaj materiałów został wyszczególniony w formularzu cenowym) z dowiezieniem przez Wykonawcę ze składowiska do miejsca wbudowania:
a/ załadunek, transport (ze składowiska przy ul Pogodnej – teren MZEC – odległość do 6 km) oraz
wyładunek materiałów w miejscu wbudowania - w zakresie Wykonawcy,
b/ przekazanie materiałów Wykonawcy nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
uprawomocnionym przedstawicielem Zamawiającego (Inspektor Wydziału Dróg i Infrastruktury
Miejskiej), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
1.1.3 maksymalny czas wykonania remontu nawierzchni zleconych w trybie awaryjnym, zgłoszonych za pomocą fax-u, telefonu, e-mail w okresie nie dłuższym niż 3 godziny , maksymalne minimum podlegające wymogom w ofercie przetargowej lub oznakowanie i zabezpieczenie tych miejsc po wcześniejszym uzgodnieniu z Zama-wiającym w przypadku:
a. niesprzyjających warunków atmosferycznych ( opady deszczu, śniegu, temperatura poniżej - 5 °C,) uniemożli-wiających wykonanie prac,
b. wskazanych w protokole typowania robót / harmonogramie robót jako miejsca niebezpieczne lub ich stan techniczny stanowi zagrożenie/,
c. gdzie uszkodzenie powstało w sposób nagły, w wyniku zdarzenia losowego np. wypadek drogowy, katastrofa budowlana itp.
d. wskazanych przez Zamawiającego, których stan techniczny stanowi zagrożenie i jednocześnie jest przedmio-tem protokołu typowania,
1.2. wykonawca robót jest zobowiązany do czasu podpisania umowy przedłożyć zatwierdzony przez właściwy organ projekt organizacji ruchu dla robót drogowych, remontów cząstkowych nawierzchni ulicy lub chodnika dla typowych schematów ruchu.
1.3. Zakres prac wyszczególniony w pkt 1.1.3 obejmuje:
1.3.1 oznakowanie miejsc określonych w poz. 1.1.3 ppkt a-d zgodnie z projektem tymczasowej orga- niza-cji ruchu określonym w poz. 1.2,
1.3.2 kontrolę i utrzymanie we właściwym stanie technicznym oznakowania miejsc, o którym mowa w pkt. 1.1.3 ppkt a-d do czas zakończenia tych prac,
1.3.3 przeprowadzenie właściwej naprawy elementów infrastruktury drogowej o których mowa w pkt. 1.1.3 pkt, a w ciągu 2 dni od daty ustąpieni niekorzystnych warunków atmosferycznych.
1.3.4 podstawą realizacji zadań , o których mowa w pkt. 1.1.3, ppkt c jest informacja pozyskana przez Wykonawcę od Zamawiającego lub przekazana przez Straż Miejską, Policję za pomocą fax-u , telefonicznego zgłoszenia lub e-mail.
1.4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w: Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego https://umswidnica.eb2b.com.pl/. w katalogu zamówienia publiczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający w oparciu w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na kwotę nie większa niż 50.000,00 zł netto. Ewentualny zakres robot do zamówienia uzupełniającego polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień wyszczególnionych w formularzu cenowym ( załącznik nr 1 do Umowy).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1. Cena ofertowa brutto – C;
2. Czas wykonania remontów zleconych w trybie awaryjnym szczegółowo opisanych w pkt 1.1.3 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania remontów zleconych w trybie awaryjnym szczegółowo opisanych w pkt. 1.1.3 SWZ

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
1.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
1.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) oraz, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
1.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności inżynieryjno-drogowej,
• liczba osób: 1,
• uprawnienia budowlane:
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno-drogowej
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2021 poz. 2351) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicz-nych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1646, z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
• minimalne doświadczenie (*):
- minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
• wykształcenie
- minimum średnie wykształcenie .
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wyka-że, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował ( zakończył) dwie roboty budowlane, zamówienia polegające na wymianie warstw nawierzchni na nawierzchnię o strukturze z kostki brukowej betonowej lub granitowej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto każda.
Przez „ zamówienia” Zamawiający rozumie zadanie wykonane na podstawie odrębnej umowy.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu oznacza to, że albo jeden z wyko-
nawców składających ofertę wspólną wykaże się, że wykonał dwie roboty budowlane (zamówie- nia), albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na za- sobach innego podmiotu, podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem dwóch robót budowlanych
(zamówień).
Warunek nie zostanie uznany za spełniony jeżeli wszyscy uczestnicy oferty wspólnej, wspólnie
wykażą zrealizowanie zamówienia
2) warunki, o których mowa w rozdz. VIII, ust. 1, pkt. 1.2.3 i 1.2.4 lit. a SWZ, tj. warunek dotyczący sytuacji eko-nomicznej i finansowej oraz warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia podlegają sumowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wy-konają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, wymaganych do złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu, aktualnych na dzień złożenia, tj:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min. 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.500 zł PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci doku-mentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może za-wierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub porę-czenie obejmowały:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ………… - do dnia…………",
d) odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
f) sposób przesłania żądania zapłaty, z podaniem adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane wezwanie żądania zapłaty oraz terminu na dostarczenie żądania nie później niż do 3 dni po upływie ter-minu ważności wadium (forma pisemna lub forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności).
5. Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wa-dium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PeKaO SA oddział I w Świdnicy nr P-98/X/22 pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy”
7. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
8. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przele-wów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu, aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w X ust. 2 pkt 2.1. i 2.2.SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczenia techniczne, związane z ilością znaków możliwych do wprowadzenia w punkcie "Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia" Zamawiający informuje, że przewiduje zmiany umowy zgodnie z Rozdziałem XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umswidnica.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.